על פי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) כפי שהוא בתוקף – במועד פרסום הצו

הודעה בדבר צו ארנונה לשנת 2022 לחצו

להוראת קבע בנקאית עבור תשלום הארנונה לחצו כאן

להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי לחצו כאן

​​​להלן הזכאים להנחות : ​

 • פנסיונרים מקבלי קצבת זקנה יקבלו הנחה 25% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הנכס.

 • אזרח ותיק שסך כל הכנסותיו לפי חוק ההסדרים במשק יקבל הנחה בגובה של עד 30% על פי מבחן הכנסות.

 • פנסיונרים מקבלי גמלת השלמת הכנסה מביטוח לאומי יקבלו הנחה 100% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הנכס.

 • זכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 1957. או גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת גרמניה בשל רדיפת הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי מהשנים 1953-1965 יהיו זכאים להנחה של 66% ל-70 מ"ר משטח הדירה עד 4 נפשות ול-90 מ"ר מ-5 נפשות. 

 • אסירי ציון, ובן משפחה של הרוג מלכות, הזכאי לתגמולים לפי חוק התמלוגים לאסירי ציון ובני משפחותיהם תשנ"ב 1992, חסידי אומות עולם או בן זוג יהיו זכאים להנחה של 66% ל-70 מ"ר משטח הדירה עד 4 נפשות ול-90 מ"ר מ-5 נפשות. 

 • עולה חדש יקבל הנחה 90% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הדירה ל-12 חודשים בתקופה עד 24 חודש מיום עלייתו ארצה. 

 • נכה הזכאי לקצבת חודשית בדרגת אי כושר השתכרות מ-75% ומעלה יקבל הנחה 80%. 

 • נכה בדרגת נכות רפואית 90% ומעלה שכושר השתכרותו לא נפגע יקבל הנחה 40%. 

 • בעל תעודת עיוור לפי חוק שירות הסעד יקבל הנחה 90%. 

 • מקבל גמלה להבטחת הכנסה יקבל הנחה על פי אישורים ותדפיסי חשבון בנק.

 • מקבל גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק ביטוח יקבל הנחה 70%. 

 • מקבל תשלום הבטחת מזונות מהביטוח הלאומי, הנחה עד 70% ל-100 מ"ר לפי אישור מביטוח לאומי והחלטת ועדת הנחות-מבחן הכנסות.

 • העירייה תעניק הנחות לבעלי הכנסות נמוכות לפי אמות מידה שנקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה. לפי טבלאות הנמצאות במשרדי העירייה במחלקת הגביה- לפי מבחן הכנסות ותדפיסי חשבון בנק.

 • הנחות לסטודנטים- בהתאם להנחייה של הנחה לבעלי הכנסות נמוכות, כרשום לעיל, לשטח נכס עד 70 מטר מרובע.

 • הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות יקבל הנחה 20%. 

 • נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה 1970 יחולו עליו הוראות חוק רשויות מקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה וכו') יקבלו 66% הנחה מ-70 מ"ר ל-4 נפשות, 66% מ-90 מ"ר מעל 4 נפשות. 

 • ילד נכה  (על פי ביטוח לאומי הוגדר כנכה וטרם מלאו לו 18 )- כשבן או בת של מחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה בלימודים וסידורים לילד נכה) – הנחה של 33% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס.

​​​שירות מילואים פעיל: 
ההטבה ניתנת לתושבי העיר המשרתים בשירות מילואים פעיל ומעניקה הנחה של 5% בארנונה לזכאים*:

 • מופיע ברשימות משרד הביטחון.

 • בעל נכס על שמו

 • מחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל.

 • ניתן לשלוח את האישורים בצירוף פרטי הנכס ומס' טלפון לכתובת דוא"ל: [email protected]


​​אופן בקשת הנחה בארנונה
בקשה להנחה ניתן להגיש רק במידה וחשבון הארנונה מתנהל ע"ש הדייר המחזיק/הרשום בנכס. לשינוי הרישום יש להצטייד בהעתק חוזה שכירות/רכישה. 

יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף את האישורים הבאים:

 • תלושי שכר לחודשים 1.7 עד 31.12  לשנת הכספים אשתקד או לחילופין תלושי משכורת 1.1-31.12 של שנת הכספים אשתקד.
 • או תצהיר בפני עו"ד/ביהמ"ש על גובה ההכנסה ואישור המוסד לביטוח לאומי כי הינך רשום/ה כלא שכיר/ה ולא עצמאי/ת במידה ולא עבדת בחודשים הנ"ל.
 • תדפיסי חשבון בנק 1.7-31.12 לשנת הכספים אשתקד.

בקשות להנחות יוגשו עד 31.5 בשנה ויוגבלו כדלקמן :
טיפול רפואי ממושך שגרם להוצאות חריגות, אסון אישי שהרע את מצבו החומרי.

קביעת תעריפי הארנונה כפופה להוראת חוק ההסדרים במשק המדינה והנחיות ועדת הכספים של הכנסת. 
הערה : אין בתשלום מראש כדי לפטור מעדכון החיוב בתעריף הארנונה בהתאם לחוק ההסדרים.
פניות בנושא בקשות להנחות  ( בהתאם למבחן הכנסה) יש לשלוח למיל: [email protected]

​*בנושא השגות בארנונה יש לפנות בכתב בלבד למנהלת הארנונה, נילי רואש  בדוא"ל:  [email protected]