עיריית קריית מוצקין מעמידה ממשק לעסקים מקומיים אשר תהוו פרסום העסק ללא עלות באתר האינטרנט העירוני. על כל מבקש למלא את הטופס למטה.

יובהר כי:

  • פרסום העסקים ומועד הפרסום יהיו בהתאם לשיקול דעתה של העירייה.
  • העירייה רשאית להפסיק את הפרסום בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • העירייה תהיה רשאית לדרוש עריכת התוכן מחדש טרם פרסומו. פרסום הפוגע ברגשות הציבור ו/או שאינו הולם לא יפורסם.
  • עסקים שאינם בעלי רישיון עסק כדין, ככל שנדרש, לא יפורסמו.
  • העירייה לא תשא בכל אחריות לתוכן הפרסום ו/או לשירותים הניתנים ע"י העסקים המפרסמים.

ניתן לראות את הרשימה המלאה בדף: פרסום עסקים מקומיים-הרשימה