חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות לפי תפקידים:

גזבר, יועץ משפטי, מנכ"ל , מהנדס העיר, מבקר.

מדרג בכירים 10 מנהלים 15 מנהלות נשים.