קרית מוצקין נוסדה ע"י חברי ארגון המעמד הבינוני. מתוך כך, זיקתם האידיאולוגית "לא נטתה" לכיוון ארגונים פוליטיים מפלגתיים דוגמת ההסתדרות או מפלגת מפא"י (מפלגת פועלי ארץ ישראל) ההיסטורית, או כל מוסד אחר (אפילו בנקים) המזוהה איתן.
משהתבקשו פרנסי הישוב לדאוג לצרכי בריאות המתיישבים הייתה קופ"ח של ההסתדרות פתרון אחרון אם בכלל. או כשעלה נושא תנועת הנוער שתפעל בקריה (ראה כתבות נפרדות).
על אחת כמה וכמה כאשר ההסתדרות החליטה לנסות ולתקוע יתד בקריה.

ביום 19.01.37, הנושא לדיון : מכתב "הפועל". התשובה : "לענות ל"פועל" על בקשתו למגרש ספורטיבי או תקציב לכך, שועד הקריה מסר כבר ל"מכבי" בהיותו אגוד על מפלגתי ואל מעמדי שזו העמדה של חברי קרית מוצקין, ולכן איננו רואה צורך לתת תמיכות נוספות גם ל"פועל".
להעיר דרך אגב ש"הפועל" יוכל לפתח את פעולותיו בקרית חיים הקרובה".

ביום 21.10.40 בנושא מכתב המכבי בדבר קבלת חדר למענו בביה"ס. מחליטים "המועצה מסכימה להעמיד באופן זמני אחד מחדרי ביה"ס לשימושו בתנאי שיצטרך לפנות את החדר כשידרש לכך". מיד אחר כך בסעיף הבא "מכתב הנוער העובד והלומד כנ"ל". ברקוביץ : "יש לקבל החלטה מפורשת האוסרת את השימוש בביה"ס לארגונים פוליטיים שמאליים". מחליטים "לענות לנוער העובד והלומד שאין אנו יכולים להענות לבקשתו בדבר העמדת חדר לרשותו בביה"ס".

ביום 27.08.41 הנושא : מגרש בשביל ההסתדרות. "נתקבל מכתב ממפ"ח סניף עמק זבולון. דורשים לתת להם מגרש כפול במרכז הקריה, להקמת בנין בשביל המוסדות הפועלים במקום". מחליטים "מסכימים בפרינציפ למלא את בקשתם, על הפרטים נוסיף עוד לדון".

ביום 07.09.41 גרושקביץ : "נתקבל מכתב התנגדות חריפה מצד ארגון המעמד הבינוני בנימוק, שכל חבר מוכרח להתקבל קודם ע"י הארגון ואי אפשר למסור שום רכוש ציבורי למי שהוא, בלי הסכמת הארגון. צריך עוד פעם לברר את הענין. אולי עשינו שגיאה שהחלטנו בחפזון. הוברר : שכל המגרשים הצבוריים בקריה, מוקדשים למטרות ידועות והיות והקריה היא תחת בעלות של ארגון המעמד הבינוני, אין לנו אפילו הסמכות לדון בזה".
קצנלן : "קשה להאמין שההסתדרות צריכה מגרש דווקא במרכז קריתנו. יש די מגרשים במפרץ חיפה. בזה יש כנראה כוונה אחרת. אין אנו יכולים לבטל את כל חברי הקריה שאינם חברים בהסתדרות, כפי התקנות, כל חברי קרית מוצקין מוכרחים להיות חברים בארגון. האם מ.פ.ח (מפלגת פועלי חיפה (מ)), יסכימו להכנס בתור חברים לארגון? מציע להשאיר את ההחלטה לאספה הכללית".
מחליטים "ההחלטה הקודמת מתבטלת ומשאירים את הענין להחלטה באספה הכללית הקרובה".

ביום 05.11.41 בעקבות מכתב הקק"ל בנושא המגרש להסתדרות. גרושקביץ : "מציע לשלוח לקק"ל העתקה ממכתבנו ששלחנו למפא"י בענין הנ"ל. בהוספה שהועד לא רצה לקבל עליו אחריות בענין הנ"ל היות והדבר עורר התנגדות מצד ראגון המעמד הבינוני וגם מצד הרבה חברים".
סוכובולסקי : מציע לאשר שוב את החלטת המועצה הראשונה מיום 27.08.41 בענין זה".
בהצבעה וברוב של 5 נגד 2 נדחית הצעת סוכובולסקי ומתקבלת הצעת גרושקביץ.

ביום 25.05.43. בחור : "מציע שכל מועמד חדש יביא המלצה משני חברי מועצה". זזובסקי : "מציע להכניס בשאלון סעיף השתייכות החבר למפלגה ואם הוא חבר הסתדרות העובדים". זסלבסקי : "למה לא מקיימים את ההחלטה שכל חבר חדש חייב להופיע לפני המועצה". מחליטים "במקרה שלא מכירים את החבר החדש, למסור לשני חברי מועצה שיחקרו עליו".