קרית מוצקין רוצה לגדול ומבקשת לעצמה את השטח הקרוי "השטח הנוסף", (היום אזור הרחובות יעל, אהרון, דבורה). התקופה היא סוף מלה"ע השניה באירופה, גל פליטים יהודים חסרי כל החל עושה דרכו ארצה.
לצורך קליטתם נדרשו המוסדות הציוניים בארץ, לפעולות בניה דחופות. בין המוסדות היו הסוכנות והקק"ל. אלה פנו גם לארגון המעמד הבינוני לקחת חלק במבצע.
הארגון נענה לפניה והחליט להקצות חלקת שטח בקרית מוצקין, בתחום השטח הנוסף. אלא שהחלקות בשטח זה כבר חולקו ובין היתר הובטחו למורי ביה"ס. (ראה כתבות נוספות שכונת המורים+ק. מוצקין הקק"ל ט').

מכתב ארגון המעמד הבינוני למועצה המקומית ק. מוצקין מיום 29.06.44

"לאחר שהארגון חקר ובדק את האפשרויות המעשיות והכספיות לבנין בית השבים על השטח שהוקצב לארגון ע"י הקק"ל. הוברר לנו שהשטח הנ"ל מיועד לתכנית בנין של קומות והממשלה אינה נותנת כיום רשיונות לבנינים מסוג זה. מלבד זה אין כל אפשרות לגשת לפעולה זו באמצעים הכספיים המוגבלים הנמצאים בקרן בית השבים.

על סמך האמור לעיל הננו נאלצים לדחות את ההוצאה לפועל של התכנית הגדולה לזמן אחר, אולם בהתחשב עם המשבר הקיים בשוק הדירות ובצורך הדחוף לדירות בשביל עולים שבאו ושעומדים לבא, החליטה הנהלת ארגוננו באישור המועצה להשתמש באמצעים העומדים לרשות הקרן של בית השבים בשביל בנין "בתי השבים" היינו דירות "סטנדרטיות" של חדר אחד ונוחיות מצומצמות שישמשו בתור דירות לעולים חדשים.

התייעצנו עם מהנדסים בנוגע למקום המתאים למטרה זו ונקבע שיש להשתמש במגרשים של השטח הנוסף, כי במקום הזה ישנם כבישים ומים וזה יביא לידי קימוץ בהוצאות הבניה מלבד הנוחיות של המשתכנים.

למען הסדר הננו מבקשים את הסכמתכם להקצאת המגרשים הנ"ל ולהוציאם מתוך ההגרלה העומדת להתקיים בקרוב בשטח זה. אנו מעונינים בשתוף פעולה מלא בשטח זה. אנו מקווים שתעריכו כראוי את הפעולה הזו ותהיו מוכנים להיות שותפים בה.
לתשובתכם הננו מחכים עד 3.7.44, כי ברצוננו לגשת תיכף לפעולה ממשית. בכבוד רב יו"ר ההנהלה י. אטקס".

מכתב ארגון המעמד הבינוני לקק"ל מיום 12.07.44

"במכתבנו לאגודה השיתופית ק. מוצקין בענין זה, הודענו שאנו מחכים לתשובתם עד 3.7.44, והיות שעד עכשיו לא קבלנו כל תשובה החליטה ההנהלה של ארגוננו לא לדחות יותר את ההוצאה לפועל של המפעל החשוב הזה ולגשת תיכף למימושו.
אנו פונים בזה ומבקשים מכם הוראות למשרד עמק זבולון בדבר ההעברה של המגרשים הנ"ל לרשות הארגון למען נוכל תיכף לגשת לסדור התכניות הדרושות לזה".

ביום 07.11.44 ממשיכים להתעלם וניגשים לביצוע העבודות הציבוריות להכשרת השטח הנוסף לקראת בניה. הארגון עומד על שלו ומטרפד את תכניות האגודה.

ביום 16.11.44 לאור העובדה כי מגרשים שהאגודה הקצתה למורים, ארגון המעמד הבינוני הקצה לבנית בתי השבים, מחליטים לקיים בדחיפות ישיבה משותפת לברור הענין.

ביום 20.11.44 גרושקביץ : "הארגון פנה מאחורי גבנו לקק"ל. הקק"ל אשרה להם את המגרשים בשטח הנוסף. לכן אי אפשר למסור למורי ביה"ס את המגרשים ברחוב יעל שהבטחנו להם. דרשנו להזמין את ב"כ הארגון לפגישה ונתקבלה תשובה שלילית. דורשים הזמנה בכתב. מציע להזמינם ליום ד'". ההצעה מתקבלת.

ביום 29.11.44 גרושקביץ : מוחה נגד הארגון שפנה ישר לקק"ל בענין המגרשים לבית השבים (ברחוב יעל (מ)) מבלי לקבל את הסכמת האגודה שהבטיחה את המגרשים האלה למורי ביה"ס. מוסר ששמע מאטקס שהארגון מוכן לוותר על 3 המגרשים אם יקבלו מגרש מתאים אחר ובתנאי שהאגודה תסבול הוצאות הארגון בתכנית.
אטקס : הארגון פנה לקק"ל רק אחרי התגוששות של חודשים עם האגודה. ביום 27.06 פנה הארגון לאגודה בקשר עם המגרשים ולא נתקבלה כל תשובה. מקריא גם את מכתבו של הקק"ל מחודש יולי שהעתקה נשלחה גם לאגודה. לעצם הענין אם אפשר יהיה מהצד הטכני למצוא דרך לשנות וגם אם האגודה תכסה את הוצאות הארגון, הארגון יסכים לשינוי.
מחליטים : הארגון יקבל את המגרשים הנחוצים לשם הקמת בתים לעולים חדשים, ומותר על מגרשים אחרים ועליו מוטלת האחריות לשינוי הפרצלציה. על הבתים לפנות לכיוון רחוב יעל.

ביום 08.04.45 מחליטים "לספק את המים להבניה ללא תשלום בתור תרומה לבית השבים. החיבור בשביל העברה צריך לעשות ארגון המעמד הבינוני על חשבונו הוא".

ביום 19.09.45 קוראים את מכתב הסוכנות היהודית שבו היא מבקשת חיבור מידי של המים לבנין בית השבים ושחרור הדיירים מתשלומים עבור חיבור המים, היות והם פליטים שרק עכשיו באו מתופת אירופה. מחליטים : "לסדר את חיבור המים לבית השבים ולותר על כל תשלום עבורו מאת הדיירים וגם עבור שימוש ב5 מ"ק בשל חודש לכל בית ולא לדרוש שום תשלום במשך חצי שנה".

ביום 28.03.46 מחליטים "לבדוק אם כבר הגיע הזמן לדרוש מהם תשלום, אחרי שהבטחנו להם חצי שנה בחינם. עבור עודפי המים להוציא חשבון לסוכנות ולארגון המעמד הבינוני".

ביום 19.01.47 "ארגון המעמד הבינוני מוחה נגד הדרישה של 67 לא"י מס מים לבנין בתי השבים". מחליטים "את הסכום הזה תחשוב האגודה בתור תרומה לבנין בתי השבים".

ביום 03.11.47 הנושא עולה מחדש מול נציג ארגון המעמד הבינוני. קפלן : "על הארגון לדעת שלמרות זאת שאנו מוכנים לקיים אתם יחסי ידידות גומלין, אין אנו יכולים לעשות דבר בלי חשבון. הארגון דורש מאתנו תרומה ניכרת לבתי השבים וגם מים בחינם. הכנסות האגודה מתקבלות ממס מים לבנין ועל סמך הכנסות אלה אנו מסדרים את התקציב. האוכלוסיה של בתי השבים נופלים למעמסה יותר מדי כבדה על הקריה, המעמסה הנ"ל עולה יותר מדי כסף".
הרצל שחורי בא כח הארגון : "מעיר שהקמת בתי השבים היתה נופלת על הקריה כמו שיתר הקריות הקימו בתים בשביל פליטים. מנקודת מבט זו אין לאגודה להתאונן על המעמסה".
מחליטים "אחרי חילופי דברים" להמשיך בבירור הענינים.

ביום 06.08.50 "האגודה הגישה למעמד הבינוני חשבון עבור מים לבנין בתי השבים, וגם להוספות בבית השבים ברחוב התקוה". החלטה "לוותר על 200 ל"י בתור תרומה לבנין בתי השבים. את היתרה לדרוש מארגון המעמד הבינוני".

המשך יבוא