מפרטים מאושרים

 דרישות ומפרטים באתר משרד הפנים

דרישות משרד הבריאות מעסקים

דרישות משרד הבריאות מעסקים

הנדסה

דרישות והסברים באתר הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות

איכות הסביבה

מפרט אחיד בתחום איכות הסביבה

דרישות בקריית מוצקין לכל סוג עסק ועסק:

מוסכים – מערכת ניקוז, איסוף שמנים למיחזור ומניעת הזרמת שמנים למערכת הניקוז העירונית

תחנות דלק – התקנת ציוד מונע דליפת אדי דלק הן ממיכל התחנה הכללי והן מידיות המשאבות לתדלוק רכב.

מסעדות ובתי אוכל – מערכת ניקוז לשמנים.

גני חיות – מערכת ניקוז לשפכים של בעלי חיים.

גינון – איסור שימוש גורף במפוחים (רעש וזיהום אוויר).

מרכולים ומעדניות – מיקום ומיגון מזגנים למניעת רעש.

מרכולים – איסור פריקה וטעינה בשעות מנוחה, לילה, סופ"שים.

אולמות אירועים מסעדות – איסור השמעת מוזיקה בשעות מסוימות והגבלת דציבלים בשעות מותרות.

בתי ספר – הנמכת צלצולי ההפסקות וביטולם כאשר הם סגורים.

פינוי אשפה – איסור פינוי אשפה לפני השעה 07:00 בבוקר והוצאת פחים לפינוי לפני השעה 06:30.

שיפוצים/קבלנים – איסור עבודה בשעות לא מותרות, חובת פינוי פסולת בניין לאתרים מורשים ועוד.

תעשיות ורישוי לעסקים- הגנת הסביבה

משטרה

המשרד לביטחון פנים

סמכויות המשטרה למניעת מתן רישיון

דרישות כבאות לרישוי עסקים

הנגשה

רישיון עסק מאושר רק לאחר בדיקה כי העסק מונגש לאנשים בעלי מוגבלות.

לאחר קבלת חידוש רישיון עסק, על בעל העסק להמציא אישורים כי המקום מונגש לאנשים בעלי מוגבלות ורק אז תיתנן לו חתימה של מורשה נגישות מטעם עיריית קריית מוצקין.

תאגיד המים

 1. איכות מים - על-פי התקנות חובה על בעל עסק המשתמש במערכת המים להתקין מז"ח בראש מערכת המים ולבדוק את תקינותו אחת לשנה - עסק לצורך עניין זה הוא עסק הנדרש לרישוי כמפורט בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992.
  1. על עסק חדש נדרש להציג אישור התקנת מז"ח ע"י מתקין רשום ובעל רישיון עדכני במשרד הבריאות.
  2. עסק קיים המחדש רישיון צריך להציג אישור שנתי עדכני לאישור בדיקת המז"ח ע"י מתקין רשום ובעל רישיון עדכני במשרד הבריאות.
  3. התקנות אוסרות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק אותו במועד, וקובעות כי הוא רשאי להתקין או לבדוק את המז"ח במקום בעל העסק ולחייבו בתשלום.
 2. שפכים - על פי תקנה 10 לתקנות בריאות העם, תקני איכות מי קולחין, תש"ע 2010, ובמסגרת סמכויות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים, נדרש כל מפעל או בית עסק, להימנע מהזרמת שפכים למערכת הביוב, במידה ושפכים אלו אינם ניתנים לטיהור על יד מיתקן לטיהור שפכים (מט"ש), או במקרה בו שפכים אלו עלולים לגרום לנזק כגון סתימות או ריחות לא נעימים, הנפלטים מצנרת הביוב. בהתאם לכך מחוייבים מפעלי תעשייה ואזורי מסחר, בתי אוכל ומסעדות, אולמות אירועים וקניונים, מטבחים מסחריים, מוסדות קייטרינג, מרכזי אספקת מזון, בתי מלון, פנסיונים ואכסניות ובתי עסק נוספים בהתקנת מפרידי שומן ו/או מערכות אחרות הפרדה אחרות לטיוב איכות השפכים. בהתאם לכך:
  1. בית עסק חדש אשר נדרש בתקנות יגיש תכנון חיבור למערכת הביוב וזאת בתיאום עם הנדסת התאגיד.
  2. בית עסק קיים אשר לו מפריד שומנים ימציא, על פי דרישות התאגיד, התחייבות לפינוי המפריד לאתר מורשה וכן אישורי פינוי לאתר מורשה מהשנה החולפת.
  3. לכל מערכת אחרת יש להעביר אישורי ותיעוד בתיאום התאגיד.
 3. מערכת אינסטלציה - כל שינוי מהותי במערכות האינסטלציה החיצוניות למבנה ו/או חיבור למערכות הציבוריות (מים או ביוב) נדרשות באישור מקדים של התאגיד ותיאום בביצוע.
 4. דיגום שפכים - יודגש בזאת, כי כל עסק, בין אם מסחר או תעשייה, ייבחן באם נדרשת הכנסתו לתוכנית דיגום שפכים שנתית אשר מבוצעת לאור תקנות בריאות העם (תקנות וועדת ענבר) ובהתאם לעדכון תקנות תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב).

וטרינר