דלג לתוכן העמוד

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 והתקנות, התשנ"ט - 1999, מחייבים רשות ציבורית לשקיפות ולמסירת מידע באשר לפעילותה של רשות ציבורית.

על פי הוראות חוק חופש המידע על רשות ציבורית לפרסם מדי שנה דין וחשבון שנתי.

תקנות חוק חופש המידע מורות על מתכונת הדו"ח ודרך פרסומו.

הדו"ח השנתי כולל:

  • מבוא ורקע כללי 
  • דיווח הממונה על הפעלת החוק 
  • מועצת העיר 
  • ישיבות מועצת העיר 
  • יחידות העירייה ודרכי התקשרות עימן 
  • מלגות ו- תמיכות 
  • תקציב 
קישור למכרזמסנן שנה
בקשת חופש מידע - ספר הקצאות 06.22 2022
אישור ניהול תקין 2022 2022
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2021 2021
דיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2020 2020
דיווח הממונה לשנת 2019 2019
חופש המידע- דיווח הממונה לשנת 2018 2018
 

הממונה על חופש המידע 

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998- , נחקק ב 19- במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. 

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90- יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21- יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות ציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו. 

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא בנוסף באתר היחידה לחופש המידע

אגרות : 

  1. אגרת בקשה לקבלת מידע (תקנה 1) -20 ש"ח 
  2. אגרת טיפול (תקנה 2) - 30 ש"ח 
  3. אגרת הפקה (תקנה 3א') -0.2 ש"ח לכל עמוד צילום 

סכום מקסימלי בגין בקשה לטיפול הינו 266 ש"ח

ניגוד עניינים של נבחרי ציבור

לחצו לקריאת ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות

​הממונה על יישום חופש המידע - גב' מיכל טוביה

טלפון : 04-8780198, פקס : 04-9874464, 

דואר אלקטרוני : [email protected]

כתובת : שדרות בן גוריון 80, קריית מוצקין

טפסים רלוונטים

שם השירותמסנן
בקשה לקבלת מידע לאתר העירוני