לאחר שהקק"ל אישרה לאנשי שכונת הצריפים לעלות על קרקע, הסתבר להנהלת הקק"ל כי ההחלטה יצרה איזו "בעיה" קטנה אחת. השטח שאושר היה אמור להוות את עתודות הקרקע להתפתחות הישוב המתוכנן קרית מוצקין.
לא זו בלבד, אלא ש"ההרכב האנושי הפוליטי", של שתי השכונות היה שונה בתכלית !!!
מאחר ולא הייתה בידי הקק"ל האפשרות לחזור בה מהחלטתה, נקטה בדרכים חלופיות.........
להלן לקט מובאות מתוך ההתכתבויות הרבות שבין וועד שכונת הצריפים להנהלת הקק"ל.

מכתב מאת הקק"ל ל – "וועד שכונת הצריפים" מיום 14.03.1934.
א'. התכנית החדשה שנעשתה ע"י הפרופ' אברקרומבי, שינתה תכלית השנוי את התכניות הקודמות של השכונה. השטח שעליו הקימותם את צריפיכם מושפע משנוי זה לבתים בעלי קומות אחדות. ברור על כן כי הצריפים ואפילו בתים הבנויים בטון או מחומר אחר, לא יוכלו להשאר לאורך ימים במקום שאתם יושבים בו. הקק"ל מוכנה להקציב לכם מגרשים בשכנות עם שכונת המעמד הבינוני, וכל אחד אשר מוכן לגשת לבנות בית, יוכל לקבל מגרש קבוע במקום המגרש הזמני אשר עליו הקימותם צריפיכם. הפרצלציה שלפיה הקימותם צריפיכם, נמצאת בניגוד גמור לתכנית, והועדה לבנין ערים וכן עירית חיפה תתנגד בכל פעם לסדור דברים קבועים על מגרש שהוא מתנגד לתכנית הכללית.
ב'. מחלקת הבריאות של העיריה הודיעה לנו באופן בלתי רשמי, כי לא תתנגד להקמת בתי כסא זמניים על יד הצריפים, בתנאי שבתוך שנה וחצי תקבלו עליכם לבנות בתים על המגרשים הקבועים שהקק"ל תמסור לכם. אנו חושבים את ההצעה לרצויה מאד ואנחנו יכולים רק ליעץ לכם להסכים לדרישה זו.
ג'. תעשו משגה רציני אשר בלי שום ספק תסבלו ממנו, אם אתם תתחילו לסדר דברים קבועים על המגרשים הזמניים שלכם. הדבר הזה עלול לגרום לכם קשיים תמידיים מכל הצדדים, הן מצדנו, כי ברור שאנחנו לא נחדש אתכם חוזה לזמן יותר ארוך על המגרשים הישנים, וכן מצד הממשלה אשר תעכב בכל פעם את מתן הרשיונות לכל מיני פעולות. וכשם שכל יתר השכונות בעמק זבולון קבלו עליהם את הדין גם עליכם לראות נכונה ולהסכים לדברים שהצענו לכם.

לאחר קבלת התנאים נשלח מכתב נוסף ל – "וועד בעלי הצריפים בעמק זבולון שכונת מוצקין" מיום 28.03.1934
מאשרים קבלת מכתבכם מיום 23.03.1934 ובתשובה אנו יכולים להגיד:
א'. הקק"ל תוכל לסדר את המגרשים החדשים במקום מרוכז סמוך לשכונת מוצקין.
ב'. שום פיצויים בעד פרצלציה סדור צנורות מים וכו' הקק"ל לא תשלם. שכחתם את הקושיים שגרמתם לנו ע"י זה שדרשתם לעלות על השטח לפני גמר עיבוד התכנית ואתם רוצים להעניש את הקק"ל בעד זה שהיא נתנה לכם מקלט לצריפיכם.
ג'. אין אנו יכולים לעזור לכם במובן כספי הבניה שלכם. אנחנו איננו מוסד כספי. אתם צריכים לעשות מה שאחרים עושים במצבכם. הכל תלוי ברצון. מוטב שתעשו מאמץ ולצאת מהסבך שאתם נכנסתם בו והכנסתם גם אותנו.
ד'. האדמה מעבר לכביש נתנה לעולי גרמניה על כן אין אפשרות לתתה לכם.
ה'. יש לנו תקוה כי עלה בידנו להאריך את הזמן לשתי שנים וחצי. בתנאי שתסכימו לעבור אחרי כן למקום הקבוע ושתסדרו בינתיים בתי כסא זמניים. תתחשבו ותקבלו את הדבר, כי זאת הדרך היחידה בשבילכם לצאת מן המיצר. אם לא תסכימו לעבור אל המגרשים החדשים בהתאם לתכנית יהיו לכם קושיים תמידיים עם הממשלה.

לאחר תשובת הועד מכתב נוסף ל – "וועד שכונת הצריפים" מיום 08.04.1934.
בקשר עם כמה ביאורים אשר בקשתם למכתבנו הקודם הרינו להגיד:
א'. המקום החדש אשר הוקצב לכם הוא רצוף לשכונת מוצקין מצד דרום של קו הבריאות. נשתדל לבחור שטח אשר יהיה הקרוב ביותר לשטח הצריפים שלכם.
ב'. כמו כן מוכנה הקק"ל לסמן ע"י יתדות את המגרשים החדשים שלכם.
ג'. הקק"ל לא תוכל להסכים שכל אחד יחפור לו באר מים ואפילו זמנית. אנו בטוחים כי לא יקשה הדבר עליכם להתחבר לרשת המים של שכונת מוצקין הרצופה לכם.
ד'. בנוגע להשתדלות בפני ועד שכונת מוצקין לתת לכם מים, הרי אנחנו נהיה מוכנים לדבר איתם, בלי אחריות לתוצאות.
ה'. הקק"ל לא תוכל להחזיר לכם הוצאות אינסטלציה של מים שאתם שדרתם בשביל הצריפים.
הקק"ל מסכימה לכל ההנחות בתנאי מפורש שכל חברי השכונה יתנו לשלטונות חיפה התחייבות לעזוב את המקום הנוכחי של השכונה ולבנות בתים במגרשים החדשים לא יאוחר מראשון לספטמבר 1936.
אנחנו חושבים שהלכנו לקראתכם בדרך מקסימלית. יותר מזאת לא נוכל לעשות.

להלן תשובת וועד שכונת הצריפים לקק"ל מיום 23.05.1934
אנו החו"מ פונים בזה אליכם: היות ויש לנו האפשרות לגשת לבנות בתים, ולפי התכנית שהמצאתם לועד השכונה יוצא שאנו נוכל לבנות על המגרשים הנוכחיים. נחוץ רק סכום פרצלציה חדשה בקשר עם הפחתת השטח של מגרש במקום דונם 32.
זאת היא איפא בקשתנו. אנו מוכנים להוכיח לכם על יכולתנו לגשת לבניה. כמו כן אנו מוכנים לחתום לשלטונות שאחרי גמר תאריך החוזההנוכחי אנו נוריד את הצריפים. תקוותנו שתשובתכם תהיה חיובית וגם מיידית כי חבל לנו על ימי הקיץ שהם עוברים לבטלה.

יעקב ...... - נחום .......
א. קושניר - פנחס רוזנווסר
בן ציון שבתאי - מ. פוטופוביץ
י. יבונסקי - חיים רובין
ל. בנימיני - שמואל גל