ביום 13.07.38 בנושא גני הילדים. אנגל : "אסור למועצה להסתלק מהאחריות להחזקת הגנים. בדרך כלל אין גרעון לגנים במובן החשבוני. אולי דרושה ריאורגניזציה בהנהלת הגנים אבל אין להוציא מסקנה ע"ד בטול הגנים".
גב' זזובסקה (מנהלת הגן הראשון בקריה (מ)) : "אין להפריד את הגן מביה"ס, הגן הוא היסוד לביה"ס. החנוך הראשוני מתחיל בגן ולולא הגנים לא היו יכולים בתי הספר להתפתח ולעמוד על אותו הגובה כפי שהם עומדים עכשיו. אם בביה"ס ימצאו ילדים אשר לא קבלו את חנוכם הראשון בגן-זה יפריע למהלך הנורמלי של ביה"ס. לא יתכן איפוא שקרית מוצקין תסתלק ממוסד כה חשוב כמו הגנים. על איניצואיטיבה פרטית אין לסמוך כי תשלל האפשרות מילדים אשר הוריהם אינם אמידים".
גרוסמן : "מה נעשה עם 70 ילד בלי גנים, יסתובבו ברחובות? אי אפשר לשלוח תנוקות העירה. יש אמצעי טוב ומנוסה, לא לקבל את הילד לביה"ס עד אשר שלם את החוב לגן. דוחים את ההחלטה לישיבה שתיוחד לנושא.

זו מתקיימת ביום 17.08.38. אנג'ל : "מחוץ למועצה אין בקריה גוף אחר אשר יקבל על עצמו את האחריות לקיום הגנים. אין חשש שהמועצה תעבור על גבול התקציב, יש להכניס שפורים במבנה הכספי של הגנים ולבסס את התקציב על יסוד התחיבויות שתצטרכנה להיות יותר גדולות מאשר בשנה זו".
שטופלר : "המועצה לא תוכל להסתלק מהחזקת הגנים. כפי ששמעתי מוכנות הגננות לקבל לידיהן את האחריות על הגנים ועל גביית הכספים. באופן כזה אפשר לסדר את הענין".
קפלן : "הגנים זהו מפעל חשוב אבל הקופה ריקה. מציע לחלק הגרעון ל2 חלק המועצה וחלק הגננות".
אלנבוגן : "אין להטיל על 2 גננות שתשאנה באחריות. להקציב 50 לא"י. אם זה מספיק מה טוב, ולא הגנים יסגרו".
ווהל : "בכל הארץ קיימים גנים פרטיים, מדוע לא יתקיים גם בקריתנו. התקציב יספיק רק לגן אחד".
שטופלר : "המועצה לא צריכה ליעץ בדבר גן פרטי יען שבעלי היכולת יעבירו ילדיהם לגן הפרטי והגרעון יהיה יותר גדול".
אנג'ל : "אם תתקבל ההצעה להשתחרר מהאחריות, זה יגרום שהגנים יהפכו לגנים פרטיים וכתוצאה מזה ילדים מחוסרי יכולת יסתובבו ברחובות. צריך להיות ברור הגנים שייכים לצבור והצבור צריך לפקח עליהם. המועצה".
מחליטים להמשיך ולטפל בגני הילדים. להקציב 50 לא"י להחזקת הגנים והטלת אחריות הגבייה על הגננות.

ביום 15.06.39 דנים בבקשת הגב' זזובסקי לפתוח גן ילדים פרטי. מחליטים למנות ועדה לניהול מו"מ עם הגננות.

ביום 04.07.39 " המועצה מחליטה לתמוך בשני גני הילדים בסך 60 לא"י היינו 5 לא"י לחודש. בתנאי מפורש ששום אחריות לא תפול על המועצה בקשר לתשלום המשכורת, הגננות והעוזרות תקבלנה משכורתן רק מההכנסות שתהיינה מתשלום שכ"ל בנכוי כל ההוצאות והתקציב הנ"ל. ההסכם לשנה".

ביום 27.08.41 אשכנזי : "מצב הגנים אצלינו משונה. אנחנו כאילו הבעלים ולמעשה כל בעלותנו היא בזה שיש לנו האפשרות לשלוח ילדים בהנחה. מדווח על ענין הריב בין הגננות בהבדל המשכורת".
קצנלן : "היות והמשכורת היסודית היא 8 לא"י, כל מה שיש נוסף ע"ח הותק, יחולק לשתיהן לפי זכויות הותק".
גרושקביץ : "למנות 3 אנשים למסור להם את הברור. אם לא יבואו לידי הסכם, למסור את הענין לאגוד הגננות".
מחליטים "להזמין את שתי הגננות בפני הועד הפועל ולהשתדל לסדר את ענין הסכסוך ביניהן. במקרה שלא יוכלו לסדר את הענין, למסור להתאחדות הגננות".

ביום 14.12.41 בענין גני הילדים. גב' יבזרוב : "חיה סברנסקי הכריזה שהגן שלה נהפך לגן פרטי. דורשת שהאגודה תקבל ממנה חזרה את הרהיטים והצעצועים שהם רכוש האגודה. סוקרת את מהלך הענינים בגנים הצבוריים ועל הסכסוך הידוע שבין הגננות בקשר למשכורתן".
זונשטיין : "למסור את התקציב החדשי רק לזהבה כהן בגלל הפרעת המשמעת מצדה של סברנסקי".
פרוש : "קובע שהאסיפה שסברנסקי סדרה מהורי הגן שלה היא בלתי חוקית, והפרוטוקול מהאספה הזאת הוא מבוים. מציע שהאגודה תקח לידיה את סדור הענינים, תקרא לאספת הורים ותסדר את שאלת המשכורות. על חיה סברנסקי להודיע על ביטול בחירת הועד הנפרד שלה. במידה שלא תציית להוציא את המסקנות". מחליטים למנות ועדה מיוחדת לטפול בענין.

ביום 09.04.42 גרושקביץ : "מונתה ועדת חקירה לברר את הענינים והסכסוכים בגני הילדים".
אשכנזי : "מדוע לא מינו מרכז אחר במקומי לאחר שהתפטרתי? מדוע שילמו לגננת למרות דרישתי בכתב שלא לשלם?".
גרושקביץ : "התמונה ברורה. המצב בגני הילדים הוא בלתי נורמלי. אי אפשר להמשיך במצב הזה. חשבנו שאשכנזי יצליח לסדר את הענין. אולם למעשה, לא רק שלא הצליח, המצב הורע עשרות מונים. גם חשמן לא מילא את תפקידו כמו שצריך. הנהלת הענינים והספרים הם לא בסדר, לא כדאי לעמוד על הפרטים".
אשכנזי : "מכחיש בהחלט את דברי גרושקביץ".
גרושקביץ : "מבקש לא להתוכח, רק להיות מעשיים.מציע למנות עוד 2 חברים לועדה ויסדרו את הענינים".
אשכנזי : "אני עצמי ניהלתי את הענינים ואם להאשים צריך רק אותי ולא את חשמן. הכסף לא נכנס לכיסו של חשמן, רק לכיסה של גננת אחת. דוחה את דברי גרושקביץ שלא הצליח בתפקידו כמרכז". מחליטים להוסיף חברים לועדה.

ביום 31.08.42 גנים ציבוריים יכולים להקרא רק בזמן שהמועצה תשכור דירה תקבל גננות ותהיה אחראית על הפעולות. בצורה הנוכחית הגנים אינם ציבוריים. כל תמיכה היא בזבוז של כסף ללא כל תועלת. להודיע להם בכתב שהיות והרהיטים הם רכוש האגודה עליהם להחזיר לנו אותם בכל עת שנרצה והם אחראים לשלמותם. עליהם גם לשלם תשלום סמלי, ואפשר את הסכום הזה להקציב לילדים נצרכים". כך מחליטים.

ביום 22.11.49 גרושקביץ : "אני רוצה להביא לידיעת המועצה כי אנו נותנים חנוך חינם לתושבי עמידר, וכי נקבל 5 יחידות דיור לשם פתיחת גן ילדים, מעון יום ומשרד סעד". מאושר.

ביום 12.05.49 "בקשת ארגון אמהות עובדות למסור להן מגרש". החלטה "האגודה מוכנה להמליץ בפני קק"ל".
ביום 13.11.49 "למסור את מגרש 1157734 לארגון אמהות עובדות לבנין גן ילדים".

ביום 23.01.50 זקס : "ראיתי את מכתב הפיטורין שנשיא המועצה שלח לד"ר דורון, נדהמתי. הסגנון אינו מתאים לנוהג. מצד שני בתקופה זו של מחסור בהזנה, אסור להשאיר ילדים בלי פיקוח רפואי".
גרושקביץ : "גן הילדים הוא בשיתוף עם ויצו, עליו לדעת מי הזמין אותו לעבודה. אי אפשר שיתחיל לעבוד בלי הסכם. לא ידעתי על סמך מה לשלם לו משכורת. ועדת הגן החליטה להפסיק את עבודתו. אם נוסח המכתב לא היה בסדר, אני מצטער".
חשמן : "ברצוני לדעת אם אפשר להחזיק גן בלי רופא".
זקס : "אנו משתתפים בגן סכומים נכבדים וכמוסד עליון יש לנו הרשות לדרוש כי יהיה פקוח רפואי בגן הילדים".
מחליטים כי יש צורך בנוכחות רופא בגן ולשם כך תוקם ועדה.

ביום 21.08.50 "מזכיר המועצה מסר פרטים תוצאות הרישום לגני הילדים ולבית הספר. בקשר ללימוד בגנים, הוחלט להודיע לממשלה כי לא נוכל לבצע את החוק של מתן חינוך חינם".

ביום 04.09.50 החלטה "לתת מכתב המלצה בשביל ארגון אמהות עובדות, למשרד קק"ל עמק זבולון, על מסירת חלקה 1157734". ביום 29.10.50 החלטה "המועצה מוכנה להשתתף בהקמת הבנין של ארגון אמהות עובדות, באותם התנאים שהשתתפו בבנין בית ויצו".

המשך יבוא ....