הטיפול בבריאותם של תושבי השכונה, מטופל ברצינות רבה ע"י פרנסי הקריה. למרות חומרת המצב ורצונם הטוב לפתרון בעיות הבריאות, לא היה ביכולתם לתת מענה הולם ומיידי.
אחת הבעיות המרכזיות הייתה, העלות הגבוהה לכינון מערכת שירותים רפואיים בישוב שהיה למעשה מנותק ומרוחק, לא זו בלבד אלא שטרם גובשה ההחלטה בדבר האופן בו תחויבתשותף בעלויות קבוצת המתיישבים הראשונה והקטנה.
הנושא השני ואולי לא פחות חשוב, היה ההתעקשות האידיאולוגית החד משמעית, שלא להתקשר לקבלת שירותים רפואיים מקופת החולים של ההסתדרות. להלן לקט דיונים והחלטות בנושא. להנאתכם !

אנשים חולים לפעמים ...

ביום 23.06.35 מנדלסון : "להקציב הוצאה קטנה לסידור במקום עזרה ראשונה, בתקציב של סדור בית מרקחת לחייב גם את התושבים".
טויסטר : בענין מרפאה כדאי להתקשר עם קרית ביאליק ששמה נמצאים הרבה רופאים.
צ'רבינסקי : לארגן מתנדבים לעזרה ראשונה. לקיים את ההחלטה בדבר סדור קו"ח עממית בקריה.
מנדלסון : על תושבי הקריה לארגן מגן דוד אדום להגיש עזרה ראשונה.
ביום 07.07.35, דנים בנושא הבריאות והטיפול הרפואי בשכונה.
ברקוביץ : אנשי השכונה הודיעו לנו שבשכונה ישנם חולים ובקשו שימצא על המקום רופא.
חסיד : מציע להתקשר עם ד"ר ריסקין באופן זמני.
גרושקביץ : צריכים לקבל החלטה בדבר קופ"ח.
מנדלסון : אנו צריכים לקבל אחות שתמצא כל היום בקריה.
מחליטים : לבא בדברים עם ד"ר ריסקין שיסע בכל יום לשעתיים ויקבל 200 מיל עבור כל ביקור והועד יהיה אחראי בעד 10 לא"י מינימום לחודש.
כעבור ארבעה ימים : לוטרשטיין : במקום נחוצה מרפאה עם חובשת. רופא מיותר.
ברקוביץ : נדון על זה. אני בעד רופא.

המצב קשה ...!

ביום 17.07.35 ד"ר ריסקין : הזמינו אותי לשם סדור עזרה מדיצינית בשכונה. נעניתי לחדש ימים בתנאים ידועים. בזמן עבודתי במשך שבוע הכרתי את המקום ונוכחתי שהמצב הוא איום. (מסקנותי נמסרו בכתב ושמורות בתיק).
ברייטמן : שמענו את הדבר. לא נוכל לפתוח בויכוחים. נעמוד על סדר היום בישיבה הבאה ונבחר ועדה סניטרית.

רוצים אבל ...

ביום 01.08.35 ברייטמן : בענין קו"ח צריכים לחקור בין החברים אולי החברים לא יסכימו לקו"ח.
מנדלסון : אם בחרתם באנשים וטפלו בענין קו"ח והשקיעו מרץ וזמן ובאנו לידי הסכם עם ד"ר כצנלסון והוא מקבל 20 לא"י. השתתפתי באספת חברים בקריה וראיתי שכולם מסכימים.
ברייטמן : השקיעו הרבה מרץ להפעלת קו"ח. אבל לא התחלנו לתת כסף מזומן ומנדלסון לא צריך היה להתחיל לתת לו כסף. מציע לאשר את 10 הלא"י שמנדלסון נתן לד"ר כצנלסון.
ברקוביץ : אני מתנגד גם ל 10 הלא"י. פעולות כספיות צריכים להביא בפני ההנהלה ובן אדם יחיד לא יכול להחליט בענינים כספיים. את ה 10 צריכים לאסוף בין חברי קו"ח ולמסור למנדלסון.
מחליטים לאשר את הלא"י ולהתחיל בגביה אצל החברים.
ביום 19.09.35, מחליטים : "להציע בפני האספה הכללית בקשר לקו"ח, הצעה אחת, כל חברי קרית מוצקין חייבים להרשם בתור חברים לקו"ח. הצעה שניה להטיל מס על כל המגרשים לטובת קו"ח".

טיפת חלב.

ביום 14.06.36 ההנהלה מאשרת תקציב של לא"י אחת לחודש בשביל "טיפת חלב" ומוסרת את ההקצבה לידי ועדת קו"ח המטפלת בזה. ביום 29.09.36, "להודיע ל"הדסה" שההקצבה החדשית בסך 1 לא"י לחודש יכולה האחות לקבל בכל חודש במשרדנו. תשלומי האמהות יכולים להכנס ישר לקופתה היא".
ביום 19.11.36, לאור קשיי התפעול מגדילים את התקציב ל 2 לא"י בחודש.

קו"ח שרות יקר....

ביום 25.09.36 לאחר שהוקרא מכתבו של ד"ר כצנלסון על התנאים של קופ"ח עממית שאחד מיסודותיו הוא תשלום של 25 לא"י לחודש בתור משכורת הרופא עבור 14 וחצי חדשים לשנה והוצ' שונות, מתקבל כ 33 לא"י לחודש או 400 לשנה ולאחר שב"כ ועד המקום הסבירו את הנחיצות הגדולה בקיום המוסד הזה, הוחלט : לאחוז בכל האמצעים שהד"ר פרידמן ישאר בתפקידו, יחד עם זה להתקשר טלפונית עם הד"ר כצנלסון שיבוא לגמור את ההסכם בצורה מסוימת. בזמן שיבוא ד"ר כצנלסון להודיע לועד המקום להסב את תשומת לב תושבי הקריה, שמכל אלה שאינם משתייכים לקו"ח לא יוציאו את הזבל מחצרותיהם.  (המשך בדף הבא)

ביום 27.05.36, דנים בנושא, בעיקר בהיבט הכספי. לאחר שהאספה הכללית שהתקיימה בשלהי חודש אפריל 1936, אשרה את ההתקשרות עם קופ"ח עממית והקציבה לכך 10 לא"י, מתברר כי ההוצאה מגיעה לכדי 40 לא"י, סכום שההנהלה אינה מוכנה לממן.
זכס : רבים הם הקושיים שנפגשה בהם קו"ח הן מבחוץ והן מבפנים. מסבת ההפרעות האלה אי אפשר היה לפתח את המוסד הזה ולהעמידו מיד על רגליו. אעפי"כ הצלחנו לרשום 96 חברים לקו"ח ומ 41 מהם הצלחנו לגבות את מסי החבר במזומן.
אטקס : רצוי להכניס שנוי בשיטה הזאת ולקבוע שבתקציב קו"ח משתתפים כל חברי הקריה.
אלנבוגן : מכל מה ששמענו עד עכשיו מתקבל באופן בולט, שקו"ח לא הצליחה. אינני רואה כיצד ומנין נשלם את הכספים של קו"ח. גם עצם המוסד לא ממלא את תפקידו כהוגן.
זק : לשלוח למרכז קו"ח סך של 40 לא"י ובמכתב לנמק את הסבות שבגללן לא יכולנו לכסות את כל החשבון. הנמוקים הם : 1) ההפרעה שבאה מצדם שהפסיקו את העזרה הרפואית 2) החלטת האספה הכללית בדבר תמיכה של 10 לא"י 3) מצב הכלכלי הרע של החברים בעקב המצב.

הסתדרות...? חס וחלילה!

ביום 23.01.36 אחדים מתושבי הקריה מסבירים את המצב האי נורמלי שהתהוה בקריה לרגלי עזיבתו של ד"ר פרידמן את הקריה, הם מציעים להתקשר עם קו"ח של הסתדרות העובדים שתפתח סניף במקום, לדעתם אם הועד יפנה קו"ח תסכים.
ברקוביץ : הועד אף פעם לא יתקשר עם קו"ח של ההסתדרות. על ההנהלה לקחת את ענין קו"ח לידה ולהכניס סדר.
גרושקביץ : קו"ח עלתה לנו ביוקר, יש לחפש אחרי מוצא מהסבך. השאלה אם ממשיכים כעת המו"מ עם קו"ח עממית או מפסיקים אותו. אם לא קו"ח אפשר להתקשר עם מישהו אחר. התקשרות עם קו"ח של ההסתדרות לא יוכל לבא בחשבון, משום שהחומר האנושי שלנו הוא אחר.
ברקוביץ : אינני בעד זה שיזמינו לפי שעה רופא מקרית ביאליק או קרית חיים, הדבר הזה עשוי לשמש כעין חזקה.
בוחרים בועדה שתסדר את עניני קו"ח עממית "....ולמצוא דרך לסדור עזרה רפואית במקום עד שיושג הסכם".
השגת ההסכם עם קופ"ח אינה דבר של מה בכך ונתקלת בקשיים. ההנהלה חוככת בדעתה לשלוח מכתב חמור להנהלת קופ"ח, אך חוזרת בה בכל פעם מחדש מחשש שמא יבולע לתושבי הקריה. לדוגמא, ביום 05.07.36,  ברקוביץ : "יצירת קו"ח עלתה ביסורים קשים ותוך מלחמה קשה עם הסתדרות הרופאים. המוסד חשוב בשביל חברי הקריה ויש להזהר מצעדים כאלה העשויים להכעיס את המוסד. יתכן שנצטרך לשלם בעד החזקת המוסד 50 לא"י נוספות. יש לקחת בחשבון שבטול המוסד עלול לגרום למחלוקת בקריה".
ביום 30.07.36, מאשרת ההנהלה את ההסכם החדש עם קופ"ח עממית. ההסכם לא נושא חן בעיני חברי ועדת קופ"ח, ולכן : " ... ועדה חדשה אשר תכניס סדר במהלך קו"ח מכל הבחינות". 

עדיפות למקומיים ?

ביום 27.07.39 "בקשת ד"ר מרדוקו למשרת רופא ביה"ס". הרופא ה"מקומי" מנמק את בקשתו לפטורי הרופא הנוכחי ד"ר דאורמן מאחר ואינו חבר הקריה. מחליטים " לא יהיה מן הצדק לפטר את הרופא מעבודתו על לא כל אשמה מצדו". וגם, "אם ד"ר דאורמן יקבל משרה נוספת מטעם קופ"ח תובא לדיון נוסף בקשת ד"ר מרדוקו". ביום 18.09.39 חוזר ד"ר מרדוקו על תביעתו. קפלן : "המועצה כבר דנה בשאלה וענתה ע"פ מצפונה. המשרה תפוסה ואין מקום לדון בענין זה". כך היה.

טיפת חלב ורפואה סוציאלית.

ביום 09.06.46 במסגרת הדיון על התקציב, דוארמן : "תחנת טיפת חלב נמצאת בתנאים רעים מאד. עכשיו מקבלים פעם בשבוע ויש צורך לפחות בפעמיים. מבקש הגדלת הקצבה מ60 לא"י ל100 לא"י".
ביום 16.06.46 ממשיך דוארמן : "להגדיל את סעיף שירות רפואי. יש בקריה רופא העוסק ברפואה מונעת בביה"ס ובטיפת חלב. לרכז את הפעולות האלו למשרה אחת ולהוסיף את הרפואה הסוציאלית. הדבר יעלה למועצה 10 לא"י בחודש".

ועדה אנטי מלרית

ביום 14.05.47 דיון בתקציב, גרושקביץ : "הועדה האנטי מלרית, הוצאותיה גדלו ודורשת הקצבה מוגדלת. הועדה נוסדה ביוזמתו של ד"ר יפה הרופא הממשלתי והיא תדאג לבריאות בעמק זבולון".
הוצאות אשפוז

ביום 19.05.47 זזובסקי : "אנו משלמים לקופ"ח ובכל זאת חבריהם באים אלינו בדרישה להשתתפות בהוצאות אשפוז. יש לברר איתם את הדבר ואפילו להגדיל את ההקצבה, אבל בתנאי כי חברי קופ"ח לא יקבלו מאתנו הוצאות אשפוז".
קצנלן : "יש לעשות סדר ברוח זו. כי אחרת יוצא שהתושבים שאינם חברי אף קופ"ח מקופחים".

בית חולים – פעם ראשונה ....

ביום 27.02.49 גרושקביץ : "הקמת מוסד בית החולים היא דחופה ביותר. עלינו לבחור מגרש מתאים ברחוב אהרון".

תחנת מגן דוד אדום אזורית

ביום 19.10.49 "מגן דוד אדום עומדים לפתוח תחנת עזרה ראשונה עם אמבולנס ורופא קבוע לעמק זבולון. הם מבקשים כי ניתן להם הקצבה חודשית קבועה". החלטה "לשלם 20 ל"י לחודש".

קופת חולים סניף הרב קוק

ביום 13.11.49 "מכתב קופ"ח מחוז חיפה בו היא מבקשת מגרש בשביל מרפאה בק. מוצקין".
החלטה "הואיל ובזמנו דיברו שהמועצה המקומית רוצה להקים מרפאה, לברר מידת האקטואליות, בכדי שנוכל להציע מגרש לקופ"ח".
ביום 27.11.49 למסור לקופ"ח את המגרש 1156446 שע"י הבית של צבי ילינצקי". (העגלון ברח' הרב קוק).

קופת חולים לאומית

ביום 04.09.50 החלטה "לאשר את החלקה 11577120 (היום בית הליכוד), למען קופת חולים לעובדים לאומיים, בתנאי שיבנו תוך שנה אחת, אחרי חתימת החוזה עם הקק"ל".

המשך יבוא