ביום 20.03.38 עולה לראשונה נושא שינוי הסטטוס של הקריה למועצה מקומית. (מכאן ולהבא מ"מ).
פרוש : "הסמכויות של הקואופרציה מוגבלות מאד. אם נשב בחיבוק ידיים הננו עלולים לעמוד בפני הפתעות בלתי נעימות, שאחרים יעשו על חשבוננו את הדבר הזה ויעמיד אותנו בפני עובדה מבלי שנוכל לשנות את פני הדברים. החסרון שבמ"מ הוא שלפי הסטטוס שלו יש להעניק זכות בחירה לתושבים בכלל ולא דוקא לבעלי הבתים, וזה עלול להשפיע על מהלך הענינים ולגרום לנו סבוכים. אפשר אולי להבטיח את הדבר ע"י העברת מוסדות כגון מפעל המים וביה"ס וביהכ"נ לאגודה קואופרטיבית".
אלנבוגן : "עו"ד קורנסקי הביע רצונו להרצות לפנינו על השאלה, רצוי לשמוע את הדברים".
אנג'ל : "המ"מ הן ע"פ רוב נחלת המעמד הבינוני. ועד הפועלים מחזיק בשטת הקואופרציה. סבורני שמ"מ תבוא במוקדם או במאוחר וטוב יהיה אם נהיה מוכנים לכך. יסודות ההכנסה של מ"מ הם : מס דירה, מס קרקע (זה האחרון קשה יהיה להגשימו אצלנו), מס שחיטה, מס רשיונות לבנינים, מס העסקים, מסים בעד מים. התקציבים של מ"מ טעונות אישור הממשלה, זכות בחירה לכל בוגר מבן 21 שנה ומעלה בתנאי שישלם מס כפי שנקבע בתקנות פרט לבעלי רכוש. לדעתי השטה ההולמת ביותר לנו היא מ"מ".
ברקוביץ : "השאלה היא אם אפשר יהא מבחינה חוקית לסדר מ"מ רק בגבולות קרית מוצקין. לתמוך ברעיון הזה אף כי יהיו קשיים מרובים. עיריית חיפה שואפת להשתלט על הסביבה שלנו. עלינו לחתור לקראת עצמאות".
לוטרשטיין : "הענין ברור לפנינו. יש לגשת לסדור המ"מ באופן מעשי ובלי דחיות".
מחליטים : "להזמין את עו"ד קורנסקי להרצאה ולשמוע את הברורים הדרושים".

ביום 25.04.38 לאחר פגישה עם סגן מושל מחוז חיפה, שפירא : "השאלה של מ"מ היא בעלת חשיבות מרובה ודורשת לימוד ושקול דעת, תוך התחשבות עם דעת המוסדות הלאומיים שלנו. מוקדם עדיין להביע עמדה ברורה יש להסתפק בקבלת אינפורמציה".
אלנבוגן : "מצטרף לדעת שפירא. יש לעורר גם את שאלת הרכבת, הדואר, הבטחון, והמלריה".
ברקוביץ : "אין להסתפק בשמיעה אלא לברר את השאלה מכל הבחינות. בעיקר אם ק. מוצקין תהא רשאית לקבוע לה שלטון עצמאי אוטונומי מבלי תלות בישובים הקרובים. ומה הזכויות של שלטון מקומי".
מחליטים להפגש עם המושל "מבלי להביע דעה מסוימת".

ביום 09.05.38 ישיבת הכנה לקראת הפגישה עם המושל. שפירא : "בפגישתנו עם סגן מושל המחוז הודיע לנו שהממשלה מעונינת בהקמת שלטון מקומי לישובי עמק זבולון. אנו יכולים להתאחד עם עירית חיפה תוך שמירת זכויות מיוחדות שלנו, או להקים מועצה נפרדת מקומית או ליצור עיריה נפרדת לכל הקריות שבעמק זבולון. אין הממשלה רוצה לכפות עלינו שלטון זה או אחר, הבחירה היא בידנו, אבל לא תסכים שהמצב הקואופרטיבי ללא כל בקורת ימשך גם להבא ולזמן בלתי מוגבל. לא יכולנו למסור למושל שום החלטה מסוימת והבטחנו לו לדון בדבר בכובד ראש. לקרוא לישיבה מורחבת ולהפגש עם ב"כ ק. ביאליק. עסקנים שאנו דברנו בענין הביעו דעתם שרצוי שנהיה מ"מ נפרדת".
אלנבוגן : "אם נחליט על יצירת מ"מ נפרדת ונעמוד על זה בתוקף – נצליח. ההכרעה נתונה בידי אנשי המקום ולא בגורמים אחרים. יתכן שהמוסדות הלאומיים יתמכו בהתמזגות עם חיפה אבל לא כדאי לנו. נצטרך לשלם מסים כפליים מבלי שנוכל לנהל את ענינינו כרצוננו. לא נוכל לתמוך בעיריה מיוחדת של הקריות יען שאנחנו המיעוט בסביבה ויש לחשוש לקפוח זכויותנו".
שטופלר : "השאלה היא בעלת חשיבות יוצאת מן הכלל. יש ללמוד היטב את החוקה של המועצה העירונית זכויותיה וחובותיה. יש לקחת דברים עם הועד הלאומי ועם הסוכנות היהודית לא"י ולשמוע לעצתם".
ברקוביץ : "לפנינו 3 דרכים : או להתאחד עם עירית חיפה ונהיה משועבדים אליה, נשלם מסים כפליים וזכויותינו תהיינה אפס, או להצטרף לעיריה נפרדת של הקריות ביחד וזה לא טוב בשבילנו מפני שאנחנו נהיה במיעוט והרוב ישתלט עלינו לרעתנו. נשארת רק הדרך השלישית המתאימה לנו – מ"מ לעצמנו".
חסיד : "נצטרך להביא את הדבר לאספה הכללית ולהתיעץ עם המוסדות הלאומיים. אנחנו חלק מכנסת ישראל".
מחליטים "לקרוא לישיבה מורחבת באולם ביה"ס ולהזמין אליה באופן אישי כ 6050 איש מחברי הקריה".

ביום 08.06.38 שפירא : "השאלה ברורה, לקרוא לאספה כללית בהקדם".
גולדברג : "חבל על הזמן. אין צורך באספה כללית. המועצה היא בת סמך להחליט בענין. עמדתנו ברורה : עלינו לדאוג לענינים שלנו ואלה ימצאו תקונם רק ע"י מ"מ".
שטופלר : "אי אפשר בלי אספה כללית. המועצה תקח אחריות יותר מדי גדולה אם תעשה צעדים על דעת עצמה. אבל חשוב שלמועצה תהא עמדה מסוימת לפני האספה".
ברקוביץ : "אם נמשיך בהתיעצויות אין סוף נאחר את המועד. הממשלה תקבע את צורת השלטון ונעמוד לפני עובדה קימת. לקרוא לאספה כללית בלי דחוי והצעת המועצה בפני האספה צריכה להיות מ"מ נפרדת".
שטופלר : "מק. ביאליק מקבלים ידיעה שהסוכנות לא תקבע עכשיו עמדה עד שיתברר המצב המדיני בכלל".
ווהל : "יש ללמוד את השאלה בדבר הצטרפות לעירית חיפה. וכן את האלטרנטיבה השניה של שלטון מקומי אחיד של כל הקריות, אולי לא עם כל הקריות אולי רק עם ק. ביאליק. אי אפשר להופיע בפני האספה בעמדה אחידה".
חסיד : "את האינציאטיבה יש לקחת בידנו ולא לסמוך על אחרים שיעשו זאת בשבילנו".
ברקוביץ : "הענין שאנו דנים בו נוגע רק לנו. אם נפנה למוסדות הלאומיים ונשאל את עמדתם הרי בעצם הפניה אנו מבטלים את דעתנו. יש לקבוע את עמדת המועצה ולאחר שהאספה תחליט בדבר, נודיע להם את החלטתנו".
סוכובולסקי : "במקום ליצור עובדה העשויה לעורר את התנגדותם של המוסדות מוטב לפנות אליהם ולשמוע את דעתם בכדי להמנע מקונפליקטים".
מחליטים "המועצה מביטה על יצירת מ"מ נפרדת לק. מוצקין כעל הפתרון היחידי המתאים לקריה המבטיח את התפתחותה והתקדמותה". לזמן אספה כללית שלא מן המנין ולהציג עמדה זו.

ביום 08.09.38 אלנבוגן : "המצב הכלכלי והבטחוני הוא כה חמור שאין לקוות שהממשלה תטפל עכשיו בענינים כאלה. עיקר דאגתה הוא הבטחון".
ברקוביץ : "לפנינו צריכה לעמוד התמונה של ירושלים. מי יוכל לערוב אם לא ביום בהיר אחד לא יצרפו אותנו לעירית חיפה. יש להבטיח את זכויותנו ולהודיע לממשלה שאנחנו רוצים מ"מ".
שטופלר : "אין לעבור בשתיקה על מכתב הקה"ל שעלינו לקבל ממנה "הוראות". אנחנו חופשיים לעצמנו".
ווהל : "להביא את החומר לפני המועצה בישיבה הקרובה ונקבל החלטה סופית". כך מחליטים.

ביום 14.09.38 דיון נוסף, אותן הדעות. למעט שני חידושים, שפירא : "האספה הכללית הביעה את רצונה להגשים את המ"מ". גולדברג : "לפנות לממשלה שאין אנחנו רוצים שמר יעלי (הממונה מטעם הקק"ל על מוצקין (מ)) יהא המוכתר שלנו". מושג חדש שבהמשך הישיבה נדון בנפרד ומתקבלת החלטה : "לקבל מהממשלה פרטים בדבר הצעתה למנוי מוכתר מהקריה ולאחרי כן להודיע לה על דבר המנוי". (ביום 12.10.38 "להודיע לממשלה שאנו ממנים בתור מוכתר לקריה את מר צבי נפחא (המזכיר (מ')). לעצם הנושא, מחליטים לפנות בכתב לסוכנות להודיעה ולקבל הסכמתה להקמת מ"מ.

ביום 01.12.38 שפירא : "כפי ששמעתי עומדת הממשלה לספח אותנו לעירית חיפה, בשבילנו זה יהיה אסון. יש לאחוז באמצעים בכיוון מ"מ משלנו. להקדים את הסדור הזה שלא נעמוד בפני עובדה שלא נוכל לשנות".
סוכובולסקי : "לפנות למוסדות הלאומיים". שטופלר : "יענו לנו לא לעשות כלום". שוב סבב החלפת דעות עד גולדברג : "כמה פעמים כבר דשו בענין זה. ועד שאנחנו נוסיף לדון ולהתווכח יחליטו על ספוחנו לעירית חיפה".
מחליטים "להתראות עם השלטונות ולשאול על הפעולות שעלינו לעשות לשם הגשמת הסטטוס של מ"מ נפרדת. לאחר שתהיה לפני המועצה האינפורמציה של השלטונות תדון המועצה על הפעולות הממשיות להבא".

ביום 24.12.38 שפירא : "עשינו פעולות באשר להטלת המס העירוני. הכינונו מכתב למושל המחוז. על המכתב חתמנו אנו ק. ביאליק וק. חיים. גם יעלי צריך היה לחתום אבל מעכב חתימתו. לפי דעתי יש כבר לקבוע עמדה". שוב סבב החלפת דעות עד גולדברג : "יש לחדול מהויכוחים ולהתחיל במעשים. יש להודיע למר יעלי ברורות שהחלטנו על מ"מ". מחליטים "להקים ועדה לפגישה עם יעלי. מיד לאחר הפגישה לקיים ישיבת מועצה מיוחדת".

למחרת מתקיימות הפגישה והישיבה. שפירא : "נפגשנו עם יעלי הקריות האחרות וב"כ התעשיה. יעלי הודיע שהסוכנות החליטה לספח את ישובי עמק זבולון לחיפה. הציע כי אם הפגישה עם המושל תצא לפועל יש להזהר ולהביע עמדה מסוימת. ב"כ הקריות הביעו הסכמתם להפגש עם נציגי הסוכנות בענין".
שטופלר : "הסוכנות לא קבלה החלטה סופית וניתן לבטל את רע הגזרה. ההתנגדות לספוח גם ע"י עוד קריות".
ברקוביץ : "אין לחכות לשתוף פעולה עם ק. חיים כי זו קשורה עם המפלגה. יתכן שתוף פעולה עם ק. ביאליק".
קפלן : "לפנות לסוכנות באופן אולטימטיבי שלא נכנע לשום סטטוס ועליה להסכים. נלך למושל להודיע החלטתנו".
מחליטים : "להשתתף בפגישה של הקריות השבוע ביום ג'".