ברייטמן שלא נבחר מחדש : "לא מקובל שהועד היוצא ימסור דו"ח לועד הנכנס בעד תקופת המעבר ששירת בה. אין כל מקום לשנות את המסורת הזאת. אם במשך הזמן יוברר שיש צורך בביאורים, הועד הקודם לא יימנע מלתתם".
נערכות בחירות פנימיות "פה אחד הוחלט לבחור בגרושקביץ כיו"ר המועצה. קצנלן סגן. וסרמן גזבר כבוד. בן יהודה וסגל יחד עם ה-3 הנ"ל יהוו את הועד הפועל של המועצה".

תשלום עבודה בבחירות

ביום 19.03.42 מבקשים לאשר לפיש 3 לא"י עבור עבודתו בבחירות למועה"מ.
סוכובולסקי : "מתנגד באופן פרינציפיוני. הפעולות לא היו לטובת האגודה, רק לטובת בעלי הבתים. בכל התעמולה השתמשו רק בשם התאחדות בעלי הבתים, גם לאספות נקראו רק הם".
אשכנזי : "הפעולות שנעשו היו שלא בידיעת חברי האגודה, אפילו ההסכם עם ההסתדרות. למעשה מחליטים בכל עניני האגודה רק 3 אנשים מבלי להתיעץ ואח"כ באים ומבקשים אשורים".
גרושקביץ : "כל התפקידים שהטילו עליו היו נגד רצונו. אני מצהיר שלא יקבל כל תפקיד במועצה החדשה שתיבחר".
מחליטים לאשר את התשלום.

אישורים רטרואקטיביים

בהמשך הישיבה מתבקש אישור תשלום 5 לא"י לעו"ד פלאי, ע"פ גרושקביץ, "בקשר עם התיעצויות שונות".
סוכובולסקי : "אינני מתנגד לאשור ההוצאה, אולם היה צריך להתיעץ לפני שהלכו לעו"ד".
אברמזון : "רצוי להתיעץ מקודם על כל מיני הוצאות לפני שמוציאים אותם".
רזניק : "צריך להתיעץ על כל פעולות האגודה ולאו דוקא בענין עו"ד".
גרושקביץ : "יש לפעמים דברים תכופים שמוכרחים לסדר אותם וגם הוצאות תכופות. אפשר להגביל את ההוצאות במקרים כאלה לסכום מסוים. להעמיד להצבעה כהבעת אמון על כל הפעולות האלה שנעשו". מאשרים פה אחד.

דיקטטורה בשלטון ?

ביום 23.04.42 גרושקביץ : "הפיצו שמועות שמצב האגודה רע כאילו עומדת בפני פשיטת רגל. אף פעם לא היה המצב כל כך איתן, כמו היום. הקושי הוא התקופה, הסיבה העיקרית היא ההוצאות המוגדלות. יש לנו רכוש שעולה לסך 15 אלף לא"י והרכוש ניתן למימון, מביא הכנסה. המצב הוא טוב מאוד והסימן, שיש אמון בבנקים שהם כרגיל זהירים מאד במתן אשראי. למרות הורדת המיסים יצאנו בכבוד. חתימת רוססל על המאזן, פותחת את הדלתות בבנקים הכי גדולים. כל השמועות שהופצו הם או מתוך חוסר ידיעה או לשם תעמולה בקשר עם הבחירות הבאות".
סוכובולסקי : "רק עכשיו שומע על שמועות כאלה. יש אי סדר. צריך היה למסור לכל חבר מועצה העתקה של הדו"ח. דורשים לאשר הוצאות שכבר הוציאו אותן מבלי לשאול קודם. ועד הפועל אינו קיים, במשך השנה התאסף 8 פעמים. מי החליט את כל ההחלטות? נתנו הלוואות, מי החליט על זה? כל השנה היתה דיקטטורה, אבל, היות וכבר עומדים לפני בחירות, מציע לעבור לסדר היום".
בהמשך בענין הקצבת 3 לא"י למסעדת ביה"ס. וסרמן : "למה לא שאלו קודם את ועד הפועל?". גרושקביץ : "שאלו את החברים המתענינים". וסרמן : "צריך היה להזמין את כל חברי ועד הפועל". אברמזון : "זה אמנם לא בסדר שלא התקימו ישיבות ועד הפועל, אבל צריך היה לעורר את השאלה הזו קודם". גרושקביץ : "אילו היתה באה דרישה מטעם מי שהוא מנבחרי ועד הפועל הייתי תיכף מארגן פגישה".
סוכובולסקי : "לא כדאי עכשיו כשאנו עומדים בסוף השנה לדבר על זה. הערתי על זה לא פעם. היה לי הרושם שבכונה משתמטים מסדור ישיבות ועד הפועל, מיום שיצא בן יהודה ואני נכנסתי במקומו. חדלו לקרוא לישיבות הועד הפועל, כאילו לא רצו בהשתתפותי. היו צריכים להגיד את זה בגלוי. הייתי ברצון מתפטר".
גרושקביץ : "מקריא את התקנות. לא נזכר לא פרוטוקולים ולא ישיבות. צריך לעבוד יום יום. מי שרצה לעבוד עבד". אשכנזי : "מבקש לא לטשטש את הענינים. לא לקרוא לועד הפועל לישיבות, אפשר למצוא תמיד תרוץ. נעשה עוול שלא נתנו לחברים לעבוד. צריך לשמוע ולהתחשב בדעת כל הנבחרים". קצנלן : "יש סדר יום ארוך. כולם מנגחים רק את היו"ר ועוד חבר. מדוע לא עשו את כל ההערות האלה עד עכשיו?".

שינויים בתקנון

בסוף אותה ישיבה בענין קביעת מועד אספה ובחירות, סוכובולסקי : "לבחור ועדה שתעבור על תקנות האגודה ולראות אם לא דרוש להכניס שינויים בתקנות". גרושקביץ : "את הדבר הזה היו צריכים לדרוש לפני 3 חדשים". מחליטים "האספה תתקיים ביום 09.05, להוסיף לסדר היום סעיף שינוי תקנות".