עיר מפרץ – ק. מוצקין – מועצה מקומית

לאחר מאבק של שנתיים קיבלה ק. מוצקין מעמד של מועצה מקומית עצמאית ביום 11.04.40. מתקיימות הבחירות למועצה החדשה ויוצאים לדרך חדשה.

ביום 12.05.40 מתכנסת המועצה לאחר בחירות. ליו"ר הישיבה נבחר גולדברג : "מודה על הכבוד ופותח באזכרת קדושי המאורעות אשר נפלו חלל בארצנו" הנאספים מכבדים את זכרם בקימה.
שפירא : "מצאתי לנכון להזמין באופן מיוחד את כל חברי המועצה הגרים בקריה וכולנו הגענו לכלל דעה שיש להגיש מיד לממשלה את רשימת ה -11 חברים למועצה המקומית".
טורקולטיב : "כל עוד המועצה המקומית לא מונתה יש לבחור בנשיאות לקואופרטיב".
אנג'ל : "שאלת הנשיאות למועצה המקומית היא יותר אקטואלית".
אלנבוגן : "להציע למושל את יושב הראש שאנו נבחר ולא לעזוב את זאת לשיקול דעתו של המושל".
פרוש : "כדאי שבעצמנו נוסיף את המועמד ה12. אם הממשלה תעמוד על זה נציע את המועמד של העדה הספרדית, הדבר יתקבל גם על דעת הממשלה".
פרונמן : "תומך בהצעת פרוש ויש להרחיב את המסגרת גם לבעלי המלאכה".
ברקוביץ : "בקריתנו אין מיעוטים שהם מקופחים. אין איפוא לדאוג לקיפוחים שאין במציאות. החלטנו שהרכב המועצה המקומית יהיה לא יותר מ-11 ולא נסכים שיצרפו עוד אחד. בשבילי זוהי שאלה פרינציפיונית".
מחליטים 1. "פה אחד נבחר לתפקיד יו"ר המועצה המקומית מר ישראל שפירא, להודיע על כך לממשלה". 2. הרכב רשימת המועצה המקומית, ברייטמן פ. גולדברג א. וואהל ש. זכס ברוך, זק יוסף, חסיד י. טורקולטיב א. פרונמן ש.פ. פרוש ז. קפלן מ. שפירא י." 3. אם הממשלה תעמוד בתוקף על איש נוסף היינו 12 איש במועצה, להציע את מר תורג'מן".

ביום שלישי ה' סיון ת"ש, 11 ביוני 1940, בשעה 10 לפני הצהריים באולם ביה"ס אחדות, מתקיים טכס הפתיחה של המועצה המקומית בקריה. ההכרזה בדבר הקמת המועצה המקומית נעשית ע"י המושל הבריטי הממונה על מחוז חיפה מר י. ה. ה. פולוק. (מתוך ההזמנה שנשלחה למוזמנים להשתתף בטכס).

ביום 08.06.41 סוכובולסקי : "לקרוא לאספה כללית שלא מן המנין בקשר להצעת ד"ר פינברג לפירוק האגודה".
גרושקביץ : "מתנגד, לא צריך לעורר התמרמרות". ההצעה נדחית.

ביום 27.08.41 גרושקביץ : "נפגשתי עם מר בונה בקשר עם דו"ח רושם האגודות שנשלח למשרדו של מושל מחוז חיפה. רושם האגודות חושב לחסל את האגודה – כאילו לאגודה אין זכות קיום. מספיק אם יש מועצה מקומית. הוא מסתמך על דו"ח החוקר פינברג. הגבתי כי הפרטים בדו"ח אינם מבוססים. לדוגמא : העריכו את מכון המים ב 4000 לא"י בזמן שעלה לנו למעלה מ 9000 לא"י. כמובן גם בענין חובות האגודה. בונה הציע לסדר מאזן מבוקר, הוא יזמין והאגודה תשלם. עניתי שאין לנו מה לפחד על תוצאות המאזן המבוקר. בכל אופן יש להביא את ההצעה בפני המועצה. לפי דברי העו"ד פלאי רצוי יותר שאנו נזמין את המאזן הזה ולא בונה. מציע להזמין אצל רואה חשבון רוססל מאזן מבוקר שישלח לרושם האגודות והעתקה למר בונה. בונה אמר שברצונו לפגוש את המועצה אבל אינני יודע באיזה ענין, אולי יש לו עוד איזה דרישות".
מחליטים להזמין מאזן ולשלוח לבונה. להוסיף מכתב "המועצה תפגש אתו בשביעות רצון ויודיע על המקום והזמן".

ביום 28.09.41 גרושקביץ : "נתקבל מכתב מאת רושם האגודות, בענין הבחירות. הלא הדגשנו בתזכיר שכתבנו אליו שאנו מוכנים לסדר בחירות. עו"ד פלאי מוצא שצריך לברר את הצד היורידי, כנראה מסתמך על תקנות המועצה המקומית. אבל הלא אי אפשר להפקיע רכושה של האגודה, אצלנו כנראה אין פירוק. במקרה של פרוק, יכול כל חבר לערער בפני הנציב העליון ואח"כ ללונדון. יש סכנה אחרת שהועד החדש ימסור את המים מרצון למועצה המקומית וזה תלוי בתוצאות הבחירות. צריך לעבד תזכיר למושל ולהעמידו על אמיתות הדברים. איננו מתנגדים למועצה המקומית, אולם יש לנו ענינים נפרדים".
מחליטים "לשלוח מכתב לרושם האגודות על בחירות בחודש אוקטובר".

ביום 05.11.41 לקראת הבחירות. גרושקביץ : "מציע שהאגודה תפנה בכרוז לחברים לעמוד על המשמר, לבקר את זכות הבחירה של החברים, לאשר תקציב מיוחד להוצאות בקשר עם הבחירות". מאשרים 10 לא"י.

ביום 09.11.42 "נתקבל מכתב מרוססל ושות', הם מחליטים שהחלטות האספה הכללית בענין שינוי תקנות היו בלתי חוקיות. לדעתם עלינו לקרוא לאספה כללית שלא מן המנין בקשר עם זה ולפרסם בעתונות".
בחור : "בקשר עם דרישת המושל למועצה המקומית צריך לסדר ישיבה מיוחדת, לדון בענין קיום האגודה ואת הענין הזה להביא בפני האספה הכללית היוצאת מן הכלל".
מחליטים "לעבד את הנוסחא של ההודעה על האספה הכללית היוצאת מהכלל. להתיעץ עם רוססל. להפגש עם עו"ד".