הנהלה - 25.06.36 – עושים שריר

"כל החלטה שמתקבלת בהנהלה והמועצה לא מערערת עליה במשך 7 ימים, נכנסת בתקפה באופן אוטומטי!".

מועצה - 08.07.36 – מישרים קו

"המועצה מכירה בצורך לקרוא את הפרוטוקולים של ההנהלה בהקדם האפשרי, אולם המועצה שמתאספת אחת לשבועיים אינה יכולה להבטיח שאשור החלטות או דחייתן יעשו בתוך 7 ימים".

הנהלה - 11.10.36 – משחקים פוליטיקה

ברייטמן : "רוצה לעורר את שאלת חוסר השיטתיות בעבודתנו. מתחילים כמה עבודות בבת אחת ולא גומרים אף אחת. מכתבים מונחים במשרד חדשים ללא תשובה מסיבה אחת, חוסר תכנית פעולה".
לוטרשטיין : "הייתה החלטה שבכל ישיבה יקריאו את פרוטוקול הישיבה הקודמת, כך יכולנו לדעת אם ההחלטות שלנו מוצאות לפועל או לאו, אולם חדלו להקריא את הפרוטוקולים".
פרוש : "מצב ההנהלה הקודמת היה לעין ערוך טוב מהנוכחית. השנה זו שנת לימוד ונסיון. אין למעט את הישגנו בהמרצת הבנין שלא נתנו לה להפסק אפילו בימי המאורעות. אין להקטין את ערך מפעל בנין ביה"ס".
ברקוביץ : "מפליאה הבקורת של ברייטמן, שהשתתף רק כ 3 חדשים. רק בודדים נשאו בעול והיה קשה בגלל המאורעות. ברייטמן קבל עליו לטפל בענין המוניציפל ואפילו דו"ח לא שמענו ממנו. רצה שאחרים יפעלו ובעצמו עמד מן הצד. ההזנחה העיקרית שיש לדון היא גבית המסים. ברייטמן לקח על עצמו להכניס סדר בענין, גם מזה לא יצא כלום".
ברייטמן : "לא האשמתי את ההנהלה בחוסר פעולה אלא בחוסר שטתיות. מוכרחים לעבד תכנית עבודה ולפעול.
לאחר ההתנגחות מחליטים שלא להחליט. בהמשך, ממנים את ברייטמן מחדש לטפל בענין גבית המסים.

מועצה – 08.06.37 – בוחרים ועד הפועל.

זק : "קודם לבחור בועד הפועל בן 5 חברים כגוש אחד, אח"כ נחלק ביניהם את התפקידים".
ברייטמן : "לבחור את חברי הועד הפועל באופן אישי ולפי התפקיד שעליו למלאת".
חסיד מצטרף לדעת זק ומציע רשימת מועמדים : "פרוש, אלנבוגן, שפירא, ברייטמן, חסיד".
פרוש : "מסכים להרכב בשנוי שם אחד, במקומי לבחור באנג'ל המוכשר ביותר לטפל בעניני השקים".
אנג'ל : "אינני מוצא עצמי מוכשר להיות חבר בועד הפועל".
לוטרשטיין : "לא רואה הבדל בין המועצה לועד הפועל, אולם אם מישהו אינו נוטה להכנס אין להכריח אותו".
זק : "הסתלקויות לא באות בחשבון. יש 6 מועמדים ומהם נבחר 5. זכס : "מציע את גרושקביץ".
בהצבעה חשאית נבחרו : אלנבוגן, אנג'ל, ברייטמן, חסיד, שפירא. לסגן יו"ר, אלנבוגן. לגזבר, שפירא.

כעת דנים בבחירת יו"ר. פרוש : "רצוי לבחור בנשיאות בת 3 ולהשאיר את בחירת היו"ר לזמן אחר".
אלנבוגן : "אינני רואה שהיו"ר יהיה גם היו"ר של המועצה. לתועלת הענין ראוי שהמועצה תבחר ביו"ר שלה".
ברייטמן : "לבחור ביו"ר והוא מוכרח לעמוד בראש הענינים, הצעת אלנבוגן תכביד על מהלך העבודה".
לוטרשטיין : "המועצה תצטרך להתאסף פעם בשבוע והיו"ר צריך להיות מהמועצה ולא מועה"פ".
זכס : "הצעת אלנבוגן בנגוד לתקנון. לבחור ביו"ר, סגן גזבר וכו'".
זק : "בחירת נשיאות מתנגד לתקנון, כשם שבחירת יו"ר למועצה מהמועצה היא בנגוד לתקנון. לבחור יו"ר מבין המועצה, זה יהיה לתועלת ואין סתירה לתקנות".
נערכות שתי הצבעות. מחליטים "לבחור ביו"ר מיוחד למועצה ולא ביו"ר לועה"פ שהוא גם יהיה יו"ר המועצה". "ברוב דעות נבחר לתפקיד יו"ר המועצה זאב פרוש".

ביום 25.04.38 לאחר אספה כללית ובחירות "לבחור ועד הפועל בן 5 חברים. נבחרו פה אחד שפירא, אלנבוגן, חסיד, ברקוביץ וקפלן. פה אחד נבחר ליו"ר המועצה ישראל שפירא ולסגנו אלנבוגן".

ביום 15.06.39 ישיבה ראשונה לאחר הבחירות, "ליו"ר נבחר שפירא ולחברי הועד הפועל לפי מספר הקולות, אלנבוגן, ברקוביץ, קפלן, ווהל, חסיד וגולדברג".

ויש גם... ועדה מתמדת

ביום 14.04.40 לאחר האספה הכללית נבחרה הועדה המתמדת. מחליטים "בישיבות הועדה המתמדת שנבחרה באספה הכללית האחרונה רשאים להשתתף כל חברי המועצה".

להתראות במועצה המקומית !