תקציב ראשון לשכונת קרית מוצקין לשנת 1935
צילום מתוך ספר הפרוטוקולים מישיבות ההנהלה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 53 מיום 26.03.1935
סעיף ו' על סדר היום "תקציב לשנת 1935" מימין.
פרוט התקציב המלא ו"המאוזן להפליא" משמאל.