עבודת הבנין יצאה לדרך, מלאכת הרכבת צוות המורים בעיצומה. כעת צריך להחליט על אפיונו וצביונו הפדגוגי.

ביום 02.06.35 מנדלסון : "בענין ביה"ס יש לקבוע את אופיו הכללי עם זיקה דתית מובטחת למפרע". "בדבר סדור החנוך בכללו, בדעת הועדה להתקשר עם ד"ר בירם שיקבל עליו את הנהלת כל הענין".

ביום 04.06.35, השאלות על הפרק : האם הגיע הזמן לטפל בנושא ?
קפלן : העמדת החנוך על סדר היום עודנו מוקדם. נישב את המקום וענין החנוך יקבל צורה מוחשית.

מי ינהל את ביה"ס, ד"ר בירם מנהל הריאלי או ד"ר ברדמן מנהל הטכניון?
גרושקביץ : "ד"ר בירם הנהו עסוק מאד ולא יוכל להתמסר לחנוך שלנו כראוי. מציע להתקשר עם ד"ר ברדמן. ביה"ס הריאלי אינו מקנה לחניכיו ההשכלה המקצועית הדרושה, ביה"ס שע"י התכניון בהנהלתו של ד"ר ברדמן יכשיר את התלמידים להשכלה גבוהה ומקצועות".

מה יהיה אופיו ?
פרוש : "הובעה הדעה שהכיוון של החנוך יהיה דתי".
ברייטמן : "עלינו למסד בי"ס שיהיה ראוי לשמו במובן החינוכי ובלימודיו. ד"ר בירם מתאים לתפקיד. יש ערך רב גם לשם של האישיות".

מה יהיה התקציב ?
ברקוביץ : "לדאוג ליסוד בי"ס עממי. בי"ס תיכוני קשור בהוצאות שלא יהיה בכוחנו לשאת אותן".
גרושקביץ : "התכוונתי לבי"ס שהתחלתו תהיה צנועה, אולם עם פרוגרמה מכוונת להתפתחות".
פרוש : "ועד ההורים הגיש תקציב העולה ל40 לא"י, בחנוך משתתפים 4 ילדים. הכנסה משכר-הלימוד היא 9 לא"י, יהיה גרעון של 31 לא"י. זוהי מעמסה כבדה, שהחזקת ילד אחד למשך 2 חדשים יעלה ל8 לא"י.

הוחלט :
א. ההנהלה מיפה את כוחה של הועדה לטפל ביתר מרץ בהכנת התכנית לבנין ביה"ס.
ב. להמשיך בכיוון להתקשרות עם מנהל מוסמך ליסוד ביה"ס על יסודות חינוכיים ברורים וארגון תקציבו.
ג. ההנהלה מוסרת את הסמכות לועדה להכניס את השיפורים הדרושים בחנוך הזמני.

בישיבה מיום 27.05.37 "לפנות לועד הלאומי מחלקת החינוך ולבקש תמיכה לביה"ס ע"ח ההקצבות הממשלתיות. להדגיש שהננו יכולים לקבל את ההקצבה באופן ישר מן הממשלה, אולם מטעמים לאומיים מעדיפים לקבל את התמיכה באמצעות הועד הלאומי".

ביום 20.03.38, פרוש : "מסירת ביה"ס לרשת החנוך אינה באה כרגע בחשבון, משום שזה קשור בשאלת הזרם שלא קל להחליט עליו. נוסף לכך עם העברת ביה"ס לרשת החינוך, בעלותנו תבוטל ובאין מאחורינו כח מאורגן אשר יגן עלינו, השפעתנו תטושטש לגמרי. מצב הענינים בביה"ס משביע רצון ויש למנוע חדירת שינויים יסודיים".
מחליטים "המועצה מאוחדת בדעתה לשמור על צביון ביה"ס כיוונו ורוחו גם להבא ולהחדיר את הכיוון הזה גם בין החברים החדשים שיבחרו למועצה".

ביום 07.11.39 עולה חומרת השפעת המצב הכלכלי הקשה על מערכת החינוך, כאשר עולה לדיון הסעיףסיפור הבא "מלכה סעדיה - מסירת ילדיו לחינוך במסיון בחיפה".
שפירא : "מלכה סעדיה העיז למסור את ילדיו למסיון. אסור לעבור על זה בשתיקה, יש לאחוז מיד באמצעים".
אנג'ל : "מר מלכה לא יתרשם משום מחאות ויש לחשוב על דרכי הפעולה כנגד המקרה המחפיר הזה".
ווהל : "יש לאחוז נגדו בכל האמצעים עד לכדי הוצאתו מחבר באגודה".
ברקוביץ : "השאלה היא לא רק מלכה, המצב יותר חמור. בקריה מסתובבים כ20 ילד ללא חינוך, התוצאות תהיינה קשות מאד. מחד רוצים להענישו על ששלח את ילדיו למסיון ומאידך – לא נותנים לילדים האלה מקום בביה"ס".
אלנבוגן : "ביה"ס מלא ואין מקום להכניס ילדים נוספים. משום כך חפשנו מקום בקרית שמואל, לכך לא הסכים".
אנג'ל : "אולי כדאי לפתוח כיתות חדשות ללימוד אחה"צ".
קפלן : "אחת השגיאות החמורות שעשינו היא קבלת ילדים של לא חברים. וע"י כך נשארו ילדי חברים בחוצות. בנוגע לחברים אין השאלה הכספית צריכה לעכב".
זכס : "יש להכניס את כל הילדים שנשארו ללא חינוך לתוך ביה"ס. אף כי שישבו בצפיפות".
ברקוביץ : "על המועצה להגדיל השתתפותה בתקציב החינוך לשם חינוך ילדים עניים".
שפירא : "יש לגנות בכל לשון של גנאי את העובדה המחפירה של מסירת ילדים לידי המסיון ואין לערבב את השיטה הזאת עם ילדים חסרי חינוך. אין מקום בבית ספרנו לעשות הפלייה בין חבר ללא חבר בשטח החינוך. לפנות למנהל ביה"ס שיעבד תכנית על מנת להבטיח את החינוך לכל הילדים המסתובבים ללא חינוך".
מחליטים "על הנהלת ביה"ס לדאוג לכך ולאחוז באמצעים על מנת לסדר בביה"ס את כל הילדים שעד עכשיו לא יכלו לקבל את חינוכם. למטרה זו מקציבה המועצה סך 50 לא"י להשנה".

ביום 30.12.40 שפירא : "מצאתי לנכון לקיים ישיבה לעניני ביה"ס בעיקר בנושא התקציב שלו. יש דרך לשיפור המצב ע"י הפיכתו לבי"ס ציבורי. יכולים לצרפו לרשת אבל זה לא בא בחשבון. אפשר לפנות לממשלה להגדלת התמיכה".
מנהל ביה"ס שפירא : "באופן פורמלי ביה"ס הוא פרטי אם כי נתון לפקוח הממשלה. מטבע הדברים שהוצאות ביה"ס תגדלנה משנה לשנה. בניגוד לבי"ס פרטי הוא מחזיק ילדים רבים, לגמרי בלי תשלום או תשלום מופחת. הדרכים לתיקון המצב הן : הכנסת ביה"ס לרשת אבל כאן פועלים גורמים המתנגדים לצעד הזה מסיבת שיטת הזרמים. להעבירו למועצה המקומית ואז יתכן שהממשלה תחפוץ להטיל את מרותה עליו דבר שיקומם נגדנו את דעת הקהל. בי"ס שיקבל תמיכת הממשלה ללא התערבותה איננו בנמצא".
פרוש : "רצוי לבחור ועדה מיוחדת שתבוא דברים עם ד"ר בירם על דרכי הפעולה. לא יזיק אם נפנה לועד הלאומי שיסכים לקבל עבורנו את תמיכת הממשלה.".
אלנבוגן : "מצב ביה"ס משביע רצון ולא מאלצנו לנקוט באמצעים דחופים".
ברייטמן : "הקושי הוא בזה שאין לנו ממי ללמוד. יש להזהר מנסיונות. ע"י שנוי רדיקלי אנו יכולים להפסיד הרבה".
מחליטים "להקים ועדה ולהתיעץ עם הד"ר בירם. אם יסכים יש לפנות לועד הלאומי".

המשך יבוא ........