(מכתב מיום 30.03.43 מאת המועצה המקומית אל הנהלת הקק"ל)

"נתכבד בזה להודיעכם שאנו חפצים להגיש בקשה לשלטונות להרחבת אזור השפוט של המועצה המקומית. אנו מביאים את הדבר הזה לידיעתכם ונשמח אם תואילו לתמוך בבקשתנו זו, ע"י הצהרה שאתם מביטים בעין יפה על דבר זה והנכם מעונינים כי האזור שאנו רוצים לספחו, יוסף לאזור השיפוט שלנו לשם פיתוח המקום.
אני מתכוונים למספר של 58 מגרשים שהם עדיין אינם מוחכרים. המגרשים האלה נמסרו על ידכם לארגון המעמד הבינוני והאגודה השיתופית ק. מוצקין בע"מ לשם התישבות המעמד הבינוני. השטח הזה גובל לשטח המיושב שהוא נמצא באזור השיפוט שלנו. הנמוקים לספוח זה הם :
א. מטעמים אדמיניסטרטיביים אין מתועלת הציבור שע"י ק. מוצקין תוקם שכונה שניה קטנה (58 מגרשים) אשר תפצל עוד יותר את השטח להתישבות במפרץ חיפה.
ב. יש להניח שמבנה האוכלוסיה ואפיה הכללי יהיו דומים למבנה ק. מוצקין ואופי האוכלוסיה שלה בכל המובנים.
ג. סדור השרותים הציבוריים והחזקתם, החזקת מנגנון אדמיניסטרטיבי וכו' יהיו יקרים מדי אם הם ישולמו ע"י אוכלוסיה בעלת מספר תושבים כה מצומצם.
ד. תושבי השטח הנוסף יהנו מיד מהשרותים הציבוריים הקיימים זה מכבר באזור שפוטנו.
ה. השרותים הציבוריים הנתנים כעת לתושבי ק. מוצקין יוזלו ע"י חלוקת דמי החזקתם על מספר גדול יותר של משלמי מס.
לאור העובדות הנ"ל הננו מבקשים את עזרתכם האדיבה בנדון זה ותודתנו נתונה לכם מראש.
בכבוד רב , ל. גרושקביץ. נשיא המועצה המקומית.
מן הראוי לציין כי בסוף המכתב יש גם התייחסות לסיפוח שכונת הצריפים (ראה כתבה נפרדת).

ביום 12.04.43 "נתקבל מכתב מהקק"ל בו הם מציעים תנאים לשיכון חדש". סגל : "בפגישה איתם דובר על מי הקובע בקבלת חברים לשכון החדש. הם מכירים במועצה המקומית . צריך לקבל עמדה שלא תזיק לאגודה וגם תהיה רצויה למועצה המקומית. מציע שהאגודה תמלא את מקום הארגון. לקבל את ד"ר ריסקין לפקיד באגודה שלא יאבד את מקומו בארגון. אי אפשר שאנשי חיפה יהיו אפוטרופסים על קרית מוצקין".
שמאלי : "מדוע לא טפלה האגודה עד עכשיו בשאלה הזאת כמו הארגון? מציע ליסד ארגון המעמד הבינוני בקרית מוצקין".
בחור : "יש לנו עכשיו 3 גופים. ארגון, אגודה ומועצה. אין למועצה להתערב בעניני האגודה. אין לה שייכות לשכון החדש".
גרושקביץ : "המועצה המקומית מנהלת את כל עניני הקריה. מייעץ לא לחדד את היחסים, מזהיר לא להכניס רוח רעה בין שני המוסדות. המועצה שמרה עד עכשיו על האגודה ותשמור גם להבא. ישנם אנשים הרוצים לסכסך, אסור להכניס בתוכנו חלוקי דעות בלתי רצויים".
בחור : "שכון שייך רק לאגודה. במועצה המקומית נמצאים גם דיירים. זה ענין של חברים גרידא. מציע להפגש עם הארגון".
סגל : "הקק"ל מתחשבת עם המועצה המקומית. אם היא תרצה תמצא הדרך לחסל את האגודה וזה ע"י מכתב אחד למושל. מציע שהאגודה תמלא את מקום הארגון ויבוא סידור פנימי בין האגודה למועצה המקומית".
גרושקביץ : "קק"ל מדגישה שעל הארגון לשתף פעולה עם ועד מוצקין. בשיחות פרטיות נתקבל הרושם כאילו לקק"ל אין אמון בענין השיכון. חושש שאם ניגש כעת לעשות את הניתוח עם הארגון, לא נקבל את הקרקע מפני שהארגון לא יוותר.
מחליטים "להפגש עם הארגון ולשלוח הזמנה אישית לקליבנוב".
גרושקביץ : "הוזמנה ישיבה עם הארגון אך לא התקיימה בכדי שקליבנוב יוכל להשתתף. מן ההכרח לסדר את הישיבות הראשונות בחיפה. בישיבה הראשונה נבחרה ועדת שיכון מורחבת מב"כ הקריה והארגון. השם "ועדת השיכון של ארגון המעמד הבינוני להרחבת קרית מוצקין". נשלח מכתב לארגון על הקמת הועדה ובקשה לקבוע ראיון אתם בהקדם האפשרי. מבקש אישור לפעולות הנ"ל. מחליטים "לאשר".

ביום 10.05.43 על הפרק "הרחבת אזור השיפוט של המועצה המקומית על השטח הנוסף. סגל : "כדאי לנו לחכות עד אחרי שנקבל את התקנות החדשות ע"י רושם האגודות. יש חשש שאם נעביר כבר כעת את השטח הנוסף לאזור השיפוט של המועצה המקומית, לא נוכל לקבל כספים לצרכי עבודות ציבוריות וצריך להיות זהירים בזה".
גרושקביץ : "זה לא יפריע לפעולות האגודה ואני רואה בזה תועלת גדולה". מחליטים להתיעץ עם עו"ד טרם קבלת ההחלטה.
(המשך בדף הבא)