צירוף הנסיבות של קשיי ההקמה, הריחוק ותנאי התעבורה הקשים לחיפה והמצב הבטחוני (מה השתנה?), גרמו למצב כלכלי קשה ביותר בשנים הראשונות. נזק כלכלי נגרם גם לקופת הקריה עקב הקושי בגביית מיסים, תשלומי מים, שכר לימוד וכד, לא זו בלבד אלא שהמצב הכלכלי השפיע גם ברמה החברתית.

כל אותה תקופה, דאגו פרנסי הישוב לכלול בכל חוזי ההתקשרות עם קבלנים, סעיף התחייבות להעסקת תושבי הקריה. בנוסף, נתמכו על ידם גופים התנדבותיים לסיוע בפעולות רווחה ועזרה סוציאלית (על כך בכתבה נפרדת). 

ביום 16.01.35 סעיף 4 – בעקבות מידע על עבודה ערבית בבנית בתי החברים ... ו ... "להודיע לחברים הנ"ל שאסור להם להעסיק ערבים בעבודה שע"י הבית שבכדי להסתיר זאת ... הם מלבישים אותם בבגדים אירופיים".

ביום 11.07.35 לוטרשטיין : "מדוע מקבלים מכונאים מן החוץ אם ישנם בשכונה?".

ברקוביץ : "היו שניים, צ'רבינסקי הוכיח שלא הצליחו, הליזרים נשרפו".

לוטרשטיין : "עבודה פשוטה, אפשר להתמחות במשך שבועיים".

גבירצמן : "אנו מצטערים שלא ידענו כי ישנם אצלנו אנשים. אם יתאימו נקבלם".

החלטה "לקבל להבא רק אנשים משלנו לעבודה בקריה".

ביום 29.01.36 "הובא לעיון מכתב תושבי הקריה שבו מודיעים שסובלים מחוסר עבודה ומבקשים מהועד לדאוג שאנשי הקריה יובטחו בעבודה ע"י הקבלנים שעובדים בקריה".

החלטה "ועד הקריה ישתדל עד כמה שיהיה תלוי בו להבטיח עבודה לאנשי המקום הזקוקים לכך".

ביום 19.11.36 קיבוץ "משמר זבולון" קבלן הבניה של מגדל המים, נקנס ב 30 לא"י משום שלא העסיק את תושבי המקום. בקשת הקבוץ להשתחרר מהקנס, נענית בשלילה : "להודיע למשמר זבולון שהסעיף היה ידוע להם היטב ותכנו ברור למדי בחוזה. לפי זה אין ההנהלה מוצאת כל אפשרות לוותר על הקנס".

ביום 01.12.36, מתרככת ההנהלה בהתחשב בתנאי העבודה הקשים ומחליטה : "במקום 30 לא"י ישלם הקבוץ 10 לא"י, את 10 הלא"י למסור לטובת בנין בית הכנסת".

ביום 04.02.37 "לשלוח התראה למגדלים ומחזיקים סוסים לשם מסחר, שירחיקו אותם מגבולות הקריה, פרט לעגלונים. משלא נמצא הפתרון מחליטים ביום 10.08.37, לפנות לקק"ל ש"תקצה מקום בשביל החזקת הסוסים".

ביום 13.07.7 פרוש : "הובאה הצעה ממועצת פועלי חיפה שנגדיל בקריה את העבודות הצבוריות, כדי שנוכל להעסיק בהן את מחוסרי העבודה ולהקל במידת מה על המצב הקשה. אפשר יהיה להשיג למטרה זו הלוואה בתנאים נוחים שתספק בערך 400 ימי עבודה. יש לנצל הזדמנות זו ולהוציא לפועל סדור המדרכות ישור מגרש ביה"ס ועוד עבודות כאלה".

ברקוביץ : "החברים לא משלמים את המיסים מסבת המצב הכלכלי הקשה. מסופקני אם מצב קופתנו מרשה לנו להכנס בעול של התחייבויות חדשות. אנו עומדים בפני הרחבת ביה"ס ומחפשים כספים. מנין ניקח את כל אלה?".

זק : "השביל לביה"ס ולרכבת צריכים להיעשות. יש לנקות את הקוצים שעלו במידה מבהילה על הרבה מגרשים".

אלנבוגן : "עם קבלת ההלוואה נקל על עצמנו וגם על מצבם של מחוסרי העבודה"

לוטרשטיין : "מה שמציעים לפנינו נושא אופי פילנטרופי. הכספים שלנו מצומצמים ואסור להיכנס בהתחייבויות נוספות. נבנה כעת את ביה"ס ותהא עבודה. ולעצם הענין, מי המחליט על מחוסרי העבודה ושמותיהם?".

אנג'ל : "אסור לקבל הלוואות בלי אישור האספה. נוסף לכך עשויות העבודות אשר מדברים עליהם להכניס אותנו בספורים עם ועדת העבודה במקום, שתחפוץ לקבל את העבודה ולחלק אותה. אם נמצא צורך בעבודות נוספות נעשה אותן בעצמנו ומבלי הלוואות".

מחליטים : "לקבל הלוואה בסך 150 לא"י ולעשות עבודות כאלה הנכנסות בתוך התקציב".

ביום 01.08.37 פרוש : "קבלנו הלוואה בסך 150 לא"י למטרות עבודות צבוריות למחוסרי עבודה. ההלוואה למשך 3 שנים ולסלוק בתשלומים".

חסיד : "תנאי ההלוואה קשים מאוד. לחשוב היטב אם כדאי לקבלנה".

לוטרשטיין : "אם נתינת ההלוואה קשורה בתנאי, שעבודות אלה לא תנוהלנה על ידנו ובלי פיקוחנו יש להסתלק מההלוואה. הלוואה אפשר לקבל בתנאי שנהיה אנחנו הבעלי בתים הגמורים ונחלק אותה כראות עיננו".

ברייטמן : "חובתנו לעמוד על המשמר שהעבודות תובטחנה בראש וראשונה למחוסרי העבודה בקריתנו".

החלטה פה אחד "לקחת הלוואה ולהוציא את הכסף בצורה פרודוקטיבית. להעסיק רק את חברי ק. מוצקין".

ביום 16.08.37 החלטה "לפרסם חוזר בו תודגש הנחיצות להעסיק בעבודה את חברי ותושבי הקריה, להמציאו לכל אלה המתכוננים לבנות את בתיהם". "לשלוח מכתב לברנסון ולבקשו שיעסיק בתיקון ביתו אנשים מק. מוצקין".

ביום 08.06.38 הצד השני של המטבע. קפלן : "מתנגד בפרינציפ לעמדת ועדת העבודה, האוסרת מדרך כף רגל בקריה לכל יהודי אשר אינו כפוף למשמעתה. השיטה של ועדת העבודה עשויה להזיק לבעלי המלאכה בקריה, יען שהם יוצרים תקדים מסוכן, שלא יתנו לבעלי מלאכה מק. מוצקין לעבוד במקומות אחרים".

מחליטים לדחות את הדיון למועד אחר.

ביום 12.10.38 "לענות למהנדס עירית חיפה, שבהתחשב עם המצוקה השוררת אצל כמה אנשים בקריה, יש להקל על סידורי לולים לעופות".

ביום 17.01.39 שפירא על פגישתו עם הקק"ל בבקשה להסיר את המגבלות על בעלי המלאכה הפועלים ללא רשיון בחצרות הבתים. אם ע"י אישור לבתי מלאכה בכל רחבי העיר מה שאינו מקובל על ההנהלה, או ע"י הקצאת שטח מיוחד לבתי מלאכה. אין החלטה.

ביום 06.04.41 מכתב סוחרי המכולת "מבקשים לתמוך בהם ולהשתדל אצל המועצה המקומית לא לתת לפתוח צרכניה בק. מוצקין שזה יהרוס את קיומם של סוחרי המכולת". גרושקביץ : "הועד ישתדל בזה".

כצנלסון : "לתמוך בחנוונים, רובם חברים בקריה ומצבם לא מזהיר". רזניק : "לא להתערב בזה".

גרושקביץ : "אפילו חבר שירצה לפתוח חנות חדשה, יזיק בזה לקודמים. צריכים להתנגד".

פשפיורקה : "אפילו לאדם פרטי אין אנו צריכים להפריע, על אחת כמה וכמה שאין להתנגד לפתיחת צרכניה".

בחור : "לחנות פרטית אין להתנגד. לפתיחת צרכניה צריך להתנגד. זה יביא הרס להרבה משפחות".

רזניק : "אינני מעונין לעזור למי שהוא, גם לי אין עוזרים. יש בקריה 70 אחוז חברי הסתדרות ובזה רוצים להקל עליהם. אסור לנו להתנגד לצרכניה".

כצנלסון : "צריך לעזור לחברים. להמליץ בפני המועצה המקומית שלא יתנו לפתוח צרכניה".

אשכנזי : "הצרכניה תסדר נורמליזציה במחירים. להגן על החנוונים אבל עליהם להתמסר לפקוח על המחירים".

בהצבעה מחליטים ברוב של 5 נגד 3 מתקבלת הצעת כצנלסון.

ביום 22.11.49 גרושקביץ : "מצב חוסר העבודה בקריה ובסביבה ידוע, יש לעשות מאמצים לעזור בפתרון בעיה דחופה זו. יש לנו תכניות גדולות שלא נוכל להגשימן כרגע, אולם נוכל בשלב ראשון לבצע את בנין המדרכות ברחוב דבורה והשופטים. עבודה זו יכולה לתת כ 2500 ימי עבודה".

אברמובסקי (מנהל לשכת העבודה) : "מדווח על המצב הקשה בו נמצאת הלשכה והמספר של מחוסרי העבודה שהולך וגדל מדי יום ביומו. בכל הקריות עשו מאמצים ומעסיקים מספר פועלי חוץ מק. מוצקין, אשר היא טרם עשתה את המוטל עליה".

גרושקביץ : "מבטיח כי יעשה את כל המאמצים שהעבודות יתחילו בתוך 10 ימים".

זקס : "ראיתי בלשכה הרבה צעירים. מדוע אין מעבירים אותם לחקלאות הסובלת מחוסר ידיים? כאן בסביבה יש מספיק מים וקרקע, לתכנן גידול ירקות ולספק המצרכים האלו לתושבים, ע"י כך לפתור שתי בעיות בבת אחת".

אברמובסקי : "מסכים לדברי זקס, אולם לא עליי מוטל תפקיד זה".

גרושקביץ : "אנו יכולים לעשות רק עד כמה שהממשלה תעזור לנו. עשינו מאמץ גדול אם אנו נותנים 50% של הוצאות העבודה. על ב"כ הלשכה להבהיר את מצב הענינים במוסדות הממשלה ולדרוש את תמיכתה".

 המשך יבוא....