שכונת הצריפים – מצטרפים למוצקין

כשעלו ראשוני שכונת (קרית) מוצקין על הקרקע, לא היו הבדואים השכנים היחידים. קרית חיים שמדרום כבר הייתה קיימת, אבל... "איתם" לא כל כך רצו לקיים קשרים. לעומת זאת, שכונת הצריפים שבסמוך לכביש חיפה עכו, למרות הבדלי "המעמדות" והדעות, היוותה לפרנסי שכונה יעד שסיפוחו אמור היה לפתוח פתח להתרחבות הקריה צפונה (ראה כתבה נפרדת).

ביום 13.09.36. על הפרק : "סיפוח שכונת הצריפים".
ברקוביץ : הוצע שנקבל את אנשי שכונת הצריפים כחברי מוצקין. אין להסכים להצעה, כי אנשי הצריפים לא יכולים לתת לנו כלום אלא יצטרכו לקבל מאתנו שרותים. סיפוח הצריפים בתנאי שישתתפו בהוצאות הצבוריות ושקה"ק תמסור לרשותנו את השטח הנוסף.
אלנבוגן : אנכי בדעה שקרית מוצקין תגדל. אפשר לשתף את אנשי הצריפים בעבודות צבוריות, להפגש אתם ולשמוע דעתם, אחר קבלת אינפורמציה נוכל להחליט.
אטקס : יש להרחיב את גבולותינו. לספח את אנשי הצריפים. לעשות הקלה בתשלומים שיסולקו במשך 2 שנים.
לוטרשטיין : שוחחתי עם אנשי הצריפים, מוכנים להשתתף בהוצאות הצבוריות.
קפלן : אם הקה"ק עומדת על הסיפוח, זה מוכיח שאין בידי אנשי הצריפים יכולת לסלול כבישים וקה"ק רוצים שנעמיס עלינו את העול. נקבל אותם בתנאי שיחליפו מגרשיהם אחרת ישארו בלכלוך.
אשכנזי : לקדם בברכה את הסיפוח. ברור שכ"א צריך להשתתף ב60 הלא"י. שנוכל לחייב אותם לבנות בתים, כי אחרת מה התועלת בסיפוח ומה תתן לנו ההרחבה הזאת.
זק : האם רשאים אנחנו להוציא מקופתנו כסף בשביל הצריפים או לא.
סגל : שמעתי שאנשי הצריפים נכונים להשתתף רק בהוצאות הפרודוקטיביות כגון כבישים אחזקת מים, אבל לא בהוצאות משרדיות וכו'.
החלטה : לטפל בשאלת הצריפים כשיפנו אלינו באופן רשמי.

מתוך מכתב המועצה אל הקק"ל מיום 30.03.43

הנושא הרחבת שטח השיפוט של הקריה (כתבה נפרדת ק. מוצקין הקק"ל ט'), הסעיף הנוגע לשכונת הצריפים.

"בזמן האחרון הציעו לנו להרחיב את אזור השפוט גם על שכונת הצריפים הקרובה לק.מוצקין והמשתרעת על שטח קטן בין ק. מוצקין ובין כביש חיפה עכו.
הננו מוכנים להביא את הענין בפני מועצתנו אולם תנאי מוקדם הוא שתתקבל בקשה מאת תושבי שכונת הצריפים שהם מבקשים את הכללת שכונתם בתוך אזור השפוט שלנו. אחרי קבלת בקשה רשמית כזאת תדון מועצתנו בדבר בכבד ראש".
על החתום ל. גרושקביץ, נשיא המועצה המקומית קרית מוצקין".

בהמשך, מתקיימת בנושא תכתובת כל שהיא בין הקק"ל למועצה המקומית, (אין פרטים(מ)).

מתוך מכתב המועצה אל הקק"ל מיום 17.04.44

"ב 22.06.43 פנינו בבקשה להסכים להרחבת אזור השיפוט שלנו על 58 מגרשים הנמצאים צפונית מזרחית לק. מוצקין. בתשובה לכך הודעתם לנו (מכתבכם מיום 29.06.43), כי תסכימו להרחבה זאת בתנאי שגם השטח הידוע בשם צריפים א' בין הקריה ובין כביש חיפה עכו יסופח הואיל ואין כל טעם להרחיב את אזור השיפוט על שטח בלתי מיושב מבלי שיכנס לגבול השיפוט שלנו שטח הצריפים המהווה באופן גיאוגרפי חלק בלתי נפרד מק. מוצקין.

המועצה המקומית הסכימה כידוע לדרישתכם זאת (מכתבנו מיום 31.12.43), אולם תושבי הצריפים אינם מסכימים להצטרף לאזור השיפוט שלנו.

הואיל והממשלה אין רצונה לספח את שכונת נגד רצון התושבים הננו מבקשים אתכם לפנות אליהם ולהשיג את הסכמתם או שתשחררו אותנו מהתנאי הזה. היות וסיפוח שכונת הצריפים היה תנאי שלכם ואנו מלכתחילה לא בקשנוהו הננו סבורים כי תפקיד זה להשיג את הסכמת שכונת הצריפים חל עליכם או שתסכימו להרחבה על 58 המגרשים בלי להתנות את הצרוף של שכונת הצריפים.

ברצוננו לציין כי הנימוק שלכם המובא למעלה שהשטח הנוסף של 58 המגרשים בלתי מיושב אינו קיים יותר כי כל המגרשים יש להם כעת בעלים.

המו"מ בענין זה נמשך כמעט שנה שלימה נכיר לכב' תודה אם תואילו לטפל בענין זה בכל המהירות האפשרית. בכבוד רב. ל. גרושקביץ. נשיא המועצה המקומית".

מתוך תזכיר פנימי של הקק"ל מיום 01.11.44

"ביום 30.10.44 נתקיימה פגישה בבית מועצת מוצקין בה השתתפו באי כח המועצה, הקריה, ארגון המעמד הבינוני, צריפים א' ושני הח"מ.
הח"מ בארו למשתתפים את הבעיה : ברור היחסים בין צריפים א' ומוצקין ועמדת הראשונים להכנסת השטח של הצריפים לתחום שיפוטה של המועצה.

באי כח הצריפים עמדו בתוקף על כך שאם הם יכנסו לתחום המועצה, הם יעמדו על כך שיקבלו אותם בתור חברים לק. מוצקין. בלעדי זה הם אינם מוכנים להצטרף.
מכיוון שהדרישה הזאת מצריכה מו"מ ישר בין צריפים א' ואגודת ק. מוצקין לשם הבהרת תנאי כניסת הראשונים לאגודה, הוסכם שהם יעשו זאת בתוך מספר ימים מועט ויודיעו לנו על התוצאות.

ב"כ ארגון המעמד הבינוני עורר את השאלה של כניסת משתכני צריפים א' לארגון, התשובה מצד ב"כ צריפים א' היתה כי בתור חברי הסתדרות הם אינם מוכנים להכנס לארגון המעמד הבינוני.
הח"מ הודיעו מצדם כי במקרה זה הקק"ל לא תעמוד על הדרישה של קבלת אנשים לק. מוצקין באמצעות ארגון המעמד הבינוני.
חתומים :א. יעלי וש. רוזין".

מתוך תזכיר פנימי של הקק"ל מיום 29.04.45

"מר גרושקביץ עורר שוב את השאלה. לדבריו לא התקדם המו"מ בין אנשי צריפים א' ובין ועד הקריה. ביקש שקק"ל תסכים להרחבת הגבולות ותשאיר את שטח צריפים א' מחוץ להם.
ב"כ הקק"ל ענו כי דבר זה לא יתכן ושאלו לסיבת אי ההתקדמות.

מדברי גרושקביץ הוברר, כי הצדדים לא הגיעו לידי הסכם בגלל דרישת ועד הקריה, שאנשי צריפים א' ישאו בכל אותן ההוצאות אשר כל משתכן חדש נושא בהן (דהיינו – 70 לא"י לחשבון עבודות פתוח וסך 30 לא"י לחשבון רכוש הקריה – בי"ס, ביכ"נ, מגדל מים וכו', וסך לא"י אחת בתור דמי חבר ועוד סכומים "קטנים" אחרים אשר אותם לא פרש מר גרושקביץ).

בינתיים הוברר מתוך הדיון כי לבאי כח הקק"ל ישנה אינפורמציה שונה בנוגע לעמדתם של אנשי צריפים א'. למר יעלי ידוע כי הם מוכנים להצטרף למועצה מבלי להצטרף לועד הקריה, ולמר רוזין ידוע כי, להיפך, הם מתנים את הצטרפותם למועצה בהצטרפות לקריה.

לכן הוסכם כי באי כח הקק"ל יזמינו את אנשי צריפים א' ויעמדו על כוונותיהם הנכונות ואחרי כן תתברר השאלה מחדש עם אנשי מוצקין.

חתומים :א. יעלי וש. רוזין".

ביום 03.09.47 "קראו את מכתב שכונת הצריפים מיום 14.08 ש.ז. בו מבקשים לצרף את חברי השכונה הנ"ל לאגודתנו. רוצים גם להצטרף למועצה המקומית והיא אינה מוכנה לקבלם. אבל בנוגע לקבלת שרותים הפנתה אותם לאגודה".
בנימיני : "שנתיים שקק"ל לוחצת עלינו שנצטרף לק. מוצקין. פנינו ליו"ר המועצה גרושקביץ, עוד באותו הזמן שהיה גם יו"ר האגודה וטרם קבלנו תשובה ברורה. היות וקק"ל ממשיכה ללחוץ עלינו, החלטנו לפנות ולבקש תשובה סופית בנידון".
קפלן : "מענין לדעת אם במו"מ דובר על תנאים?". בנינמיני : "דובר על תשלום 30 לא"י. מצאנו את הסכום מוגזם".
החלטה "אחרי חליפת דעות בנושא מחליטים למסור את ענין צרוף שכונת הצריפים לועדה מיוחדת".
ביום 18.09.47 דו"ח הפגישה עם אנשי שכונת הצריפים, נוימן : "לשכונת הצריפים יש 1700 מ' מרובע של כביש סולינג, עם לעשות זיפות זה צריך לעלות 360 מיל למטר. בכל השכונה יש 34 מגרשים כל אחד דונם. 34 חברים. מים מקבלים מסביניה ע"י צינור "2". החלטה "לקיים פגישה נוספת".

ביום 21.10.47 קפלן : "עלינו לסדר את סיפוח הצריפים בתנאי שמשום בחינה לא יהיו הבדלים בין הקים ובין הנספח. לכן צריכים לפני הסיפוח להכניס את כל השיפורים הדרושים בשכונת הצריפים ובעיקר אלה שקיימים בקריה".
חלפון : "סיירנו את שכונת הצריפים ומצאנו אותה במצב כדלקמן : יש להם כביש רק סולינג, צריכים עוד שכבה של חצץ וזיפות. יש להם איזה רשת מים אבל איני יודע מה טיבה. יש להם חיבור חשמל ונמצאו 9 מגרשים לא בנויים. צריכים לקחת בחשבון שהשכונה נמצאת בכביש חיפה עכו והכביש עומד להתרחב פי 2 או פי 3. שום בנין צבורי אין להם חוץ מצרכניה".
קפלן פונה אל נציגי השכונה ומבקש לתקן את הליקויים על חשבונם. מוסיף כי אחד התנאים למיזוג הוא כי כל בעל מגרש בשכונה ישלם 15 לא"י לקופת האגודה. העלויות הטכניות למיזוג ע"ח אגודת ק. מוצקין.
ינובסקי בא כח שכונת הצריפים : " מאשר את הנכונות של אנשי שכונת הצריפים למלאת אחרי כל הדרישות האלה, האספה הכללית של חברי השכונה תקבל אותן". החלטה "להקים ועדה משותפת לקידום הנושא".

ביום 17.11.47 קפלן : "לחברי שכונת הצריפים יש היכולת לשלם לאגודה 15 לא"י מכל חבר ולהוציא לפועל אחת משתי עבודות, או זיפות הכביש או התחברות לרשת המים, אין באפשרותם לעשות את כל העבודות כפי שהאגודה דרשה".
החלטה "להעביר את ההחלטה לישיבת המליאה".

ביום 02.12.47 אנשי שכונת הצריפים בהסתמך על הבטחת גרושקביץ מבקשים מהאגודה הלוואה לצורך ביצוע עבודות זיפות הכביש. התשובה "על סמך אינפורמציה שקבלנו מגרושקביץ, להודיע לצריפים שאין סיכויים להלוואה והם צריכים להתאמץ ולסדר את עניין הכבישים".

המשך יבוא...