חילופי דיירים המחזיקים בנכס

על פי פקודת העיריות , חובת תשלום הארנונה חלה על "המחזיק " בנכס. (המשתמש בנכס בפועל).

​​בעת מכירת נכס או השכרתו יש לפעול לפי הנחיות הבאות:

 1. למסור הודעה בכתב לעירייה , על כל שינוי של מחזיק בנכס.
 2. אם המחזיק הינו תאגיד יש לצרף תדפיס מרשם החברות או העמותות.
 3. לצרף העתק של חוזה המכירה או השכירות.
 4. לצרף צילום תעודת הזהות של המחזיק החדש.
 5. הסכם שכירות לתקופה הקצרה מ- 12 חודשים לא יהווה בסיס לחילופי מחזיקים. במקרה כזה, בעל הנכס יירשם כמחזיק, כאשר נושא התשלום אמור להיות מוסדר במסגרת היחסים בין המשכיר לשוכר.

כל עוד לא תתקבל הודעה בכתב כאמור, תחול חובת תשלום החובות על ה"מחזיק" הרשום בספרי העירייה.

לתשומת ליבך הרישום בספרי העירייה יחול מיום קבלת ההודעה בעירייה.

שים לב- בעוזבך את הנכס, הודע מיד לעירייה בכתב או אישית את מועד העזיבה ופרטי המחזיק החדש וכן הבא את קריאת מונה המים ליום העזיבה על מנת להפסיק את חיובך במיסים. וודא שהשינוי נקלט בעירייה.

​​אישור לטאבו

סעיף 324 א' לפקודת העייות ("הארנונה ברכישת בעלות או החזקה") קובע כי אין לרשום בפנקס מקרקעין כל העברת נכס, אלא לאחר הצגת תעודה של הרשות המקומית, המעידה שכל החובות המגיעים לעירייה (ארנונה, אגרת מים וביוב, הטלים ואגרות נוספים) מאת בעל הנכס לאותו נכס והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר – סולקו במלואם. 

תשלומים לצורך קבלת תעודה כנ"ל מתקבלים רק במזומן או בהמחאה בנקאית או בכרטיס אשראי (בקופת העירייה).

הפרטים הדרושים לביצוע שינוי​ ברשומות:

 • העתק חוזה מכירה או אסמכתא משפטית אחרת על העברת הבעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה, צו ירושה, פסק דין, נוסח טאבו וכו').
 • תשלום אחרון של מיסי ארנונה ומים.
 • קריאת מונה (שעון מים) לתאריך עזיבת הנכס.

​לתשומת ליבך קומות אחרונות ו/או נכסים צמודי קרקע ו/או נכסים באזור התעשייה יתבקשו לפנות לפיקוח על הבנייה בטרם קבלת האישור לטאבו.

בנוסף לנ"ל נכסים שאינם מגורים יתבקשו לפנות למח' רישוי עסקים ו/או שלטים ו/או פינוי פסולת

​​​היטל השבחה

 • ​היטל השבחה מוטל על מקרקעין בעת מימוש זכויות. מימוש זכויות מתבצע או בעת העברת זכויות בעלות או חכירה לדירות או בעת הוצאת היתר בניה.
 • שווי השבחה במקרקעין הינה עליית שוויו של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. 
 • שווי ההשבחה בנכס נקבע ע"י שמאי מקרקעין והיטל ההשבחה מהווה 50% משווי ההשבחה במקרקעין.
 • העירייה איננה נוהגת להודיע לבעלי הנכסים של החובה לשלם היטל השבחה בעקבות שינויים בתכנית בניין עיר. 
 • לאור האמור לעיל, לפני ביצוע כל עסקה פנה ליחידת היטל השבחה במינהל ההנדסה וברר או חלה על הנכס חובת תשלום היטל השבחה. 
 • מהתאריך הקובע בשומת ההשבחה קיימת הצמדה לפי הנמוך ממדד תשומות הבנייה ומדד המחירים לצרכן. ממועד מימוש הזכויות בנכס. 
 • שווי ההשבחה מחויבות בריבית פיגורים בנוסף להצמדה. 
 • בעת פנייה ליחידת היטל השבחה, יש להצטייד בנסח רישום בפנקסי המקרקעין (נסח טאבו) וחוזה מכר.

*לפניות יש לצרף הטפסים בקבצי PDF, לציין כתובת ומס' טלפון ולשלוח למייל - [email protected]

*לפניות בשפה הרוסית, יש לצרף הטפסים בקבצי PDF, לציין כתובת ומס' טלפון ולשלוח למייל - [email protected]