פרוטוקול ועדת התמיכות שאושר במועצת העיר מיום 02.09.2020

פרוטוקול תמיכות שאושר במועצה 2.9.2020.pdf

מידע רלוונטי:

טפסים להגשת הבקשה: