ביום 01.01.39 שטופלר : "בפגישה שהשתתפנו הדעה הכללית היתה שאין להצטרף לעירית חיפה. אנחנו הודענו שאצלנו קימת החלטה להקים מ"מ נפרדת. ב"כ ק. חיים טענו שאי אפשר ליצור מ"מ נפרדות לכל קריה והמוצא היחידי הוא מועצה לכל הקריות".
ברקוביץ : "כולם בדעה שמהצטרפות לעירית חיפה לא נפיק כל תועלת. הוחלט להקים ועדה שתבדוק את התנאים שלפיהם תסכמנה קריות להתאחד. ישיבה זו עומדת להתכנס ביום ג' שבוע זה".
אלנבוגן : "ק. ביאליק חושבת שהממשלה לא תסכים להקים כל כך הרבה מ"מ. ליצור מוסדות משותפים לקריות ולמצוא מודוס לשמירת האוטונומיה של הקריות. אינני מאמין שביום ג' תתקבל החלטה מסוימת".
גולדברג : "אנו דנים ומתווכחים הרבה חדשים ולא הגענו לידי נקיטת אמצעים ממשיים. יש כיוון מחושב מראש להקים עיריה נפרדת לישובי עמק זבולון ולהשליט עלינו את שיטת ק. חיים. להחליט מיד על הקמת מ"מ. דורש מהיו"ר שיעמיד את הצעתי להצבעה".
זכס : "רוצים להכניס אותנו בעול ואנחנו במקום לעשות פעולה ישרה עושים הכל להיפך ומשתמטים מלאחוז באמצעים ממשיים. אם נזניח את הדבר הזה נחטא כלפי הקריה".
חסיד : "ספוח לעירית חיפה הכוונה האמיתית היא להכניס אותנו בעול השלטון של ק. חיים. מציע לפנות באופן ישר לממשלה ולבקש מ"מ נפרדת לק. מוצקין. יש להצביע בשאלה ולגמור אותה פעם ולתמיד".
סוכובולסקי : "אין אנו צריכים לקפוץ בראש נגד הסוכנות, לפנות לסוכנות באופן משותף".
אלנבוגן : "השאלה היא בעלת חשיבות מרובה ואין להתבייש בזה שאנו כל כך הרבה מתלבטים בה. אינני מאמין שיש ברצון ק. חיים לכבוש את מוצקין".
ברקוביץ : "לפנינו 2 דרכים מ"מ נפרדת או ספוח לחיפה. הספוח לק. חיים לא בא בחשבון. אנחנו נמשיך בפולמוס ויתכן שנאחר את המועד. הסוכנות מתיחסת אלינו בבטול ולא מצאה לנכון לענות למכתבנו. הצעתי שמלבד המכתב המשותף נפנה במכתב מיוחד שאנחנו מתנגדים לספוח לחיפה ומתנגדים לאחוד כל הקריות למועצה אחת. אין לנו סמכות להתלבט בעצמנו בענין חיוני זה. לקרוא לאספת חברים כללית יוצאת מהכלל. אין להשתתף בישיבה הקרובה המשותפת שבעצם ההשתתפות תהרוג אותנו ומשמשת הוכחה לשתוף פעולה".
שפירא : "ענין המ"מ הוא כה חשוב שאיננו יכול להפתר בחפזון ע"י הצבעה. מטעם זה קראנו פעם לאספה כללית שקבלה החלטה ליצור מ"מ נפרדת, אבל בהסתייגות שעלינו להתייעץ עם המוסדות. כרגע אין אנו יודעים את המצב אלא מסתמכים על השערות וניחושים. הצעתי לחתום על המכתב המשותף. לשלוח מכתב מיוחד שלנו. כשתהיה לנו האינפורמציה לקרוא לאספה כללית".
מתקיימת הצבעה, "ב 5 דעות נגד 4 (2 נמנעו להצביע) הוחלט לא לחתום על המכתב המשותף בניסוחו הנוכחי. כן לחתום על המכתב לאחר שיושמט ממנו המשפט : והיות ואין אנו רוצים להודיע לשלטונות על עמדתנו מבלי שנתייעץ אתכם. בסוף המכתב להוסיף "הקריות". במקום בשאלה המוניציפלית של עמק זבולון, לכתוב "בשיטה המוניציפלית של הקריות בעמק זבולון". כמו כן "לשלוח מכתב מיוחד לסוכנות ולהדגיש את עמדתנו הברורה ליצור מ"מ נפרדת לק. מוצקין, לבקש תשובת תמיכה בתוך 7 ימים ובמקרה שלא נקבל תשובה נראה את עצמנו חופשיים לפעול ליצירת מ"מ". וגם "במקרה שיתר הקריות לא תסכמנה לנוסח החדש של המכתב לסוכנות, נשלח את מכתבנו בלי כל קשר עם המכתב המשותף". ועוד "בפגישה בק. ביאליק ישתתף רק המזכיר". לאחר ההחלטה מתפטר שטופלר מחברותו בועדה המשותפת של הקריות.

ביום 17.01.39 שפירא : "מהסוכנות לא קבלנו תשובה. הגיע הזמן להחליט באופן ברור, ולפנות למושל".
ברקוביץ : "לחכות עוד 5 ימים נוספים". קפלן : "עלינו לכבד את עצמנו, אין לחכות". כך גם חסיד. גולדברג : "להעמיד את הענין להצבעה". ווהל : "אין לנו סמכות". ברקוביץ : "אין צורך בהצבעה האספה כבר החליטה". ווהל : "לאף אחד אין מונופול על דעת הקהל". אלנבוגן : "לא להרגיז, לפנות שוב שמצפוננו יהיה נקי". זכס : "כל תועלת לא תצמח מסחיבת הענינים". סוכובולסקי : "הסוכנות זו הממשלה שלנו, לחכות עוד 5 ימים". חסיד : "לשם מה אנו יושבים כאן? צריכים לגמור בדבר".
מתקיימת הצבעה על 3 הצעות : א'. לפנות לממשלה מיד – הצביעו בעד - 5. ב'. לחכות 5 ימים ולפנות שוב, במידה ולא תהיה תשובה לכנס ישיבת מועצה – הצביעו בעד - 5. ג'. לחכות 5 ימים, לא תתקבל תשובה, לפנות לממשלה לבקש אישור להקמת מועצה מקומית נפרדת – הצביעו בעד - 6. סוף סוף יש החלטה !