ביום 07.09.41 בקשת צבי ........ לתמיכה להכנסת חמותו למושב זקנים. גרושקביץ : "מחובתנו, לבא לעזרה לחבר בצר לו. מציע לתת לו 10 לא"י בתורת הלואה, שישלם אותה בתשלומים חדשיים קטנים".
רזניק : "אין מקום לתמיכה, זה תקדים לא רצוי. צריך לעזור אבל בצורה נאותה".
אשכנזי : "צבי .... עשה הרבה לטובת הקריה, מצבו מיוחד במינו, מוכרחים לעזור לו".
בחור : "הענין דורש זהירות רבה, האגודה תוכל להיהפך למוסד לעזרה סוציאלית". מחליטים ע"פ הצעת גרושקביץ.

ביום 22.06.42 "בקשת תמיכה בארגון אמהות עובדות לפתיחת סניף בקריה. מחליטים "לדון לאחר הקמת הסניף".

ביום 31.08.42 התקבלה דרישה באגודה לתמיכה במר ...... כהשתתפות במגבית שמסדרים בשבילו.
אברמזון : "אינני רואה שום דבר יוצא מן הכלל במצבו של ... והאגודה איננה מוסד פילנטרופי".
זזובסקי : "נשקפת סכנה למכירת ביתו והאגודה צריכה לתמוך בו". מחליטים לדחות את הבקשה.

ביום 21.05.45 מר ... מצהיר שבתשלום המשכורת שלו חסרים סכומים עליהם באה הסכמת המועצה מזמן והסכומים הם שלושה. א. תוספת יוקר. ב. תוספת ותק. ג. דבר הנוגע לו באופן פרטי : הוא מקבל משכורתו בדרגה משפחתית של אישה וילדה מזמן תחילת עבודתו כאן. מחודש אפריל משכורתו היא בדרגת נשוי גרידא. ידוע שהילדה שלו אין לה כושר עבודה למרות שהגיל שלה כבר עבר על גיל 17 הקבוע.
גרושקביץ : "חוקת העבודה בכל מקומות העבודה מכירה רק בבני משפחה ילדים שלא עברו גיל 17. המקרה אצל ... הוא יוצא מן הכלל, לכן מביא לדיון המועצה". מחליטים : להשיב את משכורתו של ... לקדמותה.

ביום 19.05.46 "העברנו בפסח 80 לא"י לועד הקהילה לחלוקה לנצרכים ואחד מחברי המועצה חתם על הקבלה".

ביום 29.05.46 "מר זכס ברוך מביע משאלה שבקריה ביוזמת האגודה, תיווסד חברה לביטוח הדדי, למקרה אסון או מוות חס וחלילה של אחד מהחברים". מחליטים "לקבל את משאלתו של מר זכס ולהביא לדיון במועצה".

ביום 07.03.48 "בקשת ויצו לתרומה 12 לא"י בהשתתפות בטפול בילדי פליטים במועדון המשחקים". מאושר.

ביום 31.03.48 פייקוביץ : "מציע ליצור קרן לעזרה הדדית בשביל חברי האגודה". החלטה "להקים ועדה".

ביום 18.04.48 פייקוביץ : "הועדה שנבחרה באה לידי מסקנה להטיל על כל חבר באגודה לשלם 2 לא"י לקרן עזרה הדדית. הקרן תבוא לעזרתו של החבר בזמן הקשה בשבילו". החלטה "לבדוק פרטים נוספים מהקרן בחיפה".

ביום 11.04.48, דיון ב"בקשת הסתדרות נשים ויצו להעמיד לרשותם את אולם מועדון הקולנוע בחוה"מ פסח בערב, לשם הצגת סרט לטובת מפעל צדקה". החלטה "למסור להם את המועדון, אולם בענין המכונות עליהם לפנות למנהל הקולנוע".

ביום 02.05.48 נדונה בקשת מר קלמפנר חיים "לתת לו הנחה על מס מים לבנין, היות והדירה שהוא רוצה להוסיף לביתו היא בשביל בתו האלמנה שבעלה נהרג בהפצצה בחיפה". מחליטים "לאשר מחיר מים לבנין ע"פ מחיר השנה שעברה ואם בתו תכנס לדירה לתת לו הנחה 50% ממס המים לבנין".

ביום 16.05.48 נדונה בקשת הגב' גולדנברג "לתת לה הנחה על מס מים לבנין ומס חדרים היות וזה היא בונה בשביל הפליטים ממשפחתה. מחליטים "לתת אותה הנחה כמו למר קלמפנר".

ביום 18.07.48 "מכתבה של תמר רובין בו היא מבקשת לשלם לה עבור 6 שבועות בתור חופש לידה ושבועיים חופש המגיע לה. כמו כן לתת לה חופש בלי תשלום של 6 חדשים עם זכות לחזור לעבודה". מאשרים פה אחד.

ביום 09.12.48 "בקשת פשפיורקה שעומד להוסיף דירה בשביל בתו אלמנת מנדל פרידמן שנפל חלל בדרך ליגור, לשחרר אותו ממס מים לבנין ומס חדר". החלטה "לקבל 50% ממס המים ומס חדר".

ביום 09.12.48 "בקשת הגב' ח.ש. לדחות התשלומים שהתחייבה לשלם ע"ח חוב מים, היות והבעל שלה לא עובד עכשיו". החלטה "אין בסיס לדחיה כזאת. על הגב לשלם בהתאם להתחייבויות או שנפסיק לה את המים ונמסור למשפט".

ביום 19.10.49 מצב משפחת .... הגרים בליפט ע"י הצריפים הוא קשה מאוד, האב והילדות חולים. יש לדאוג כי יסודרו בשיכון מתאים. האגודה הקציבה למטרה זו 100 ל"י. עסקניות ויצו המטפלות במשפחה פנו אלינו כי נקציב גם אנו אותו סכום". החלטה "לאשר 100 ל"י לשם סדור המשפחה בשיכון".