פרוטוקול ועדת התמיכות שאושר במועצת העיר מיום 1.7.2020:

פרוטוקול תמיכות שאושר במועצה 1.7.2020.pdf

מידע רלוונטי: