ק. מוצקין ארגון המעמד הבינוני – ב' - מאבקי שליטה

ביום 25.08.35 דנים במכתב הארגון אל הקק"ל. מנדלסון : "(מקריא את מכתב הארגון מיום 20 ח.ז. שנשלח לקק"ל). אנו נלחמים בעד קיומנו. אם יש ועדה מפשרת, מדוע פנה הארגון לקק"ל באופן פרבוקטיבי?. להחליט מה לעשות, להמשיך איתם או להסתלק מהם. הם חתרו תחת קיומנו וסגרו בפנינו את הדרך אל הקק"ל".
צ'רבינסקי : "זה פשקוויל מביש. צריך ללכת לאספה. אם לא נצליח, נעזוב אותם. אין לנו מה להתבייש במעשינו".
סגל : "אין צורך להתרגש. אבל גם הנהלתנו לא חפה מפשע".
קפלן : "על הארגון היה לבא איתנו במגע טרם שנשלח התזכיר לקק"ל. לישיבה איתם מחר, אין ללכת, אין מה לתקן. מציע לכתוב מכתב לארגון כי לא נבוא לישיבה וגם מכתב לקק"ל כי אנו 400 חברים מתוך 600 של הארגון ויכולים לקבור את הארגון".
זגגי : "לכתוב לארגון כי נשב איתם אם יעזבו את כל עניני השכונה לועד. מעיון במכתב, אין מקום לועדה מפשרת".
שפירא : "שמעתי ונוכחתי כי הדרך אינו נכון. אינני פוליטקאי אבל יש בכל אופן זלזולים כלפי הארגון. לארגון אנו זקוקים, הוא מוסד יותר גדול. מציע ללכת לישיבה, אולי נתקן את המצב. המכתב אינו מעלה ואינו מוריד".
פייגנבויים : "ללכת לישיבה, אנו הרוב בארגון. אם לא נצליח נפנה לקק"ל. לא נכריז מלחמה, נפתור בשלום".
מנדלסון : "לא היו הצדקות לשלוח את המכתב. אי אפשר לדון עם הארגון בכל השאלות, אין שם אנשים מוכשרים. המכתב שנשלח זוהי מלשינות. אני מסכים לשלום בתנאי שהארגון ימשוך בחזרה את המכתב".
מתקבלות שתי הצעות החלטה. "1. ללכת לישיבה ולדרוש את המכתב חזרה. 2. לא ללכת לישיבה ולפנות בכתב". מצביעים על שתי הצעות. התוצאות, תיקו 4 מול 4. מחליטים ללכת לישיבה.

ביום 08.09.35 טויסטר : "מה בענין מכתב הארגון?". מנדלסון : "כתבתי מכתב ומסרתי לפרוש לניסוח".
זגגי : "מתנגד לחכות לתשובת הארגון. לבא במו"מ עם הקק"ל באופן ישר בלי אפוטרופסות של הארגון".
קפלן : "לכתוב לקק"ל כי אנו התישבנו בתור קואופרטיב והועד נבחר ללא קשר לארגון".
מנדלסון : "לכתוב לארגון וכשלא נקבל תשובה נפנה לקק"ל".
ביום 19.09.35 מנדלסון : "עד היום לא שלחו תשובה לארגון למכתבו. סגל : "להביא לאספה הכללית". מתקבל.

תשובת ועד שכונת מוצקין לקק"ל מיום 25.09.1935 מס' 162192

"בקשר למכתב הארגון הננו להעיר כדלקמן : עם כל הכבוד וההערכה שלנו לארגון המעמד הבינוני לא נסכים בשום אופן שעניני השכונה יתנהלו ע"י אנשים שאין להם מגע ישיר עם השכונה ובעיותיה, ושנבחרו לא ע"י חברי השכונה בהתאם לתקנות השכונה.

נכון הדבר שהצטברה מרירות רבה בקרב כמה מחברי השכונה, אבל הסיבות הן שכמה מתכניות של פיתוח ובנין נעכבות ונעצרות ע"י שליחכם כאן במקום, מבלי שנמצאה עד היום הדרך לסילוק המעצורים הללו, בכדי לתת לחברי השכונה לגשם את משאלותיהם החיוביות בפתרון עתידם.

אנו מקווים כי בימים הקרובים בהתאמצותנו ובהתאמצותכם גם יחד, תמצא הדרך להבנה הדדית וכל המרירות הזאת תפסק, והאשמת החברים שאין הועד מגן עליהם כלפי קה"ק במידה מספקת על האנטרסים שלהם, תבוטל מאליה. אז יוכל ועד השכונה ורק ועד השכונה שנבחר ע"י חברי השכונה, שאינטרסי החברים הם האינטרסים שלו, לגשם במלואם את כל צרכי השכונה.

אגב גם כיום, בזמן שידינו קשורות איננו עומדים באפס מעשה. בימים אלה נגמרו המפעלים החשובים של סלילת כבישים וזפותם, סדור רשת המים, נפתח בית ספר בדירה זמנית ונמסר לאדריכל עבור תכנית בנין ביה"ס ובית הכנסת, סודרה גם עזרה רפואית קבועה במקום, זאת מלבד הענינים היום יומיים כגון שמירה נקיון ובנין.

כיום גרים כבר בשכונה קרוב לשלוש מאות נפש וכמאה וחמישים בתים עומדים כבר להיגמר, מלבד כמה תכניות המחכות לאישורן. אנו מקוים כי לא יארכו הימים וכל השכונה תתנוסס לתפארה לכבוד קה"ק וארגון המעמד הבינוני גם יחד.

הבקורת של ועד ארגון המעמד הבינוני במכתבו הנ"ל אינה איפוא במקומה, ביטויו כלפי ועד השכונה וחבריה אינן מנחילות לו כבוד. אנו חדורי אמונה שהמעשים והמפעלים שבשכונה, יפקחו עיני הכל לראות נכוחה שרק רעיון הבנין הקונסטרוקטיבי והחיובי של בנין קריתנו, שלו אנו מקדישים מיטב כוחנו וזמננו, הוא תמיד לנגד עינינו.
אנו בהגנתנו על עניני החברים, הננו ערים תמיד לדבריהם ויחד עם זה איננו נותנים לרחוב והשוק לחדור בהשפעתו השלילית למחננו.
בכבוד רב, פ. ברייטמן, צ. נפחא, השכונה העממית אגודה שיתופית בע"מ חיפה".
העתק לארגון המעמד הבינוני.