הפרעה מטעם קה"ק לבנין השכונה העממית בעמק זבולון. מכתב מוועד ארגון המעמד הבינוני למנחם אוסישקין מיום 07.01.1934)

הננו פונים לכב' בבקשה ודרישה, להקדיש תשומת לב רצינית לדברינו ולתמוך בכל כוח יכלתו בענין הצודק שלפנינו.
זה קרוב לשנה הארגון מטפל בדבר יסוד שכונה עממית על אדמת קה"ק (קרן קיימת (מ')), בעמק זבולון. רבים היו הקושיים עד שקיבלנו את שטח האדמה הדרוש לנו ועד שסודרו יתר הענינים הקשורים בבנין השכונה.
בתקופה האחרונה לאחר שהוסרו כל המכשולים, ניגשנו לעצם ביצוע המפעל. תכנית השכונה לפי המלצת קה"ק נמסרה לעיבוד לידי האדריכל קאופמן בירושלים. התכנית אושרה ע"י הקה"ק וע"י הועדות לתיכון ערים המקומית והמרכזית. בתוקף אישורים אלה הוצאנו לפועל את הפרצלציה של השכונה וכל רחובותיה ומגרשיה סומנו בנקודות ברזל גבוהות. הכינונו תכנית להספקת המים וקדחנו את באר המים ועשינו סביבה גדר עמודי ברזל להבטיח את זכותנו נגד טענות של בעלות שניסו לעורר הבדואים שכני המקום. נכנסנו בהתקשרות לסלילת כבישים, מינינו מהנדס מיוחד לפיקוח טכני על העבודות, גמרנו את סידור ההלוואות האפוטקאיות לנזקקים באמצעות בנקים מקומיים ואנו משלמים כבר בעדן ריבית.
בעודנו עומדים בכל התכונה הזאת, הופתענו לקבל הודעה מאת קה"ק, שעלינו להפסיק את כל העבודה שאנחנו עושים לפי התכנית שהיא בעצמה אישרה אותה, הואיל ויש בדעתה להכניס שינוי רדיקלי בתכנית. במקום דונם המגרש יתנו רק חצי דונם או קצת יותר מזה.
מבלי רצון לערער על העמדה החדשה הזאת, שאגב אין לה שום הצדקה לאור המציאות הממשית, בשעה שכל עמק זבולון הכביר בשטחים עדיין ברובו המכריע ריק מבאין יושב. מוקדם עוד ליצור צפיפות מלאכותית על שטח המרוחק 12 ק"מ מהעיר, מבלי לנגוע בשיטה הזאת שאיננה הגיונית בכל המובנים, הננו רוצים להצטמצם ולנגוע רק בשאלת הזמן, כי זו היא הנקודה הכאובה ביותר בענין שלפנינו.
חברי השכונה שהם בעלי אמצעים מצומצמים, נאנקים תחת עול שכר-הדירה הגבוה ומחכים בכליון עינים ממש להשתחרר מהניצול האכזרי הגוזל מהם את החלק הארי שמכספי עמלם.
איננו מסוגלים למסור לכבודו את ההתמרמרות שתקפה את חברי השכונה בהודע להם דבר השינוי. הטענה היא כללית לכולם, למה קה"ק רימתה אותם. אם קה"ק חושבת שמספיקים מגרשים קטנים מדונם, למה לא הגידה את זאת למפרע ולמה חתמה על מפה שסודרה לפי דונם המגרש.
מהי התשובה אשר יכולים להגיד לחברי השכונה על הוליכתם שולל. מהי התשובה לשואלים איך מאשרים תכנית ולא יודעים שכעבור זמן קצר יצטרכו לשנותה ולגרום ע"י כך לאיבוד זמן וכספים.
אנו פונים לכבודו לקחת חלק פעיל כדי לבטל את התיקון החדש ולדאוג לכך שקה"ק תכבד את התחיבותה הרשמית.
זאת היא לא שאלה תכנית פשוטה, כי אם שאלה פרינציפיונית מהמדרגה הראשונה.
לשכונה הזאת נרשמו למעלה מ-300 משפחות מכל סוגי האוכלוסין. אין להחריב את עולמם של יהודים פשוטים אלה בגלל שהתיחסו באמון לקה"ק והזניחו הזדמנויות אחרות. (עד כמה ששנוי התכנית איננו שאלת חיים בשביל קה"ק אפשר להוכח מהעובדה שבשכונת העובדים (ק. חיים (מ')) ממשיכים את הקו שלהם לפי התכנית הישנה, ז.א. (זאת אומרת (מ')) לפי דונם המגרש).
ביטול תכניתנו פירושו הרס לכל המפעל שלנו.
כל דחיה בזמן, תגרום לאכזבה מרה ובסופה התפרקות.
אין להעלות על הדעת שבכוחה של קה"ק לשלם את הפיצויים הקשים שנגרמו הן באופן ישר והן בעקיפין. ואם כן, הכדאי הוא הדבר, הלשם כך נוצרה קה"ק ?
ישנה עוד אפשרות להציל את השכונה מכליון ואת כבודה של קה"ק גופא ומחובת כב' להניא את קה"ק מלבצע את תכניתה המכשילה. ויפה שעה אחת קודם.