ק. מוצקין הקק"ל – ה' לא מאמינים

מכתב מספר 11019
(מכתב ארגון המעמד הבינוני אל הקרן הקיימת לישראל מיום 01.05.34)

"לא פעם ולא פעמיים עוררנו את השאלה של צריפי השוה"צ שעומדים בשטח שכונתנו ודרשנו פתרון רדיקלי ומידי להסרת המכשול הזה. בהסתמך על הבטחתכם שהענין יסודר באופן רצוי, המשכנו בדרכי פעולתנו. כל התכניות וההכנות לסלילת הכבישים נגמרו, החוזים עם הקבלנים לסלילתם מוכנים לחתימה והעבודה צריכה להתחיל בעוד ימים מספר. אנחנו מצדנו לא חסנו על עמל וטורח וכמובן גם כספים כדי להחיש בעבודה, אבל לצערנו הגדול המטרה מאתנו והלאה, כי איככה נתחיל בכבישים בזמן שהדרך באמצע חסומה ע"י צריפים וגדרות. האם יסכים מי שהוא מהקבלנים לשאת באחריות עבודה שיש איתה דילוגים וקפיצות?

אנו רוצים איפוא לדעת בבירור כמה זמן ימשך מצב השיתוק. אנו מעונינים לדעת נכונה אם יש טעם לעבודתנו או שכל עמלנו היה לשוא, הרי אי אפשר להשתיק את תביעות חברי השכונה הצודקות, תביעות לפעולות ממשיות, רק בהבטחות גרידא : "עוד מעט, עוד מעט ויתחילו בעבודה", כי גם לסבלנות של ברזל יש גבול ואורך רוחם של החברים מגיע לקצו.

השאלה הזאת לא מתמול שלשום נולדה, ודאי היה סיפק בידכם להתחקות היטב על מצב הענינים והמסקנות ידועות לכם. אם כן, הגידו לנו, רבותינו, באיזו נקודה אנו עומדים, ויפה שעה אחת קודם.
לתשובתכם המהירה והברורה הננו מחכים בקוצר רוח וחותמים בכבוד רב.".

מכתב מספר 11139
(מכתב מוועד ארגון המעמד הבינוני לקרן הקימת לישראל מיום 31.05.1934)

לאחר השיחות שהתקימו בימים האחרונים בינינו ובין מר בורוכוב, הננו מוצאים לנכון לעמוד עוד פעם על הנקודות הבאות :

א. לפי דברי מר בורוכוב גמרה כבר ועדת ההערכה את עבודתה בקשר עם הצריפים של השוה"צ (השומר הצעיר (מ')) העומדים להעתק למקומם החדש. מר בורוכוב הבטיח בשיחתו, כי כעבור חודשיים השטח של שכונתנו יתפנה בהחלט מהצריפים הנ"ל.
יש בהחלט להצטער שפתרון כה חיוני לבנין שכונתנו אחר כל כך בהתקדמותו שעוד מעכשיו עלינו לחכות חודשיים. בינתים קבלנו הודעה מוסמכת, וידיעה כזאת קבלתם גם אתם מהמודדים, כי קיבוץ השוה"צ התחיל בימים האחרונים לבנות צריף חדש נוסף על אלה הקימים מכבר, בעקרו תוך העבודה על סימני הפרצלציה שלנו.
"הבניה" הזאת מפליאתנו באמת. מחנה העומד ערב עזיבת המקום למה לו להוסיף צריף חדש ?
על כל פנים לקהק"ל ידועים הענינים כהויתם ולא בכדי הבטיח מר בורוכוב שבמשך חודשיים השטח שלנו ינוקה. מה שאנו רוצים זהו – שתאשרו לנו את ההבטחה הזאת באופן רשמי בכתב.

ב. לא פעם ולא פעמיים הבטחתם לנו בעל פה ובכתב להחזיר לנו את כל הכספים שהשקענו בעבודות-הכנה בשכונה הקודמת. התביעות שלנו הצטמצמו רק על 2 סכומים :
תשלום אחד למר ברויר עבור התכנית להספקת המים בסך 90 לא"י, והתשלום השני למהנדס יצחקי, עבור עבודות שונות ובעיקר בעד התכניות והניבילציה של הכבישים, בסך 67,2 לא"י, סה"כ 157,2 לא"י.
כדי להוכיח שהעבודות האלה באמת נעשו, מסרנו למר בורוכוב את התכניות להספקת המים והכבישים. נוסף לאלה הננו ממציאים לכם בזה העתק הקבלות של הכספים אשר המעונינים הנ"ל קבלו בזמנם, ואנו מוצאים לנכון שוב להדגיש, כי כל ההוצאות הקודמות שנעשו לא באשמתנו, אין להם שום ערך, לא באופן ישר ולא באופן בלתי ישר, בשביל השכונה הנוכחית.
נבקשכם איפוא להודיענו מתי תחזירו לנו את הכספים האלה.

ג. מר בורוכוב הבטחי לנו להמציא טופס של חוזה-חכירה לא יאוחר מאשר עד ה-15 ביוני, נקוה שלא יהיה שום דחוי בזמן אחרי שחתימת חוזי החכירה עומדת על הפרק.

ד. אישור החברים. הואיל ועד עכשיו לא באה מכם שום התנגדות לאיזה שהוא מן החברים אשר את שמותיהם המצאנו לכם ברשימות מיוחדות, הרינו חושבים שכל החברים שלנו אושרו על ידכם "אן בלוק" (כולם כאחד (מ')).

נא לאשר את קבלת מכתבנו זה.