"קול–נוע"! (קול המלווה תמונות נעות), כך קראו לזה אז. בימי ראשית השכונה, פעל קול-נוע בצריף בית העם בק. חיים. פרנסי הקריה, הן משום החשש כי הנהירה לקול-נוע בק. חיים והמפגש עם ההסתדרותניקים" עלולה "חלילה" לגרום להשפעות רעיוניות "שליליות" על צעירי מוצקין, הן משום חששם של חלק מצעירי מוצקין ללכת לק. חיים בעיקר עקב עלבונות שהוטחו כלפיהם, והן משום שקול-נוע הוא ערך תרבותי אותו יש לספק לתושבים, פעלו במרץ להקמת המוסד הנ"ל בק. מוצקין.

מקום לקול-נוע לא תוכנן מראש והתכניות להקמתו עברו גלגולים רבים. החל מאולם ביה"ס, דרך מועדון החיילים, מועדון מכבי, המרכז המסחרי (ראה בכתבות נפרדות), עד למשכנו המכובד האחרון כקולנוע "אורות". להלן פרשת גלגוליו של הקול-נוע בק. מוצקין.

ביום 16.07.36 "להודיע לקק"ל שהתנאים ליסוד קול-נוע לא הובררו לפרטיהם והמו"מ נמשך. להדגיש שמי שלא יהיה החוכר אין להסכים שכעבור 12 שנה יבוטל הקנין הפרטי על הקול-נוע. לקרן תהיה תמיד חלק בהכנסות. זמן החכירה יהיה כמו יתר החוכרים. להוצאה לפועל של הקול-נוע בוחרים בועדה בת 4 חברים.

ב23.07.36 : "אטקס מסר את פרטי הפגישה בענין הקול-נוע והיחס המעליב שגילה קליין להצעות ק. מוצקין. לפנות לקק"ל במחאה נגד קליין ולבקש שמהיום המו"מ יתנהל באופן רשמי בינינו ובין קק"ל ולא באמצעותו".

ב06.08.36 : ברקוביץ : "שוחחתי עם גלומן בענין הקול-נוע. מסכים שייבנה ברחוב הראשי על מגרש המרכז המסחרי".

ב24.09.36 : לוטרשטיין : החברים גלוחוי וטפליצקי מפיצים שמועות, שאטקס ואנכי הכשילו את ענין הקול-נוע לרגלי דרישות אישיות פרטיות שהעמדנו בפני האיש שרצה לבנות את הקול-נוע. אי אפשר על דבר כזה לעבור בשתיקה. לחקור שמועות שווא אלה.

ב10.12.36 : "על אלנבוגן וברייטמן לחקור בענין סידור קול-נוע זמני בצריף שיבנה למכבי".

ב27.07.37 , בתשובה לפניה של "בעל קול-נוע" להשתמש במבנה ביה"ס, עונים "לא למסור את ביה"ס להצגות".

ב09.09.37 "ממנים את לוטרשטיין זק ואלנבוגן שינהלו מו"מ עם מר קיסל בענין הקמת קול-נוע בקריה".

ב12.10.37 "להקציב 2 מגרשים ליד המרכז המסחרי לקול-נוע ע"פ התנאים של קיסל : התשלומים לקק"ל הממשלה או מוסדות אחרים חלים עליו. יזמי הקול-נוע יפקידו במועצה 100 לא"י מזומנים. קביעת זמן מסוים להתחלת הבנין וגמירתו. לועד הקריה זכות להטיל מס על הכרטיסים לטובת מפעלים צבוריים. אפשרות לשימוש באולם לצרכים תרבותיים".

ב06.12.37 דיון בהסכם עם מכבי, זק : "ההסכם שנעשה בשעתו עם מכבי מבטיח את מכבי ולא אותנו. כתוב שהרשות למכבי לבנות אולם לקול-נוע ולהשתמש בו לשנתיים. אולם אין ערבות למקרה שלא יקיים את ההסכם. לבדוק את השמועה שהמכבי מסר את הזכיון לחוכר אחר".מחליטים לתקן את ההסכם. ביום 03.01.38 "כדי להבטיח שהצגות הקול-נוע באולם אשר המכבי עומד להקים לא תמשכנה יותר מ2 שנים, הרשיון להצגת הקול-נוע ינתן על שמות 2 אנשים פרטיים".

ב16.08.39 ווהל : "ד"ר פסמן רוצה להקים קול-נוע. מוכן להשקיע 2000 לא"י. על המועצה לטפל בדבר ולעבד את התנאים. מוכנים לתת לו את המגרשים הדרושים, יצטרך לשלם תשלום שנתי או חדשי או חלק מהכנסות מכירת כרטיסים".
ברקוביץ : "הרשיון לקול-נוע שאצל הקק"ל תטפל המועצה. הרשיון מעירית חיפה יטפל בעל הזכיון".
קפלן : "לעשות כל ההקלות שיוקם. ברור שהבנין יעבור לרשות הקריה והוא יקבל זכיון רק למספר שנים אפילו 20 שנה".
ווהל : "אם נעמוד בתוקף שהבנין יעבור לקריה, המו"מ יתנהל בקשיים, יען שהוא מתנגד לשטה הזאת. מה שנוכל לקחת זה תשלום לטובת הקריה. להציע שהזכיון ימשיך ל49 שנים".
אלנבוגן : "ניתקל בקשיים מצד הקק"ל שתדרוש חלק מהכנסות הקול-נוע". מחליטים להקים ועדה לענין הקול-נוע.

ב04.02.40 הצעת מר יצחקי להקים קול-נוע בקריה. אלנבוגן : "רצוי להשתמש בהזדמנות זו ולגמור את בית המכבי. לנהל מו"מ עם מכבי ולהאריך את הזכיון ל54 שנים. תמורת זאת ישחררו את המועצה מ 200 לא"י שהוקצבו למטרה זו".
קפלן : "במצב זה אין לחשוב על בית מפואר ומוכרחים להצטמצם בתכנית צנועה".
החלטה "להאריך את זיכיון המכבי בענין קול-נוע מ2 ל 54 שנים. המכבי רשאי להתקשר עם בעל קול-נוע אשר יסכים לתנאים הנ"ל. אם הדבר יצא לפועל על ועדת הקול-נוע לדאוג שאינטרסי הקריה לא יקופחו".

ב15.10.41 בנושא מגרש לקול-נוע. החלטה "שהמעונינים יפנו במכתב עם פרטים".

ב20.01.42 "לנהל מו"מ עם קיסל לזכיון של קולנוע, רק בתנאי שיכניס פקדון של 600 לא"י".

תזכיר מאת א. יעלי הממונה על המחוז מטעם הקק"ל להנהלת הקק"ל מיום 03.06.43.

"ביום 11.2 נתקבל למשרדנו מכתב מאת הקולונל מרטין, מחסני הצבא בק. מוצקין. בשיחה טלפונית איתו אישר כי הבנין המוקם (מועדון החייל ליד מגדל המים(מ)) שייך לצבא, והצבא גם יורידו לכשיגיע הזמן לכך.
לפני ימים אחדים נודע לנו כי הבנין, אשר נהפך בינתיים מצריף לבנין בר קיימא, עומד לשמש בתור קולנוע לצבא במשך ערבים אחדים בשבוע, וכי בתור בעל הבנין נחשב לא הצבא כי אם הועד למען החייל ק. מוצקין.
פנינו לקצין שבא במקומו של הקולונל מרטין, הוא אישר לנו כי הבנין אינו שייך לצבא, כי אם לועד למען החייל בק. מוצקין והצבא רק המציא את חומרי הבניה תמורת תשלום. לדבריו מכתבו של הקולונל מרטין בטעות יסודו.

ביום 2.6 באנו בדברים עם מר אלנבוגן ושחורי, חברי הועד הנ"ל, ונודעו לנו הדברים כדלקמן:
א. כי הם הגיעו לידי הסכם עם ועד ק. מוצקין בנוגע לתנאי החזקת הבנין עד גמר המלחמה. לבקשתנו הם הבטיחו להמציא לנו בימים הקרובים את ההסכם בכתב אשר ביניהם לבין ועד הקריה. פנינו באותו היום עצמו גם לועד הקריה ובקשנו גם מהם לעשות זאת, וגם שם הובטח לנו.
ב. כי הם הגיעו לידי הסכם בכתב עם קבלן הצגות הקול-נוע עבור הצבא (united films) בנוגע לתנאי הצגות הקולנוע במשך ארבעה ערבים בשבוע, אשר על פיו הועד למען החייל יקבל אחוזים מסוימים מההכנסה ברוטו של ההצגות. ההצגות תהיינה אמנם עבור החיילים אלא שהם יהיו רשאים להזמין את קרוביהם האזרחים להצגות אלה. (בשיחה של הח"מ עם הקולונל לימון, שבא במקומו של הקולונל מרטין, באר הקולונל כי אמנם נהוג באולמות מסוג זה להרשות כניסת אזרחים קרובים בלוית חיילים).

מכיוון שהפיכת המקום לקול-נוע באופן ישר או בעקיפין מענין מאד את הקק"ל, בקשנו מחברי הועד למען החייל שימציאו לנו את העתק ההסכם בכתב אשר נחתם ביניהם ובין קבלן הצגות הקול-נוע במחנות הצבא.
רק אחרי קבלת החומר נוכל להחליט אם יש מקום לאחוז באמצעים איזה שהם להבטחת הדבר שהמקום לא ייהפך לקול-נוע במוצקין תחת שם "המועדון למען החייל היהודי" או לא."

ב24.10.43 תשובת בורוכוב מהנהלת הקק"ל, דורש מא. יעלי "לטפל במרץ בענין".

ב14.09.44 גרושקביץ : "מוסר את הצעת המהנדס ינוביץ לבנות קול-נוע ומרכז מסחרי יחד".
קצנלן : מתנגד לחיבור שני הדברים יחד. מביט על קול-נוע כמטרה תרבותית. אסור להקים אותו במרכז מסחרי, שזה מקום של רעש ולכלוך. לא רצוי גם לבנות קול-נוע בקומה עליונה שזה מסוכן במקרה אסון.
סלומון : מצטרף לקצנלן. המקום לא מתאים לקולנוע היות וצריך יהיה להקים אותו רק מצד אחד של הכביש.
בחור : אסור להזניח הצעת ינוביץ. כי אם אנחנו לא נתקשר איתו, יבנה במקום אחר. להשיג זיכיון מקק"ל.
גרושקביץ : מפחד, שקק"ל לא תמסור לנו זכיון ולא תסכים לבכר את ק. מוצקין על פני ק. חיים וביאליק.
החלטה "לא לצרף את בנין הקולנוע למרכז המסחרי ולפנות להשגת זכיון אצל הקק"ל".

ב15.02.45 "להודיע לקק"ל בקשר עם הסכמתה הפרינציפיונית, החלטנו למטרת קולנוע למסור את המגרשים מס' 10,11,31,32 גוש 11577 חלקות 42-45".

ב22.08.45 גרושקביץ : "קבלנו שתי הצעות מאנשים ופירמות שרוצים לקבל בנית הקולנוע בתנאי שהאגודה תהיה בעלת הבנין וגם תקבל דמי החכרה למפרע ל10 שנים. מחכה לעוד הצעה. כשתהיינה ההצעות אפשר יהיה לדון עליהם בפרטים.

ב07.04.46 גרושקביץ : "קק"ל מוכנה לחתום על חוזה החכירה לקולנוע ובלבד שנבטיח, שקולנוע במוצקין יהיה רק אחד ולא שניים. פירוש הדבר, שהקולנוע במועדון למען החייל צריך להסגר".

ב30.04.46 גרושקביץ : "מוכרחים לפעול במהירות, שלא נאחר ושלא יקדימונו אחרים. אינני יכול למסור לכם פרטים, אבל ידוע לי כי בהקמת קולנוע במוצקין, דנים בחיפה בכל הרצינות. צריך לאחוז בכל האמצעים שנהיה ראשונים ולא אחרונים".
סגל : "למסור לאדריכל לעשות תכנית לקולנוע לאלף מקומות. הוצאות התכנית ישלם מי שיקבל את הזיכיון".
מחליטים "לבחור ועדה לענין הקולנוע. לענין תכנית הבנין".

ב29.05.46 גרושקביץ : "פנינו לועדה לבנין עיר למיזוג המגרשים לקולנוע. קק"ל הודיעו כי בענין זה שייכת הקומפוטנציה להם ולא אנו האגודה צריכים היינו לטפל בענין. הסברנו כי לא היתה לנו כל כוונה לפגוע בפרסטיז'ה שלהם, ענו כי יתמכו בבקשתנו בועדה".
סגל : "פנינו לאדריכל גרסטל. מקבל עליו כל התכניות לשם הבנין והריהוט של הקולנוע, לקבל רשיונות ולהשגיח על ההוצאה לפועל של כל העבודות". מחליטים למסור לאדריכל גרסטל להכין את הסקיצה לקולנוע.

ב17.06.46 גרושקביץ : "האדריכל גרסטל מסכים לגשת לתכנון ע"פ התנאים שהכתיבה המועצה".

ב02.10.46 "קראו את ההסכם עם UNITED FILM SERVICE ומאשרים את ההסכם".

ביום 25.07.48 ווהל : "אורות המפרץ עומדים לפתוח את הקולנוע החדש. לפי החוזה איתם התחייבנו לסגור את הקולנוע במגדל המים שבועיים לפני הפתיחה. ביום ראשון שעבר הודענו לחברה המאוחדת לסרטים, מקודם יונייטד סרביס פילם, הקשורה אתנו בחוזה על הקולנוע במגדל המים, על חיסול הקולנוע. דרשנו להוציא את המכונות ויתר הדברים השייכים להם מהקולנוע ולגמור את החשבונות שלהם עם האגודה. עד יום שישי שעבר לא קבלנו הסכמה ברורה מהם ולכן נתנו הוראה לסגור את אולם הקולנוע על כל מבואותיו, האולם היום נסגר".
החלטה "מאשרים את פעולת הסגירה".

ביום 05.09.48 "להודיע למועצה המקומית על חיסול הקולנוע בשביל שחרור מתשלום מס הכנסה למועצה".

ביום 10.10.48 "להקים קיר באולם המועדון ולהכשיר חלק מהבנין בשביל משרד האגודה".

כאן תם סיפורו של בית הקולנוע הראשון בקרית מוצקין, פתח את שעריו לרווחה הקולנוע החדש, קולנוע "אורות המפרץ". על כך בכתבה נפרדת.