נחיצות הקמת בית כנסת עלתה כבר מהימים הראשונים. וועדה מיוחדת הוקמה לנושא. ביום 23.06.35 מדווח יו"ר המועצה מנדלסון : "מספר פעמים פניתי ל... בענין ביהכ"נ אולם הוא לא הראה התענינות מרובה. אנכי מטפל בכל השאלות אבל אי אפשר להוציא לפועל הכל בבת אחת".

ביום 02.10.35 "קובעים את המגרש בשביל ביהכ"נ איפה שהיה מיועד למרפאה". משהתברר כי ביהכ"נ אינו יכול להבנות על המגרש שיעדה לו הקק"ל, ולאחר שועדת ביהכ"נ בקרה במקום ומצאה דרך להחליף את המגרש למגרש מתאים יותר, מחליטים ב- 01.12.35, "לפנות לקה"ק שהמגרש של ביהכ"נ ייקבע על המגרשים 248-251 ובעלי המגרשים האלה להעביר למגרשים ממגרש ביהכ"נ הקודם".
ביום 18.12.35, מבקש לוין מההנהלה בשם ועדת ביהכ"נ לברר את עיכוב הקצאת המגרש ולקדם את הנושא. הוא נענה כי טרם ניתן אישור הקק"ל והנושא בטפול.

ביום 19.11.36 עולה נושא חדש, בקשת העדה הספרדית לביכ"נ (על כך בכתבה נפרדת). מחליטים "לסדר פגישה בין ב"כ העדה הספרדית צורי ואנג'ל. עמדתנו בשאלה זו, שיקצו חדר מיוחד לספרדים בתוך ביהכ"נ החדש". ביום 04.02.37, מתקבלת החלטה "מעט" שונה. "קובעים בשביל ביהכ"נ לספרדים את המגרש 311". ביום 23.02.37, מתקבלת התנגדות הקק"ל ומחליטים : "לענות שאנו עומדים על דעתנו שמגרש יוקצה בשביל בית תפילה לעדה הספרדית".

ביום 03.12.36 דנים בבניית מבני ציבור כגון בית-עם ומרכז מסחרי, אך בעיקר בענין בנית ביהכ"נ.
פרוש : "הגיע הזמן להוציא לפועל הקמת הבנינים הצבוריים, בראשונה נצטמצם בשאלת ביהכ"נ שאת בנינו מוכרחים עכשיו להתחיל לאחר שכל ההכנות נגמרו".
ברייטמן : מדווח על הצעות המחיר שנתקבלו והתקציב הנדרש ומוסיף : "אין לשכוח שביהכ"נ עשוי להכניס סכומים גדולים ממכירת מקומות ותרומות, ועדת ביהכ"נ תהיה פעילה ותאסוף את הסכומים הדרושים".

כעת מתלבטת ההנהלה בשאלה המשפטית, מי יחתום על החוזה עם הקבלנים, ועדת ביהכ"נ, הועד או ההנהלה.
מחליטים : "ההנהלה חותמת את החוזה עם הקבלן, בתנאי שהתחייבויותיה בחוזה לא תעלה על הסכום של אלף לא"י, היינו סך 300 לא"י מכספה של ההנהלה. על ועדת ביהכ"נ למסור את הכנסותיה להנהלה שתרשמנה בחשבון המיוחד של ביהכ"נ. ממלאים את ידי ברייטמן ואטקס לעשות הפורמליות הדרושות בקשר עם רשום זכות החכירה של החלקות באופן רשמי, להופיע בשם השכונה העממית אגודה שתופית בע"מ, לפני רושם הקרקעות בחיפה".

ביום 10.12.36, מחליטים לחתום הסכם עם קבוצת "מגדל" שתבנה את ביהכ"נ. כמו כן, להעביר לקרן הבניה את כל ההכנסות מתרומות שנאספו עד אותה עת ע"י ועדת ביהכ"נ.
ביום 04.02.37, מציג ברייטמן אפשרות להלוואה מיוחדת מביהח"ר נשר, ל-5 שנים שתתקבל בסחורה היינו – מלט, תמורת ערבות בנקאית. ההצעה מתקבלת. ביום 31.03.37, מחליטים על קבלת ההלוואות ותרומת ההנהלה לבנית ביהכ"נ. האם לעובדה כי בתוך 10 ימים, אספה כללית ו... בחירות, הייתה השפעה על מהירות ההחלטה ?

ביום 01.08.37 מובא לאישור: "הסכם שנעשה בין הועד לביהכ"נ לבין ב"כ העדה הספרדית בקריה שלפיו % 10 מהמגבית הכללית לטובת ביהכ"נ ינתנו לעדה הספרדית לבנין ביכנ"ס שלהם כעבור שנה וחצי. תמורת זאת מתחייבת העדה הספרדית להשתתף בבנין ביהכ"נ הכללי בסכום של 200 לא"י בערך".

ביום 16.05.37, מסתבר כי למרות הכל חל עיכוב בבניית ביהכ"נ. מחליטים : "להתרות בקבוצת מגדל שעליה להוציא לפועל את עבודת בנין ביהכ"נ בהתאם לחוזה ובלי דיחויים. להביא לתשומת הלב של הקבוצה הנ"ל שאנחנו משאירים לנו את הזכות להשתמש בכל הסמכויות הנתנות לנו לפי החוזה".
ביום 31.10.37, מוצג תקציב בנין ביהכ"נ 3842 לא"י, הסכום אינו סופי וחורג כמובן מהתקציב המתוכנן.

ביום 16.06.38 גולדברטן : " אנו רוצים לקבל עכשיו סך 10 לא"י מהתקציב לבית הכנסת"
חסיד : "יש עכשיו דברים יותר נחוצים מאשר להוציא כספים על ענינים פנימיים".
שפירא : "ועד ביהכ"נ רשאי להשתמש בכספי התקציב כפי שימצא לנכון. השאלה היא אם מצב הקופה מרשה לנו".
ברקוביץ : "לפנינו לא שאלה של 10 לא"י, אלא אם את הכסף יש להוציא על החזקת ביהכ"נ או למטרות של הבנין. בזמן שביהכ"נ הכניס אותנו בחובות אין להוציא כספים על ענינים פנימיים".
לאחר דברי החברים האחרים מחליטים "המועצה תדון בדבר ההקצבות לאחר שאלה יוגשו בכתב".

ביום 19.06.39 ועד הפועל מחליט, "לתת תעודות בעלות לאלה שרכשו מקומות בביהכ"נ ושלמו את התמורה".
ביום 04.07.39 דנים בהענקת תעודת בעלות לרוכשי המקומות, לטובת מימון בנייתו. לאור חוסר הבהירות בענין מחליטים למנות ועדה לתיאום.

ביום 03.08.39 להודיע לחברת החשמל שבעד השמוש בחשמל לביהכ"נ ישלמו מנהלי ביהכ"נ בעצמם ואין לכלול חשבון זה בחשבוננו הכללי. ביום 09.08.39 לענות לועד ביהכ"נ שפניתנו לחברת החשמל נעשתה על יסוד החלטה מפורשת של האספה הכללית שאסרה עלינו תשלום בעד חשמל לביהכ"נ ואיננו יכולים לפעול בניגוד להחלטה זו.

ביום 23.11.39 גולדברג : "יש לקבל החלטה בדבר קביעת תשלום ידוע מכל חבר חדש לטובת ביהכ"נ".
ווהל : "אין לשכוח שחבר חדש כאשר הוא קונה בית הוא משלם כבר 26 לא"י לקופה, מלבד תשלומים גדולים לארגון. קביעת תשלום נוסף לביהכ"נ הוא בסמכותה של האספה הכללית".
אלנבוגן : "אין מקום להחלטה שחברים חדשים ישלמו לטובת ביהכ"נ, בזמן שחברים ותיקים לא שלמו עדיין כלום"
קפלן : "אין מקום ללחוץ למעלה מן המדה. מהתשלום לקופה של חבר חדש הקונה בית נהנה גם ביהכ"נ".
שפירא : "הענינים של ביהכ"נ עשויים להשתפר אם ימצאו מספר אנשים שישפיעו על המתרחקים ולקרבם".

ביום 10.01.40 בקשר לצורך הדחוף בהכנת חומר ה... לשנת 1939 והצורך הדחוף להכניס בהירות במצב השטרות של ביהכ"נ. מחליט הועד לקחת איש מיוחד אשר יעבוד במלוי העבודה הזאת, ואשר יעבוד יומית התשלום לאיש הזה לא יעלה על 500 מיל ליום.
ביום 18.03.40 בנק הלואה וחסכון דורש ערבויות אישיות לכיסוי חובות בנין ביהכ"נ. מחליטים לפנות להנהלת הבנק בכתב ולשכנעם לקבל ערבויות המועצה בטיעון "שטרות שלנו ללא ספק יסולקו על ידנו בזמנם".

בחודש מרץ 1941 בטכס רב רושם ובנוכחות המושל הבריטי, נחנך ביהכ"נ ברחוב הראשי שד' השופטים דאז והיום שד' משה גושן.

ביום 18.08.47 מכתב ועדת הבנין בנושא "ארון קודש בביהכ"נ". קפלן : "עצם הרעיון להביא לידי גמר את ביהכ"נ שכולנו השתתפנו ביצירתו, מחייב אותנו לספק את הדרישה ולהשתתף בסכום המבוקש 250 לא"י".
בן דוד : "למרות רצוננו אין הדבר אפשרי מחוסר סכום מתואם בתקציב".
החלטה "להעביר באהדה להחלטת האספה".

ביום 17.08.48 "להודיע לביהכ"נ שאנו מפסיקים לשלם לחברת חשמל תשלום חודשי עבור מאור חשמלי לביהכ"נ, היות והסכומים עוברים על סכום ההקצבה לביהכ"נ".
ביום 05.09.48 נציג ביהכ"נ לוינזון : "בקשר עם מכתב האגודה להפסקת תשלום החשמל, האגודה הפחיתה ללא הצדקה את התמיכה לביהכ"נ. חוץ מזה האגודה צריכה להכליל בתוך ההקצבה תמיכה לבהכ"נ, שעורי תורה וספריית ביהכ"נ. מבקש שהענין יוסדר עם חברת חשמל שלא יגרור להפסקת חשמל בביהכ"נ דווקא בימים הנוראים". החלטה "לדחות ההחלטה".

ביום 24.03.49 "לכתוב לועד ביהכ"נ ולהודיע שאם במשך 10 ימים לא יחתמו חוזה עם חברת חשמל על הספקת חשמל למאור בביהכ"נ, נודיע לחברה שאין אנו אחראים לתשלומים עבור חשמל לביהכ"נ".
ביום 12.05.49 מכתב תשובת הועד "דורשים בכל תוקף שהאגודה תמשיך לשלם עבור החשמל למאור לביהכ"נ".
החלטה "מאשרים את תוכן המכתב הקודם. האגודה יכולה להקציב סכום מסוים לטובת מוסד באשור האספה הכללית, אבל איננה יכולה לשלם את כל ההוצאות. על הועד לדאוג לחוזה עם חברת חשמל".

המשך יבוא ...