במאי 1943 מופץ לתושבי הקריה חוזר מס' 10 מטעם התאחדות בעלי הבתים, להלן עיקריו, ההדגשות במקור:
חברים ! בקשר עם התפטרות צבי בן עמי מהמועצה המקומית, הננו מתכבדים להודיע את הדברים הבאים:
1. ההתאחדות מביעה השתוממותה על שהעיתון "דבר" מנסה לעורר "סערה בכוס מים" מסביב להתפטרות, שהתקבלה בשביעות רצון ע"י כל חוגי הציבור במוצקין.
2. לא נכונות הודעות בן עמי כי לא נתן יפוי כח למסור הודעת התפטרות בשמו. האמת היא כי חתם ומסר יפוי כח מלא ובלתי חוזר, להשתמש בכתב ההתפטרות לפי ראות עיני הנאמן שבידו הפקיד את ההתחייבות ובלי כל ערעור מצדו.
3. ההתאחדות תומכת בהחלט בעמדת חברי המועצה המקומית בקשר עם ההתפטרות הנ"ל ומעירה כי חבר שאינו ממלא את חובותיו ואינו מכבד את חתימתו אינו ראוי להיות חבר ועד בשום מוסד ציבורי.
4. את האשמותיו כי ההתאחדות מפלה בין חברים לחברים אנו דוחים בשאט-נפש כהאשמה בלתי מבוססת וכפרובוקציה במטרה ברורה לעורר מדנים ולחרחר ריב בין חברים.
5. ההתאחדות מצהירה שאף פעם לא פעלה נגד חברי-ההסתדרות, כי חברי הועד כרוב חברי ההתאחדות הם בעצמם אנשי עמל ועבודה וחלק מהם הם גם חברי הסתדרות.
6. ההתאחדות שמחה על ההזדמנות למלא את דרישתו ולמחוק את שמו מרשימת חבריה, והיא מוותרת ביחד עם כל הציבור הרחב בק. מוצקין על "פעילותו", כביכול, שרישומה כלל לא ניכר בצבוריות בקריה, הפרטנזיות האישיות שלו מעוררות צחוק וגיחוך.
ההתאחדות תמשיך בפעולותיה לטובת חבריה והציבור בכלל והיא עוברת על "האפיזודה" הנ"ל אם זאת אפילו "אפיזודה", לסדר היום."

ביום 03.04.46 גרושקביץ : "מההסתדרות פנו אליי כמה פעמים והודיעו, שאם לא נסתדר ברצון טוב יאלצו לפנות למושל, מה שאינו נעים להם ומה שהם מבקשים למנוע".
קצנלן : "אין זה חשוב מה שההסתדרות כתבה. אנו יודעים ונעשה מה שעלינו לעשות".

ביום 09.06.46 הצעת התקציב לשנת 71946. גולדברג : "המועצה מנסה להתעלם מגורם חשוב בקריה. לא העלו את ההקצבה של א. א. עובדות, ולקופ"ח ההקצבה קטנה מאד. קופ"ח מוכנה לתת עזרה למקרים סוציאליים שיביאו מכתב מהמועצה. את הסכום לתרבות לחלק ולתת חלק גם למפעלי התרבות של ההסתדרות".
זזובסקי : "מתנגד לחלק הסכום לתרבות. יש לתמוך בגנים פרטיים. לקופ"ח להוסיף בתנאי שיתנו לכל התושבים שרות".
ביום 16.06.46 נמשך הדיון, דוארמן : "מתנגד לחלוקת סעיף התרבות. התרבות של המועצה היא כללית ואינה רק לחלק מן הציבור. בד"כ מתנגד להקצבות למוסדות שאינם כלליים כמו קופ"ח או גן ההסתדרות. אבל כל זמן שאין קופ"ח אזרחית, אפשר להקציב. צריך לחשוב על קופ"ח לכל הציבור ואז לא יהיה צורך בהקצבה למוסד המשרת רק חלק מהציבור".
זכס : "מתנגד לתביעות נוספות פרט למכבי. למוסדות ההסתדרות יכולה ההסתדרות לעזור".
גולדברג : "יש לתת לכל הציבור מה שמגיע לו. למכבי ולטיפת חלב, לשעורי תורה בביהכ"נ ולגן ההסתדרות".
קצנלן : "המועצה אינה צריכה לעשות אפליות בין מוסדות ציבוריים, אבל זכאית לדעת מה נעשה בהם ולהשפיע עליהם אם יש צורך. ידוע לי למשל, שבגן ההסתדרות מנהלים בין המורים תעמולה נגד ביה"ס שלנו".

ביום 14.01.47 גרושקביץ : "קצין המחוז העביר מכתב מההסתדרות בת"א, על שיטת הבחירות אצלנו. מקריא את המכתב. המושל דורש תשובה והערות. יש לקבל החלטה בנדון זה ולקבוע קו לפיו ננהג. במועצה יושב נציג ההסתדרות והיה צריך לעורר את השאלה מבפנים כמקובל ולא בדרך הריצה את המושל. זה צעד בלתי זהיר ובלתי הוגן".
גולדברג : "איני מתכוון להגן על המעשה אבל איני גורס את עמדת הנשיא. לא היתה "ריצה למושל" אלא "הליכה למושל". את החוקה לא חוקקו החברים היושבים עכשיו במועצה אלא אנשים בעלי השקפות פוליטיות שונות מאלה שלנו. אז לפני שנים כשהחוקה נוסדה אולי היתה מתאימה, אולם היום אחרי שהקריה התפתחה בצעדי ענק והאוכלוסיה כאן מגוונת מאוד, אני חושב שחוקה זו אינה יכולה להתקיים. המועצה צריכה להחליט על שינוי החוקה".
דוארמן : "החוקה צריכה להעשות על יסוד דמוקרטי. כאן בארץ החוקה של ק. מוצקין, היא דבר יקר מציאות לחוג אנשים שבדרך כלל מקופח, המעמד הבינוני. אם הציבור יהיה מחונך באופן דמוקרטי, אז גם לשמאל אין לחשוש מחוקה זו. אני מציע לחכות לבחירות הבאות, אם הקהל התבגר במידה מספקת אז ודאי שתהיינה תוצאות שתספקנה את השמאל, ואם לא אז מדוע נקפח את עצמנו במו ידנו? להשאיר את החוקה לפי רוח מחבריה". (המשך בדף הבא)