ביום 03.04.40 שפירא : "לפני שבוע הוזמנו לפגישה עם אוסישקין. בהקדמה הודיע כי הוא מדבר לא בשם הסוכנות או הקה"ק אלא בשמו הוא. דעתו שכל הקריות צריכות להספח לחיפה, שזה יגביר את כח ההשפעה מבחינה מדינית כלכלית. בהתאם לכך מבקש לבטל את כל הפעולות שלנו בקשר למועצה מקומית ולהודיע שאנחנו מוכנים להתאחד עם חיפה ואפשר לשמור על הצביון האוטונומי שלנו. את הפעולה הזאת יש לעשות בהקדם כי לאחר שהדבר יפורסם בעיתון הרשמי קשה יהיה לתקן את הדבר. הבטחתי לאוסישקין להביא את דבריו בפני המועצה יען שעל הדבר הזה החליטה האספה הכללית והמועצה תחליט אם להביא את הענין שוב בפני האספה. הרושם שלי הוא שעל אוסישקין השפיעו פקידי הקה"ק כמו בורוכוב ואחרים המעונינים שלא נקבל סטטוס של מועצה מקומית.".
זק : "לפנות לקה"ק ולבקש חומר שמצדיק השקפתה. בינתיים לא לעשות כלום. אחר כך להביא לאספה הכללית".
גולדברג : "אין מקום לברור נוסף. האספה החליטה פעם אחת וזה מספיק. כל המפנה נוצר ע"י יעלי".
קפלן : "ענינים אלה שייכים למחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ולא לקה"ק. אינני רואה סיבה לשנוי עמדתנו".
ווהל : "המוצא היחידי המתאים זוהי מועצה מקומית נפרדת. לחפש דרך לכבד את אוסישקין ולהביא דבריו לאספה".
זכס : "הענין עובד ע"י הפקידות הנמוכה בקה"ק ואוסישקין משמש להם פה. אין מקום לדון בענין".
אלנבוגן : "להודיע לו שאין בסמכותנו לשנות את פני הדברים אך נביא את ההצעה בפני האספה". כך גם מחליטים.

ביום 14.04.40 מחליטים להקים ועדה מיוחדת "אשר תפקידה להכין את כל החומר הקשור בסדור מועצה מקומית ולהביא את המסקנות לפני המועצה". בהמשך, "לענות לקה"ק ולהדגיש כי המועצה לא היתה מוסמכת לפעול על דעת עצמה בשאלה פרינציפיונית ממדרגה ראשונה אשר עליה הוחלט ע"י המוסד העליון של אגודתנו שזאת האספה הכללית. ואמנם אספה כללית זומנה על ידנו ליום 13 בחודש זה וחשבנו להביא לידיעת החברים את דברי אוסישקין. אבל בינתיים פורסם בעיתון הרשמי מיום 11.4.40 הצו בדבר מועצה מקומית לקרית מוצקין שקיבל תוקף ביום 1 באפריל שנה זו".

ביום 24.04.40 שפירא : "בפגישה ראשונה של הועדה למועצה מקומית דובר שיש לבקש מהממשלה שתדחה את מנוי המועצה לחודש ימים. לברר את ענין החוקה. הדרך בדבר העברת הכבישים וכל האקטיב. תקציב ההוצאות יעלה ל 4200 לא"י עוד לא דנו. מחר יגיע מר בונה ותהא אפשרות לברר את כל השיטות לסידור מועצה מקומית. יש גם דעה אחרת האומרת שאין לדחות עד לאספה הכללית כי אין לצפות לשינויים ולהגיש את רשימת חברי המועצה עכשיו לפני המושל".
גולדברג : "אין להסכים לשני גופים בקריה כי אותם העסקנים אשר יהיו בקואופרציה יהיו גם במועצה המקומית. הכפילות תגרום רק להוצאות מיותרות. ההוצאה המוגדלת שתהא למועצה המקומית אפשר יהיה לקבל את כיסויה ע"י הכנסה ממקורות אחרים שלא יפול על שכם החברים, כגון מס עסקים וכד'. את המים להשאיר בידי האגודה ואילו את כל יתר השרותים כגון ביה"ס שרותי נקיון וכד' יש להעביר למועצה המקומית.
ווהל : "פעולות המועצה המקומית צריכות להיות מבוססות על מספרים ריאליים, אחרת המושל לא מאשר את התקציב. צריך שנדע את דעת הממשלה בדבר סעיף 16 בנוגע להעברת האקטואר של האגודה למועצה. להגיש לממשלה את חברי המועצה המקומית בלי לחכות לאספה הכללית באשר הבחירות עלולות להביא גם תוצאות שליליות".
אנג'ל : "הדחייה נחוצה מפני 2 טעמים. 1. הרכב המועצה עצמה. 2. הכנת תקציב למועצה המקומית. אני מסופק אם חברי המועצה הנוכחית יסכימו להתמנות ע"י הממשלה בזמן שתקופת כהונתם נגמרה".
זכס : "לפנות לממשלה שתמנה את המועצה המקומית וזו תכין את התקציב. דחייה לבקש רק להכנת תקציב. אם הממשלה תבקש הצעת מועמדים להציע לפניה את חברי המועצה הנוכחיים".
זק : "בכל הענינים האלה מוסמכת לטפל רק המועצה העומדת. לשם שמירה על הסדר רצוי לסדר בהקדם בחירות לאגודה".
גולדברג : "אני חושש שדעת החברים התומכים בבחירות עשויה להכניס אותנו בתסבוכת שלא נוכל לצאת ממנה".
שפירא : "עמדת הממשלה שהמועצה הראשונה צריכה להיות מנויה (ממונה(מ)) ולא נבחרת היא נכונה. ולא מפני זלזול בקהל הבוחרים אלא לטובתם. יש לקבוע את העובדה שרוב חברי המועצה הקיימת התמחו בעבודה ודווקא על אלה רוצה הממשלה להעמיס את עול העבודה. גם קיים חוק של מינוי – כוחו יפה גם לקרית מוצקין".
אנג'ל : "אין לחשוש מתוצאות הבחירות שודאי לא תבאנה שינויים רדיקליים".
קפלן : "נוכל להשפיע על הממשלה שתתן ארכה בדבר התקציב. האספה הכללית צריכה לטפל בסדר יומה ללא כל שנוי. אם הארכה שתנתן לנו תספיק עד לאחר עריכת בחירות מה טוב, ולא, נצטרך להגיש רשימת מועמדים כפי דרישת הממשלה".
מחליטים "לבקש ארכה לחודש ימים לעריכת תקציב ולהעיר שאנחנו נכין את רשימת המועמדים למועצה המקומית".

ביום 06.05.40 שפירא : "בגלל שני ענינים הזמנתי את המועצה לישיבתה הנוכחית. 1. כדי לברר את המושג סדור חוב של המועמדים החדשים למועצה. 2. אמצעי זהירות כנגד כל מיני גושים הרוצים להגיש רשימות לממשלה על דעת עצמם".
חסיד : "אי אפשר לקבל החלטה לפני שנדע מה פרטי החובות של כל אחד. אולם צריך להיות ברור שהמועמד חייב לשלם את כל המיסים שהוא חייב עד הסוף".
ברקוביץ : "בשאלה זו צריכה לטפל ועדת הבחירות לא אנחנו. אבל אני חושב שכל הרוצה להיות חבר במועצה מוכרח קודם לשלם את חובותיו, גם חובות אחרים וגם שטרות ביהכ"נ".
גולדברג : "להחליט בדבר הזה צריכה המועצה ולא ועדת הבחירות. לעצם הדבר מצטרף לדעת חסיד".
אלנבוגן : "איננו יכולים לדרוש תשלום במזומן על חובות פתוחים, יש לבקש שיתנו שטרות".
קפלן : "כל מועמד חייב לסדר גם את החובות הפתוחים ואפשר שטרות. האיש שנתן שטרות נחשב כמו שסגר את החוב".
שפירא : "שמעתי שכמה אנשים מתכוננים להגיש על דעת עצמם רשימת מועמדים לממשלה למועצה המקומית. יש לעמוד על המשמר ולמנוע התפרצויות בלתי מוצדקות".
פרוש : "לפסול מועמדים במקרה זה יהיה צעד בלתי חוקי".
מחליטים "על אלה שיגישו מועמדותם למועצה ולועדת הבקורת לשלם את המיסים שחייבים עד שנת 1939" וגם "כל עוד לא הגיע אלינו אינפורמציה מוסמכת על פעולות בלתי חוקיות מצד אנשים הרוצים להגיש רשימת מועמדים למועצה המקומית לממשלה אין לאחוז בשום אמצעים. במקרה שהתפרצות מעין זו תמצא את מקומה אז להודיע לממשלה שביום ה' תתקיימנה בחירות וביום ב' יגישו את המועמדים אשר נבחרו באופן חוקי".

המשך הפרשה בסדרת הכתבות "ק.מוצקין מועצה מקומית".