חשוב !

  1. הגוף היוזם והמייסד של השכונה - "ארגון המעמד הבינוני".
  2. רוכשי המגרשים וראשוני המתיישבים, התארגנו תחת השם - "אגודה שיתופית ק. מוצקין".
  3. הגוף המנהל הנבחר הראשון - הנהלת האגודה השיתופית. (15.05.1934).
  4. הגוף המנהל הנבחר השני - מועצת האגודה השיתופית. (20.05.1935).
  5. עד שנת 1937 שני הגופים נבחרו ופעלו באופן עצמאי ובלתי תלוי זה בזה.
  6. החל משנת 1937 נבחרה קודם מועצת האגודה שבחרה מתוכה הנהלה - "הוועד הפועל".
  7. החל מ-1940 הופכת הקריה למועצה מקומית. (רוב סמכויות ורכוש האגודה מועברים אליה).
  8. החל מ-1940 מתבטלת מועצת האגודה ונקראת "מליאה".
  9. החל מ-1940 פועלות במקביל - הנהלת המועצה המקומית והוועד הפועל (הנהלת האגודה).
  10. ביום 01.10.1960 מתבטלת האגודה השיתופית, ענייניה ורכושה עוברים למועצה המקומית. הנהלה (וועד הפועל).


החל מ - 15.05.1934
הנהלת האגודה הראשונה

ע"פ מכתב מיום 27.08.34 + פרוטוקולים מיום 20.03.35
ברייטמן פישל יו"ר הציונים הכלליים
ברקוביץ אלימלך בעלי מלאכה
גוירצמן א. הציונים הכלליים
זק יעקב
פרונמן פ. עו"ד
צ'רבינסקי חנוך סגן
ריסקין א. ד"ר מזכיר ארגון המעמד הבינוני
מועצה (מליאה) אין !

19.05.1935
הנהלת האגודה השנייה

ברייטמן פישל * יו"ר הציונים הכלליים
ברקוביץ אלימלך בעלי מלאכה
גוירצמן א. גזבר כבוד הציונים הכלליים
גרושקביץ אריה * סגןיו"ר הציונים הכלליים
חסיד יוסף
פרוש זאב *
קפלן מאיר הציונים הכלליים
ברייטמן ופרוש מתפטרים-גרושקביץ יו"ר (13.11.1935)
צ'רבינסקי חנוך + פרונמן פ'. + אלנבוגן משה מצטרפים בדצמבר

20.05.1935
מועצת האגודה הראשונה

מנדלסון יוסף יו"ר
זגגי אריה
זקס ברוך
טויסטר משה
סגל ברוך
פייגנבוים נח
צ'רבינסקי חנוך סגן
קפלן אריה
שפירא ישראל *
אטקס י'. (19.09.35) *

09.04.1936
הנהלת האגודה השלישית

ברקוביץ אלימלך * יו"ר
אטקס י'. גזבר
אלנבוגן משה * סגן + יו"ר
ברייטמן פישל
לוטרשטיין משה
פרוש זאב
שפירא ישראל

ברקוביץ נדרס ע"י פורע ערבי, אלנבוגן מחליף-מתחלפים לסרוגין *
אשכנזי מרדכי (12.07.36)

14.04.1936
מועצת האגודה השנייה

ז"ק יעקב יו"ר
זקס ברוך
חסיד יוסף
סגל ברוך
פוירשטיין משה
פייגנבוים נח
פייקוביץ
קפלן אריה סגן
שמאלי
לוין ש'.
יפה (הרב) (10.06.1936) סגן

27.07.1937
הוועד הפועל הראשון

אלנבוגן משה יו"ר
אנג'ל אליעזר הספרדים
ברייטמן פישל הציונים הכלליים
חסיד יוסף
פרוש זאב הפועל המזרחי
קפלן מאיר
שפירא ישראל

02.06.1937
מועצת האגודה השלישית

פרוש זאב יו"ר
אלנבוגן משה
אנג'ל אליעזר
ברייטמן פישל
ברקוביץ אלימלך
גולדברג אשר
ז"ק יעקב
זקס ברוך
חסיד יוסף
לוטרשטיין משה
שפירא ישראל

28.04.1938
הוועד הפועל השני

שפירא ישראל יו"ר
אלנבוגן משה
ברקוביץ אלימלך
ווהל שלום
חסיד יוסף
פרוש זאב
קפלן מאיר

25.04.1938
מועצת האגודה הרביעית

שפירא ישראל יו"ר
אלנבוגן משה
ברייטמן פישל *
ברקוביץ אלימלך
גולדברג אשר
זכס ברוך
חסיד יוסף
סוכובולסקי משה
פרץ יוסף
קפלן מאיר
שטופלר
ווהל שלום (08.06.1938) *

19.06.1939
הוועד הפועל השלישי

שפירא ישראל יו"ר
אלנבוגן משה
ברקוביץ אלימלך
ווהל שלום
קפלן מאיר

15.06.1939
מועצת האגודה החמישית

שפירא ישראל יו"ר
אלנבוגן משה
ברקוביץ אלימלך
גולדברג אשר
גירסי מ'.
ווהל שלום
זכס ברוך
חסיד יוסף
פייגנבלט שלמה
קלינגר צבי
קפלן מאיר

07.03.48

אנג'ל אליעזר יו"ר
אלנבוגן משה
בן דוד
גרוברגר פ'.
גרינברג א'.
ווהל שלום
ז"ק יעקב גזבר
חלפון חיים עמנואל סגן
טיקוצקי איסר
לוטרשטיין משה
פייגנבלט שלמה

11.01.49

אנג'ל אליעזר יו"ר
בן דוד
ברקוביץ אלימלך סגן
גרינברג
ווהל שלום
ויס יוסף *
ז"ק יעקב גזבר
חלפון חיים עמנואל סגן
טיקוצקי איסר
לוטרשטיין משה
פייגנבלט שלמה
פרחי אהרון *

24.01.50

חלפון חיים עמנואל יו"ר
ברקוביץ אלימלך סגן
גרינברג אברהם
הורביץ יהודה
ז"ק יעקב סגן
לובשבסקי מרדכי
לוטרשטיין משה
לוינזון ד.ז.
מליניק מ'.
פייגנבלט שלמה
צדרבוים חנוך

24.12.50

חלפון חיים עמנואל יו"ר
ברקוביץ אלימלך גזבר
המבורגר סגן
זילברדוט
ליכטשין דוד לייב
נוסבוים
נחשון צבי
פרוינד צבי
צדרבוים חנוך
רוזן יחזקאל
שחורי הרצל

24.12.51

חלפון חיים עמנואל יו"ר
אלישביץ
בן דוד
ברקוביץ אלימלך סגן
גוטפריד צבי
הירש
יבלונסקי
ליכטשין דוד לייב
מליניק מ'.
נחשון צבי
פינקלשטיין שלמה
פרוינד צבי
קושניר אברהם שכ' הצריפים
רוזן יחזקאל
שחורי הרצל גזבר

24.11.52

חלפון חיים עמנואל יו"ר
אברמסון רפאל
בראון יעקב
גוטפריד צבי
גולדברג אשר
וידנפלד יוסף
ורנר ישראל
ליכטשין דוד לייב
מליניק מ'.
נחשון צבי
פינקלשטיין שלמה
פרידמן יהושע
קושניר אברהם גזבר שכ' הצריפים
רוזן יחזקאל
שחורי הרצל סגן

26.10.53

חלפון חיים עמנואל יו"ר
אברמזון רפאל
גוטפריד
וולוך
וידנפלד יוסף
ז"ק יעקב
חרש
לפלשטיין
לפר יעקב
פינקלשטיין שלמה גזבר
פליישר
פרידמן יעקב
קושניר אברהם שכ' הצריפים
רוזן יחזקאל
שחורי הרצל סגן

08.11.54

חלפון חיים עמנואל יו"ר
אברמזון רפאל
אלוני שמחה
בן דב אהרון
גוטפריד צבי
וולוך
וידנפלד יוסף גזבר
חרש
למפרט משה
פיקלשטיין שלמה סגן
פרידמן יעקב
קושניר אברהם
שחורי הרצל

31.12.55

חלפון חיים עמנואל יו"ר
אלוני שמחה
בן דב
ברקוביץ אלימלך
גוטפריד צבי
דויטש יצחק
וידנפלד יוסף גזבר
זקס ברוך
כהן נחמן
כרמלי שמואל
פינקלשטיין שלמה סגן
פרידמן יהושע
קפלן מאיר
רוזן יחזקאל
שחורי הרצל

20.03.57

חלפון חיים עמנואל יו"ר
אודרוז'ינסקי מאיר
אורנשטיין
אלוני שמחה גזבר
אנג'ל אליעזר
בן יששכר צבי
בן ציון שבתאי סגן שכ' הצריפים
ברקוביץ אלימלך
גוטפריד צבי
גרוס חיים
דויטש יצחק
ז"ק יעקב
כהן נחמן
כרמלי שמואל
פינקלשטיין שלמה סגן

20.03.58

חלפון חיים עמנואל יו"ר
אודרוז'ינסקי מאיר
בן יששכר
בן ציון שבתאי סגן
ברקוביץ אברהם
ברקוביץ משה
גוטפריד צבי
גרוס חיים
דטויטש יצחק
ז"ק יעקב
כהן נחמן
כרמלי שמואל
קפלן מאיר
רוזן יחזקאל
שפר קלמן גזבר

18.03.59

שפר קלמן יו"ר
אורוז'ינסקי מאיר
אלוני שמחה
בן יששכר
בן ציון שבתאי סגן שכ' הצריפים
ברקוביץ אברהם
גוטפריד צבי
ז"ק יעקב
טיקוצקי איסר גזבר
כהן נחמן
כרמלי שמואל
קפלן מאיר
שחורי הרצל

28.02.1960
המועצה האחרונה טרם פירוק האגודה השיתופית 01.10.1960

שפר קלמן יו"ר
אבולעפיה יוסף
אודרוז'ינסקי מאיר
בן ציון שבתאי סגן שכ' הצריפים
ברקוביץ אברהם
חלפון חיים עמנואל
טיקוצקי איסר גזבר
כהן נחמן
כרמלי שמואל
קפלן מאיר
שלזינגר יוסף