קצנלן : "אין כאן כל חדש. אין אני מצטער על השלום שעשינו, אפילו אם התאכזבנו כדאי היה הדבר. הלקח שלמדנו, שאין לנו עסק עם אופוזיציה מעור אחד שיש לה עקרונות, אלא מיחידים שלכל אחד נימוק משלו ואי אפשר לרצות את כולם. הצעקנים לא ירפו אף פעם מהענין הזה. בכל זאת יש עלינו חובה לעשות שלום, אבל הפעם אחרי הלקח שקבלנו לא נשאר לנו ברירה אחרת מלהתפטר, ולהתפטר באספה הכללית, שם נבחרנו ושם נתפטר".
רזניק : "קשה להתאפק ולא להגיב על התאור שנתנו לאופוזיציה. במה אתם מתפארים? בזה שמסדרים תקציב בסוף השנה? אתם מתרגזים על זה שאחרי השלום ישנה התנגדות מצדנו? אין אנו חייבים לשיר אותו השיר שאתם שרים. מה הפשע בדבר? ממי למדו לסגור את האספה לפני הגמר? זה למדו מכם. היו"ר רצה לסגור את האספה, וסגר. אתם מזלזלים בקהל, מוציאים כספים ולא שואלים את האספה. אם יקראו לאספה חדשה, אני מתפטר".
קפלן : "אתם מתרעמים על השלום. אני מודיע לכם שלו בתוך ההסכם של השלום, הייתם מכניסים סעיף שעלי לעשות הכל ולחשוב הכל כמו הרוב, לא הייתי מקבל את זה. אין אף אחד מאתנו שיכול להגיד משהו נגד זק, אנג'ל, טורקלטוק וזוננשטיין, הם רוצים להביא תועלת ולעזור. צריך לקבל את העזרה וביחד נזיז את העגלה".
לאחר תשובת גרושקביץ, מחליטים לזמן אספה כללית שלא מן המנין ביום 31.03.46, לאישור התקציב.

מלשינות ?! – לא יפה!

ביום 07.04.46 גרושקביץ : "מקרה בלתי טהור קרה לנו בשבוע האחרון. מישהו מהבלתי שבעי רצון באספה הכללית האחרונה, החליטו לפצות עצמם ע"י מלשינות עלינו אצל רשם האגודות. מענין הדבר שביום חמישי לפני האספה שלא מן המנין, ישבנו עד מאוחר בערב וכשכבר קמנו ללכת, נכנסה משלחת האופוזיציה, זק, אנג'ל וסוכובולסקי ודרשו לדחות את האספה, ואם לא נסכים ימסרו את הענין לרשם האגודות. מה מפתיע הדבר שאפילו לא חיכו לתשובתנו, כי כפי שנודע לנו, היו כבר באותו יום בבוקר אצל רשם האגודות. החקירה והביקורת נצטרך לשלם על חשבוננו טבין ותקילין. הוציאו בעצמכם את המסקנות מזה, פירושים כאן מיותרים".
סגל : "לבקש מרשם האגודות לחייב בהוצאות את האנשים שדרשו את החקירה אם יתברר שההאשמות לא מבוססות".

היסטוריה – גרושקביץ לא נבחר ליו"ר האגודה (נשאר יו"ר המועצה המקומית)

ביום 05.01.47 גרושקביץ : "בבחירות האחרונות נבחר ועד חדש לאגודה והתקיים חילופי משמרות. לכן מצאתי לחובתי להפגש אתכם. בהזמנה לסדר היום יש שני סעיפים שאני אחראי רק על הראשון והשני הכניס ברייטמן על דעת עצמו. אני מדגיש דברים אלה מפני שאיני רוצה שיתקבל רושם שאנו נכנסים בתחומים של ההנהלה. אתם יודעים דעתי על ההפרדה, לטובת הקריה דרושה מזיגה של המוסדות ואם במציאות קרה ההיפך, יש להדגיש את המזיגה אפילו כשישנה הפרדה. אנו נפגשים עם הנהלה חדשה אבל לא עם אנשים חדשים, בין הנבחרים עסקנים ותיקים של הקריה. כולנו נבחרנו ע"י הציבור למטרה ידועה. אנו משאירים את הענינים במצב מצוין, עליכם להמשיך ולשמור".
דן שמחה : "אנו רוצים בקואופרציה עם המועצה המקומית ומוכנים לדון בכל הצעה לשם מטרה זו".
גרושקביץ : "היתה פעם ועדת תאום שלא הצליחה".
זק : "אין להוציא מסקנות מועדה שפעם לא הצליחה, צריכים לחדש את הנסיון. ברצון טוב נוכל לבא לידי תאום".
"חברי ההנהלה הקודמת נפרדים והנהלת הישיבה מקבל עליו מר מימון וסרמן נתן, הקשיש בין הנבחרים". פה אחד נבחר מר קפלן מאיר ליו"ר, מר חיים חלפון לסגן, ומר שמחה דן לגזבר.
קפלן : "נבחרתי בשעה קשה לציבור ולישוב כולו. מזה נובע גודל האחריות. דבר אחד מעודד אותי, הגילוי לב שהרגשנו הערב. זה נותן לי בטחון שנצליח בתפקידנו. צריך לשקוד שהשלום ישרור בקריתנו, יחס חברותי ואמון הדדי ואני מקווה שככה זה יהיה. מה שנוגע לצד המעשי של הישיבה, זאת חלוקת העבודה בינינו. עלינו להשתדל שכולנו ניקח חלק בעבודה, לא להעמיס על אחד יותר מדי. כל אחד מאתנו יודה בזה שנבחרנו לא לשם קבלת תואר, אלא למלאת תפקיד. יש הרבה חברים שלא נבחרו אבל בכל לב יעזרו לנו ועזרתם עלינו להעריך במלוא חשיבותה".