יו"ר ההנהלה ברייטמן : "מצטער על הכיוון של המועצה. יש לדון על הענינים מהשקפה מעשית ולא פרינציפיונית. אין המועצה רשאית להחליט על דעת עצמה כיצד על ההנהלה לפעול, ההנהלה לא תסכים לעבוד כשידיה כבולות. יש לפנינו כר נרחב לעבודה משותפת, העבודה רבה ודורשת שתוף כל הכוחות. לפנינו שאלה חשובה כמו עיריה נפרדת, היא דורשת דיון רציני. בנין בי"ס וביכ"נ דורשים פתרון מידי. יש למועצה במה לטפל ולא להכנס לדיונים אבסטרקטיים שלא מוסיפים כלום ומכבידים על העבודה".
החלטה : "בהתחשב עם רוח האספה הכללית שדרשה שנוי התקנות באופן שתתאמנה לתקנות יתר הקואופרטיבים מביעה המועצה את משאלתה שכל חומר יעובד קודם ע"י ההנהלה ולהגיש את החומר המעובד להחלטת המועצה ורק אחרי אשור המועצה תוכל ההנהלה להוציא לפועל את ההחלטות".

הנהלה - 03.07.35 – נשיאות כן אן לא

ברקוביץ : "צריך לברר את המצב הכספי, לסדר באלנס עד 1 ביולי. איננו יודעים תוצאות הפגישה בעיריה. אנו צריכים לדעת הכל. מסרנו לצ'רבינסקי את ההשגחה על השכונה אבל שמה אין סדר. גונבים את הצנורות בשכונה. להנהיג שלא להוציא כספים בלי שכל. לבחור בועדה טכנית, ישנן שגיאות במפעל המים ובכבישים בגלל שלא היתה ועדה טכנית. בענין הביוב באנו לידי הסכם עם ברגר אבל לא ידוע לנו עד היום מה נעשה בכיוון זה. מציע לבטל את הנשיאות".
גרושקביץ : "מקבלים החלטות ולא מוציאים לפועל. אני בעד הנשיאות אבל אינני בקורס הענינים. נחוץ לבקר את הקופה, אנו עושים הרבה דברים בלתי תקינים. גוירצמן אומר שאין נשיאות בעוד שלמעשה קיימת. את השכונה אי אפשר לנהל אם נתאסף רק פעם בשבוע".
פרוש : "מתנגד לבטול הנשיאות, לסדר את הישיבות רק במשרד, 2 ישיבות בכל שבוע לכנס הועדות ולקבל דו"ח".

מועצה - 08.09.35 – ועד מקומי ?

יו"ר המועצה מנדלסון : "בחרו בקיסל בתור יו"ר הועד המקומי. לבקש מההנהלה שלא תכיר בועד המקומי".
זגגי : "לא להכיר בועד המקומי כל זמן שלא נברר מה שייך לו ומה להנהלה".
החלטה : "המועצה מחליטה לא להכיר בועד המקומי היות ובאי כח ההנהלה והמועצה לא צורפו בו".

הנהלה - 20.11.35 – הוצאת כספים

"להודיע לועד המקום שההנהלה לא תאשר ולא תשלם כספים כאלה שנעשים בלי ידיעתה והסכמתה למפרע. אם ועד המקום יוסיף להעמיד את ההנהלה בפני עובדה של הוצאות כספים על דעת עצמו באמצעות הכספים שיש בידו מקו"ח, הרי תהיה ההנהלה נאלצת לסגור את קו"ח לגמרי.
ביום 04.12.35 מימוש : "ההנהלה לא מאשרת את הפעולה של ועד המקום לתשלום 2 לא"י עבור חדר לביכ"נ".

הנהלה - 20+28.11.35 – בחירות

לאחר התפטרות היו"ר ברייטמן, דנים בעריכת בחירות חדשות. פרוטוקול 25 : "חברי ההנהלה הביעו דעותיהם באשר להתפטרותם של החברים ברייטמן ופרוש והמצב הבלתי נורמלי שהתהווה בהנהלה. הובעה הדעה לקרוא לאספת חברים כללית שבסדר יומה סעיף בחירות, דעה שנמצאו לה מתנגדים. להתאסף ולדון שנית בשאלה".
בישיבה הבאה "הובעה הדעה שיש להמשיך בעבודה בכל התנאים. ההנהלה מקבלת את התפטרותם של ברייטמן ופרוש, המזכירות תזמין להנהלה את הסגנים הראשונים כפי שנבחרו באספת החברים הכללית".
חסיד : "אם רוצים לקרוא לאספה כללית, הכרח להעמיד לסדר היום את סעיף הבחירות, אפשר לדחות את מועד האספה ובלבד שתהיינה בחירות". מחליטים, "אספת יוצאת מהכלל שבסדר יומה לא תכללנה בחירות".
(במקור מודגשת ההחלטה בקו. שלא בדומה להחלטות אחרות...).
ביום 11.12.35 "ועדת האספה הכללית מחפשת מקום לכינוס האספה. בצריף הכשרת הישוב או בצריף השומר הצעיר בקרית חיים המכיל כ200 מקומות ובמחיר מציאה".
קפלן : "מכיון שזמן האספה התאחר, לדחותה לחודש ימים. לזמן אספה רגילה שבסדר יומה יוכלל סעיף בחירות".
גרושקביץ היו"ר המחליף : "את האספה יש לקיים ביום 25 בינואר 1936 בסדר היום בחירות".
ההצעה מתקבלת, "האספה תתקיים בצריף השומר הצעיר".
ב20.02.36 טרם התקיימה האספה. באותו יום, "מקציבים 15 לא"י לשם כסאות וספסלים לצרכי האספה".

מועצה - 03.02.36 – עושים סדר

המועצה מביעה דעתה שיש לשנות את תקנות האגודה ובראשונה את הסעיף בדבר המועצה וההנהלה שתהיינה ממוזגות יחד ולא כגופים נפרדים כפי שזה עד עכשיו.