הקוד האתי של עיריית קריית מוצקין הוא אוסף ערכים וכללי פעילות שתפקידם לכוון את התנהגותם של עובדי העירייה, להנחותם בקבלת החלטות ולספק להם פתרונות לדילמות שכיחות. כלים אלה נועדו לאפשר לעובדים לבצע באופן האפקטיבי ביותר את תפקידם. הקוד האתי מבוסס על ערכי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית ועל הדרישות השונות המעוגנות בחוק והוא מתעלה על אלה בשאיפתו להגדיר לעירייה רף נורמטיבי גבוה יותר. 

הערכים הכלולים בקוד האתי מבטאים את חזונה של העירייה כמפורט בשישה ערכי הליבה שווים בחשיבותם : 

 • אחריות ומחויבות 
 • מקצוענות ומקצועיות 
 • טוהר המידות 
 • נאמנות 
 • כבוד האדם 
 • סובלנות וסבלנות

הקוד האתי של עיריית קריית מוצקין נכתב בהנחיית המכללה לאיכות השלטון על בסיס התייעצות עם עובדי העירייה, נציגותם ועם הנהלת העירייה. יש לראות בקוד האתי מסמך דינאמי, כזה שתקפותו תיבחן מעת לעת פועל יוצא לשינויים ונסיבות שייתכן ויעלו בעתיד.  לפיכך, כל אחד מעובדי העירייה מוזמן לבחון את הקוד האתי ואת הרלוונטיות שלו לפעולותיו, להציע שינויים, התאמות ודגשים. 

ועדת האתיקה של העירייה והנציב העומד בראשה יפעלו להטמעתו, עדכונו והתאמתו של הקוד האתי בתוך העירייה. 

אחריות ומחויבות

 • אנו, עובדי העירייה ומנהליה, מחויבים בראש ובראשונה לתושבי העיר ולכן כל מטרותינו ופועלינו מוקדשים לרווחתם של כלל התושבים.  
 • אנו מגלים אחריות אישית לביצוע המשימות, תוך שיתוף פעולה בין יחידות העירייה השונות,  תורמים את הידע האישי והמקצועי שלנו ואת המשאבים העומדים לרשותנו לקידום יעדי העירייה ופועלים מתוך תחושת שותפות ומחויבות להגשת שירות איכותי, מיומן, אמין ויעיל לתושבי העיר.  
 • הננו מתחייבים לדבוק במשימותינו, לעשות שימוש מושכל בנכסיה ומשאביה של העירייה ולייצג אותה באופן המכבד אותנו, את תושביה ואת נבחריה. 
 • הנהלת העירייה נוטלת על עצמה להבטיח לעובדי העירייה סביבת עבודה נאותה, מאפשרת ובטוחה המעודדת חדשנות ושיפור מתמיד ככל האפשר.

מקצוענות ומקצועיות 

 • עשייתנו היומיומית תושתת על שיקול דעת מקצועי שוויוני והוגן.  
 • נדבוק באמות מידה וסטנדרטים גבוהים של שירות מקצועי ואיכותי, המתבסס על ידע ומיומנות.  
 • נחתור למצוינות בעבודתנו ולדרך חשיבה יצירתית וחדשנית, נבצע את משימותינו ביעילות ובנחישות ונקפיד על שיכלול והתפתחות מתמדת למען הגשת שירותים מתקדמים וטובים יותר לתושב ככל שניתן.

כבוד האדם - הגינות והוגנות

 • עיריית קריית מוצקין הציבה את תושבי העיר במרכז עשייתה.  
 • ננקוט ביחס של כבוד, אדיבות והוגנות כלפי כל אדם, תוך כיבוד זכויותיו וצרכיו. במסגרת זו נמנע מאפליה ופגיעה בשונה ונתחשב בצרכיו הייחודיים של הציבור אותו אנו משרתים. 
 • לא ננצל לרעה את מעמדנו כלפי הציבור, כלפי הכפופים לנו וכלפי עמיתינו בכל הנוגע לענייני העירייה ובכל ענין אישי. נגלה יחס ענייני, הוגן, עקבי וצודק לסובבים אותנו מתוך הכרה בערכו ומעמדו של היחיד ושמירה על כבודו. נטפח מחויבות אישית, אמון והערכה הדדית בתוך העירייה ומחוצה לה.

טוהר המידות

 • נפעל בטוהר מידות. משמעותו של טוהר מידות היא פעילות ביושר ובניקיון כפיים, תוך הפעלה של שיקול דעת הוגן וענייני. 
 • נמנע מכל פעילות היוצרת ניגוד עניינים, מניצול לרעה של תפקידנו או מעמדנו, ומקבלת מתנות וטובות הנאה, למעט מתנות סמליות מקובלות ופעוטות ערך גשמי. 
 • עובדי העירייה ונבחריה יקפידו לפעול על פי ערכים אלה גם מחוץ לשעות העבודה.

סובלנות וסבלנות

 • אנו בעירייה מתייחסים לזולת בסובלנות בכבוד ובאורך רוח. 
 • לא נפלה תושב, עובד או ספק על בסיס העדפה אישית. 
 • נבטיח יחס אדיב וסבלני כלפי כלל הפונים אלינו למתן מענה קשוב לצרכיהם השונים. 
 • נגלה אכפתיות ואהדה כלפי הפונים אלינו. נפעל בדרך ארץ גם בעת עימות אישי או מקצועי ביחס לעמיתינו והכפיפים לנו, כמו גם ביחס לתושבים אותם אנו משרתים.​

נאמנות

 • כעובדי העירייה ומיצגיה אנו חבים חובת נאמנות לעירייה לשם הגשמת מטרותיה, לשמירה על האינטרס העירוני, לטיפוח איתנות העירייה וביצוע מיטבי של החלטותיה בהתאם לחוק, על בסיס הנהלים וערכי הקוד האתי. 
 • נשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע שיגיע לידנו במסגרת תפקידנו (פרט למקרים בהם הגילוי מחויב מבחינה משפטית). 
 • אנו רואים עצמנו נאמני הציבור ומשרתיו ונפעל לטובת התושבים הנותנים בנו את אמונם בהוגנות, באמינות וביעילות לפתרון בעיותיהם, תוך התחשבות באינטרס הציבורי. 
 • נשמור על נכסי העירייה ועל משאביה ונשתמש בהם רק לקידום מטרותיה ולא לקידום עניינינו האישיים. 
 • אנו בעירייה מקפידים על נאמנות כלפי עמיתינו בעבודה, תוך שמירה על יחסי חברות והימנעות מפגיעה בשמם הטוב.