הצורך בהקמת אתר הנצחה לנופלים, התעורר בתום מלה"ע ה2 ועם פרוץ המאורעות של טרם הקמת המדינה. ראשיתו של האתר הייתה צנועה, עד להקמת האתר העומד עד היום. להלן השתלשלות הענינים עד הקמת האתר.

ביום 14.01.47 פרחי : "הוקמה בקריה קרן הארבעה, לזכר ארבעת החיילים שנפלו המלחמה. אני מציע לעשות מפעל להנצחת זכרם, גן או עמוד זיכרון. יש לנו כספים לנטיעת פרק, צריך לעשות משהו בקשר עם זה".
מחליטים לאשר ההצעה.

ביום 01.04.47 קצנלן : "מציע כי יגשו לנטיעת הפרק לא במגרש ליד ביהכ"נ אלא במגרש בין רחוב ברק ורנ"ס. המקום הוא שקט ואינו נמצא במרכז התנועה ובכל זאת מרכז הקריה".
גרושקביץ : "כדי לכבד את זכר הנופלים לא העיקר הוא המקום. אולם נימוקי קצנלן אינם מספיקים כי המגרש מול ביהכ"נ נועד לפרק ובאם לא נטע שם, יישאר המקום שמם". ברוב קולות ההצעה מתקבלת.

ביום 30.04.47 בנידון המגרש בשד' השופטים 62 (היום יד לבנים), "חוזרים על החלטת המועצה בישיבה הקודמת, להפוך את המגרש 10011564 לציבורי ולהודיע לקק"ל שבמגרש נשתמש לשם מועצת האגודה וספריה".

ביום 16.06.47 "בענין המגרש 11564100 שבקשנו מהקק"ל להפוך אותו לציבורי". להודיע לקק"ל שאנו רוצים לבנות על המגרש ספריה ואלם קריאה.

ביום 07.07.48 הנושא "הנצחת חיילים בני קרית מוצקין שנפלו בקרב. ולהבדיל לחיים, שמות אלה שחזרו משדה המערכה". אנגל : "באספה הכללית הוחלט על הנצחת הלוחמים מבני הקריה לכן עלינו לדון עכשיו באיזה אופן נגשים ההחלטה הנ"ל".
החלטה "להקציב לשם הקמת המפעל להנצחת הלוחמים, שני מגרשים מתוך השטח המורחב שהפרצלציה שלו אושרה רק עכשיו. לקחת בחשבון את המגרש הציבורי בשטח הנוסף. לצרף את אלנבוגן לועדה להנצחת לוחמים".

ביום 25.08.48 זקס : "בשבת היתה אזכרה והוחלט על הקמת קרן. האם קרן זו לא תהפוך לועדת מצב שניה?".
גרושקביץ : "בקשר לבית המגן, אתן הסברה אחר כך".
סגל : "בקשר לבית המגן אני מציע, שאין להרשות איסוף כספים ללא הסכמת המועצה, מלבד קרנות ממשלתיות".

ביום 05.01.49 לבקוביץ : "מודיע שביום י' טבת יתקיים ביקור ציבורי בבית העלמין של קרית מוצקין, לרגל גילוי המצבות לקברי קדושינו".

ביום 27.02.49 פרחי : "עכשיו הזמן למפעל הנצחת שמות הגיבורים". החלטה "ההצעה מתקבלת בפרינציפ, להזמין את האגודה, ויצו, וועד פועלי מוצקין להשתתף במפעל".

ביום 14.07.49 "בהתאם להחלטת האספה הכללית מיום 20.06.49, הוחלט באופן עקרוני להקצות את המגרש 10011564 בשד' השופטים פינת שד' קק"ל, למטרת בנין בית המגן להנצחת בני הקריה שנפלו במלחמת השחרור. המגרש הנ"ל יימסר לוועד בית המגן למטרה זו ללא כל תשלום. להודיע על החלטה זו לוועד בית המגן".

ביום 11.09.49 "להקציב לבית המגן 1000 ל"י".

ביום 11.05.50 גרושקביץ : "מסרו מועד הנאמנים של בית המגן, כי יש להם 6000 ל"י, החלק הגדול בהתחייבויות. מזה 5000 של המועצה. הסכום הזה הכנסנו לתקציב 5049 אולם הוא הוצא ע"י הממונה. נצטרך לבקש אישור בתקציב שנה זו. ועד הנאמנים מבקש כי המועצה תקבל הלוואה בסך 6000 ל"י, כך יוכלו להקים את הבנין שישמש גם כבית עם בקריה, דבר שחסרונו מורגש מאד. הודעתי להם כי המועצה תעשה כל שביכולתה כדי לעזור, אבל נוכל לקבל הלוואה רק בתנאי שהבנין יהיה בבעלותנו. הממשלה לא תאשר לקבל הלוואה על רכוש שאינו שייך לנו. הצעתי לחתום על זכרון דברים שהם מתחייבים לחתום על חוזה כי יעבירו אלינו את כל הכספים שבידם ואת המגרש, וישיגו את הסכמת הקק"ל והאגודה. הם ביקשו כי נקבל החלטה בדבר ואני מביא את הענין לידיעת המועצה.
זקס : "לא נכון מצד הנשיא להכניס סעיף זה לדיון, מבלי שהיה בסדר היום. רעיון בית המגן הוא בלתי מוצלח. הראיה לכך כי אין כל התלהבות לדבר, לא מצד ההורים ולא מצד הקהל. בכל מקום מסדרים דבר צנוע לזכר הגיבורים. היום קראנו בעיתון את התגובה להצעת התקציב של הממשלה ואת נאומו של מר קפלן, בו הדגיש בפרוש, כי הוא מבקש מהרשויות המקומיות לא לבנות בנינים ציבוריים מחוסר כספים. להסביר לועד הנאמנים את הדבר וכשהמצב ישתנה פעם, נחזור ונדון בזה".
גרושקביץ : "לא התכוונתי לקבל עכשיו החלטה. מסרתי סקירה על הענין. לי יש אהדה לרעיון בית המגן, אולם איני אחראי לדרך ההוצאה לפועל ע"י ועד הנאמנים".

ביום 01.06.50 גרושקביץ : "לפני סדר היום, אני רוצה לתת לפרוש את רשות הדבור להסביר את בעיות בית המגן".
פרוש : "כוונת ועד הנאמנים כי המועצה תשתתף ב 50% של הוצאות הבנין. בענין בעלות על הבנין, ועדת הנאמנים רשומה כחברה לפי החוק ותעביר את הבעלות למועצה, בתנאי כי ישמרו על המטרה לשמה הוקם הבית. בקופה יש 1000 ל"י מזומן, יש הבטחת הועד למען החייל 350 ל"י, ארגון המעמד הבינוני הבטיח 500 ל"י, יש לנו גם התחייבויות של הציבור וההורים".
זקס : "יש להתנגד מכמה טעמים. בשום מקום קטן לא הקימו בנינים ענקיים לזכר הנופלים, על אף הכבוד וההערצה לזכרם. בכל העולם נהוגה מצבת החייל האלמוני, גם בק. חיים עושים דבר כזה. רעיון בית המגן אינו פופולארי גם בין ההורים וגם הציבור לא יוכל לקחת על עצמו הוצאות אלו".
פרחי : "יש לעזור ולעודד את ההורים השכולים. להתחשב שהבנין ישמש גם למטרה ציבורית והוא נכס ציבורי".
גרושקביץ : "מציע לקבל החלטה הערב ומקווה כי המועצה תחליט בחיוב. בקשתי כי נקבל החלטה לעזור להקים את בית המגן בתנאי כי יועבר לבעלות המועצה וועדת הנאמנים תעביר למועצה 50% מההוצאות".
זקס : "מציע לא להחליט כי אין זה על סדר היום. לדחות לישיבה הבאה ובהזדמנות זו יש להעיר כי המועצה אינה בהרכב מלא, חבר אחד עזב ולא הוזמן אחר במקומו".
גרושקביץ : "נימוק פורמלי אינו מספיק. יש לנו קוורום והמועצה רשאית להוסיף לסדר היום כל סעיף שתמצא לנכון".
בהצבעה, 6 בעד ו1 נגד (מטעמים פורמאליים), התקבלה הצעת גרושקביץ.

המשך יבוא