לאחר המחלוקות עם הקק"ל בקשר להקמת השכונה החדשה ואפיה, הנחת התשתיות וקביעת גבולותיה "הזמניים", פורצת מחלוקת חדשה בנושא מתן הרשיונות והפיקוח על הבניה.

ביום 26.05.35 מתקיימת ישיבת חירום משותפת להנהלה ולמועצה, בענין דמי ותנאי החכירה שהקק"ל דורשת. מנדלסון : "הקושי הוא לא בזה שהקק"ל רוצה להעלות את דמי החכירה, השאלה היא פרינציפיונית. יש רצון לקק"ל להשתלט עלינו. עיכובי הקק"ל לאישור התכניות, זהו צעד בלתי חוקי. הדרכת אדריכלים נחוצה לשפור תכניות הבנין, אבל לא בצורה כזאת שמציעה הקק"ל, להזקק לאדריכל בודד שהקק"ל מינתה".
יש לברר את כל הסעיפים שעלינו לשנות, אבל גם לא לשכוח שאנו עומדים בפני תפקידים גדולים וחשובים. אנחנו נמצאים במצוקה גדולה והחברים יאבדו את הסבלנות לחכות יותר, כל הפרוצדורה הזאת מעכבת את הבנין. קק"ל מוכרחה לאשר מיד כל תכנית שמגישים לפניה".
ברקוביץ : "יש פה שאלת שיעבוד. יש להכניס רביזיה (שינוי (מ)) בכל החוזה עם הקק"ל".
צ'רבינסקי : "זו הפרת חוזה של הקק"ל לעכב תכניות. להגיש לה העתקות לשם אינפורמציה ולא כדי לשים עליהן וטו".
קפלן : "בכל הענין הזה עובדת יד ידועה הרוצה להכביד עלינו ולהכשילנו. עלינו להזהיר אותה שבאם היא תוסיף ללחוץ עלינו, נאחוז בכל האמצעים להשתחרר ממנה. אין צורך במשלחת, אלא ע"י מכתב באחריות".
לצאת נגד הקק"ל במלחמה חריפה ולהתרות בה, שאם תוסיף לעכב נבנה ללא רשיונותיה. כ"א רשאי לעשות כרצונו".
מחליטים : "יש לעשות רביזיה בכל החוזה. לא מסכימים שהקק"ל תעכב תכניות ולא נזקקים לאשורו של האדריכל. דוחים את כל ההגבלות בבנינים. להכין חוזה עצמאי עבור אדריכל עצמאי".

ביום 29.05.35 ברייטמן : "מוסר את פרטי הפגישה עם בורוכוב ועל האמצעים שאחזנו בהם לשם ביטול הגזרות שהוטלו עלינו. אין לתת מנוחה לקק"ל עד שתסיר את כל המכשולים שהניחה בדרך בנין השכונה".
קפלן : "להזהיר את קק"ל שבתכסיסיה היא מפרה את החוזה ואם לא תתקן את המעוות מיד, נהיה נאלצים להגן על זכויותנו הצודקות אפילו באמצעים משפטיים".
פרוש : "אנו במצב קשה מאוד לרגלי זה שהרוב המכריע של החברים עדיין לא חתם על החוזים עם הקק"ל ולכן ידה על העליונה. לפיכך יש להאיץ בחברים שיחתמו על החוזים ולעשות הכל לביטול הגזירות החדשות".
מחליטים "לבא בדברים עם עו"ד מנוסה לשם בירור הצד המשפטי על המפנה החדש של הקק"ל".

ביום 02.06.35 "בקשר להפרעותיה של הקק"ל, המועצה מחליטה להודיע לה שאנחנו מתנגדים בכל תוקף לתשלום כספים עבור אישור תכניות ועל אחת כמה וכמה שאין לה רשות להגביל את שטח הבנין".

ביום 26.06.35 מנדלסון : "בועדה המקשרת הוחלט אמש שעל הקק"ל לא להתערב באישור תכניות לבנין. הועד יקבל את התכניות וימציא אותן אח"כ לקק"ל באופן קולקטיבי. שום תשלום עבור זה לא ינתן. כמו כן לשלוח אליה משלחת".
ברקוביץ : "לקק"ל צריכה לצאת משלחת חזקה, אפילו מחברים פשוטים. יש להשתדל ליצור עיריה נפרדת וע"י זה נשתחרר מהחובה להגיש תכניות לאישורה של עירית חיפה".

ביום 07.07.35 מנדלסון : "אישור התכניות נמצא במצב קפאון. קלמן נסע לאירופה ורוזין שולח את התכניות אליו לאירופה וזה גוזל המון זמן. התקשרתי עם בורוכוב, הבטיח לי לא לעשות קשיים. צריכים להחליט בדבר הקמת ועד משותף. נפגשתי עם ועד ק. חיים וניפגש שוב. בעלי הקרקעות הפרטיים ילכו איתנו יד ביד".
ברקוביץ : "עם רוזין לא נוכל לעשות שום דבר, הוא תכניות לא יאשר. לשלוח משלחת לירושלים לגמור את הענין".

ביום 11.07.35 זק : "נחוץ לגשת לרוזין או משלחת לירושלים. אנו נמצאים בידי פקידים המעונינים לעכב וללחוץ".
ברקוביץ : "לא לטפל ברוזין כשבא לשכונה, בידי רוזין אין סמכות להחליט". מקריאים את מכתב הקק"ל.
גבירצמן : "כל אחד יבנה איפה שירצה בהתאם לתכניות ואישור של הועד".
מנדלסון : "לנסוע לירושלים, אבל כל התכניות שאושרו להוציא לפועל ולבנות".
קפלן : "אנו בעצמנו אשמים בכל העכובים, אנו לא עושים שום דבר בכוון זה. לפנות לעו"ד ויינשל והוא יגיד לנו אם העיריה יכולה לעכב לנו את האישורים".
מחליטים "לשלוח משלחת לירושלים, לפני הנסיעה להתייעץ עם עו"ד ויינשל".

הישיבה מיום 17.07.35 מוקדשת כולה לבעיות עם הקק"ל. זק : "קבלנו מכתבים מחברים שנגדם הוגש משפט בעיריה. נמסר לויינשל, אבל הענין אינו כ"כ רצוי שההנהלה תעין בדבר. רוזין הודיע שאישר 2 תכניות. כמה יש לשלם".
מנדלזון : "כמה תכניות עברו בעיריה?".
צ'רבינסקי : "הוצאו 47, כבר בנו 60, עומדים לבנות 74, סך הכל 181".
מנדלסון : "לפנות לבורוכוב בדרישה שיאשר את כל התכניות שהוגשו".
(המשך בדף הבא)