ביום 23.11.42 סגל : "עלינו לדון על ענין קיום האגודה, כדי להביא את זה בפני האספה".
גרושקביץ : "לוחצים על האגודה משני צדדים. ע"פ סעיף 16 של תקנות המועצה המקומית המושל דורש שלא יתקיים בקרית מוצקין עוד גוף המטפל בענינים הדומים לעניני המועצה המקומית, שזה מהווה כעין דו שלטון. גם מצד הקק"ל נתקבל מכתב למועצה המקומית שתהיה באת כח יחידה כלפי הקק"ל. הזמנו באופן מיוחד את עו"ד פלאי. דעתו, שהמושל אינו יכול להפקיע את רכוש האגודה נגד רצוננו, אבל כדאי למנוע את הדו שלטון עד כמה שאפשר. מובן שעלינו לשמור על קיום האגודה. צריך על כן להודיע לרושם האגודות שאין האגודה מטפלת יותר בענינים מוניציפליים. דעת ד"ר וינשל לא לחסל את האגודה מטעמים ציבוריים. המושל לא יוכל לעשות כלום".
סגל : "בסעיף 16 נאמר שהמועצה המקומית תקבל לידיה את רכוש הועד הקודם ולא נזכר שם לגמרי שם האגודה. אנו צריכים להעביר למועצה המקומית את כל רכוש האגודה מלבד מכון המים. אז האגודה תתפטר מכל חובותיה".
שמאלי : "מתנגד להעברת רכוש האגודה. אנו טפחנו וגידלנו, איך זה אפשר להעביר את רכושנו, ביה"ס, ביהכ"נ לדיירים".
גרושקביץ : "הממשלה מבטיחה לעצמה את תקורות המים בכל הארץ, אין אנו יכולים לדעת מה תדרוש בקשר עם המים".
רזניק : "כשרצו לחסל את האגודה פעלנו ועלה בידנו לעכב את הדבר. אולם עכשיו כשבאה הדרישה מהמושל לא תהיה לנו עצה, ולא יועיל כל התנגדותנו. יש להעביר את רכוש האגודה. בקשר עם המים עלינו לסדר חברת מניות, חברת מים".
בחור : "אל יהי הדבר קל בעינינו. נגד דרישת המושל קשה יהיה לנו להתנגד. אנו אחראים כלפי החברים ונהיה אשמים אם נשב בחיבוק ידיים. אחרי ביה"ס וביהכ"נ ילך גם מכון המים וגם המגרשים הציבוריים".
קריזלר : "אנו עומדים בפני הרחבת שטח הקריה, עלינו לשמור על צורת קריתנו, על האופי שלה. אם אנו נמסור הכל ונשאר רק חברת מים, מי ישמור על אופי וצורת הקריה? ".
סגל : "מצד הממשלה יש דרישה לחיסול האגודה, אם אני נתנגד נעמוד בפני עובדה של חיסול כל הרכוש ומכון המים בכלל. לא כן הדבר אם אנו בעצמנו נמסור את הרכוש ונעסוק רק בעניני מים. בין כך נהיה מוכרחים למסור הכל למועצה המקומית".
גרושקביץ : "אי אפשר לנו לקבל כל החלטה. עלינו רק לברר לעצמנו את השאלה, להכניס סדר באספה הכללית. אנו נמצאים בבחינת אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. אין אנו יכולים לחסל את האגודה ומצד שני יש הלחץ של המושל".
מחליטים להתיעץ עם עו"ד ולקבוע מועד לאספה הכללית.

ביום 20.12.42 מתקימת "ישיבת עסקנים", חברי הנהלת האגודה, חברי המועצה המקומית פעילים ולשעבר, נציגי ארגון המעמד הבינוני ואורחים חשובים בהם מר קליבנוב נציג הסוכנות היהודית. גרושקביץ פותח ומברך את מר קליבנוב "העומד בראש מפעל קריתנו מהיום הראשון להיוסדה". מעיר "עוד מעט ימלאו 10 שנים מיום שנזרע הגרעין הראשון לשם הקמת קרית מוצקין, ואלמלא המצב הכלכלי צריכים היינו לחוג את חג יובל העשור". מבאר את הצורך בכינוס האספה "אנו מתלבטים בשאלות שונות כמו הגדרת תפקידים של מוסדות בקריה. רוצה לפזר את השמועות שנפוצו כאילו יש נטיה לחיסול האגודה, אדרבה, המסובים הוזמנו לשם התיעצות כדי לאפשר את קיום האגודה". בהמשך מסכם את עיקרי הדברים כפי שבאו לידי ביטוי בישיבה הקודמת ו"מבקש את הנאספים שיחוו את דעתם".
בחור : "בחוץ קמה בהלה. כאילו עומדים לפרק האגודה. היה צריך להתיעץ לפני קריאת האספה הזאת, אם לקרוא אותה".
פרוש : "ע"פ איזה מפתח הזמינו את הנאספים? מצטער שלא הזמינו עסקנים לשעבר כמו ... מרגיש במצב לא נוח".
קליבנוב : "האגודה מתעסקת רק עם עניני המים. לעצם הדבר, גרושקביץ היה אצלי להתיעץ. עניתי שאין לו סמכות, ויעצתי שלרגלי לחץ הממשלה וההתרוצצות בקריה כדאי לנקוט בפעולות כדי להסדיר את הענינים. וגם יעצתי לכנס את העומדים בראש המוסדות כעת וגם אותם שהיו פעילים בעבר, שהגיע הזמן להתיעצות כזאת. מצטער רק שחסרים אנשים שעמדו בראש הקריה במשך כל הזמן, אולם לא מוכרחים לגמור הכל בערב אחד. השאלה קשה מאד, הקריה התבגרה והענינים הולכים ומסתבכים. יש לאוורר את האויר ע"י התיעצויות".
(המשך בדף הבא)